Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

27.04.2008 - Lieldienu sestā svētdiena

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 8, 5-8.14-17)

Tajās dienās Filips, nonācis Samarijas pilsētā, sludināja viņiem par Kristu. Bet ļaudis uzmanīgi un vienprātīgi klausījās to, ko Filips sacīja, jo viņi dzirdēja un redzēja brīnumus, kurus viņš darīja. No daudziem apsēstajiem, skaļā balsī kliegdami, izgāja nešķīstie gari. Arī daudzi paralizētie un klibie tika izdziedināti. Un liels prieks ienāca tajā pilsētā.

Kad apustuļi, kas bija Jeruzalemē, izdzirdēja, ka Samarija ir pieņēmusi Dieva Vārdu, viņi sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni, kas aizgājuši lūdzās par tiem, lai tie saņemtu Svēto Garu, jo Tas vēl nebija nācis ne pār vienu no tiem, un tie bija tikai kristīti Kunga Jēzus vārdā. Tad viņi uzlika tiem rokas un tie saņēma Svēto Garu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 66 (65)

Refrēns: Lai visa zeme slavē savu Dievu! vai: Alleluja!

Gavilējiet Dievam, visa zeme,
dziediet Viņa vārda godam,
cildiniet Viņa slavu!
Sakiet Dievam: “Cik brīnumaini ir Tavi darbi! R.

Visa zeme lai Tev dzied un Tevi pielūdz,
lai slavē Tavu vārdu!”
Nāciet un skatieties Dieva darbus:
Viņš ir veicis brīnumus starp cilvēku bērniem. R.

Nāciet, klausieties visi, kas bīstaties Dieva,
un es stāstīšu, kādas lietas Viņš ir darījis
manai dvēselei.
Lai ir slavēts Dievs, kas neatmeta manu lūgšanu
un neatņēma no manis savu žēlastību! R. 


Lasījums no svētā apustuļa Pētera 
pirmās vēstules (1 Pēt 3, 15-18)

Uzskatiet Kungu Kristu par Svēto savā sirdī un vienmēr esiet gatavi aizstāvēties pret katru, kas prasa no jums pamatojumu tai cerībai, kas ir jūsos, tomēr ar lēnprātību un bijību, un paturēdami labu sirdsapziņu, lai to lietu dēļ, par kurām jūs aprunā, nonāktu kaunā tie, kas nomelno jūsu labo dzīvi Kristū. Jo labāk ir ciest, labu darot, ja tāda būtu Dieva griba, nekā darot ļaunu. Jo arī Kristus reiz ir cietis par grēkiem, taisnīgais par netaisnīgajiem, lai jūs aizvestu pie Dieva. Viņš gan tika nonāvēts miesā, tomēr dzīvs darīts garā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus, un mans Tēvs viņu mīlēs,

un mēs nāksim pie viņa.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 14, 15-21)

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus. Un es lūgšu Tēvu, un Viņš jums dos citu Iepriecinātāju, lai Tas paliktu pie jums mūžam, – Patiesības Garu, ko pasaule nespēj saņemt, jo tā Viņu nedz redz, nedz pazīst. Jūs Viņu pazīstat, jo Viņš pie jums uzturas un būs jūsos.

Es jūs neatstāšu kā bāreņus. Es nākšu pie jums. Vēl brīdis, un pasaule mani vairs neredzēs. Bet jūs mani redzat, jo es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet. Tajā dienā jūs sapratīsiet, ka es esmu savā Tēvā un jūs manī, un es jūsos.

Kam ir mani baušļi un kas tos pilda, tas mani mīl. Bet, kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs, un arī es viņu mīlēšu un viņam atklāšu sevi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv