Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

04.05.2008 - Lieldienu septītā svētdiena

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 1, 12-14)

Pēc Jēzus uzkāpšanas Debesīs apustuļi atgriezās uz Jeruzalemi no kalna, ko sauc par Eļļas kalnu un kas ir tuvu pie Jeruzalemes, sabata gājiena attālumā. Un viņi atnākuši uzkāpa augštelpā un tur palika: Pēteris un Jānis, un Jēkabs, un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs Alfeja dēls un Sīmanis Centīgais, un Jūda, Jēkaba brālis. Viņi visi vienprātīgi pavadīja laiku lūgšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus Māti, un Viņa brāļiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 27 (26)

Refrēns: Es redzēšu Dieva labumu. vai: Alleluja!

Kungs ir mana gaisma un mans glābējs,
no kā man bīties?
Kungs ir manas dzīvības sargs,
par ko man baiļoties? R.

Vienu es lūdzu no Kunga, tik to es vēlos,
ka varētu dzīvot Kunga namā
visās sava mūža dienās,
lai redzētu Kunga laipnību
un ietu Viņa svētnīcā. R. 

Uzklausi, Kungs, manu balsi,
kad es saucu uz Tevi,
apžēlojies par mani un uzklausi mani!
Mana sirds saka par Tevi:
“Meklējiet Viņa vaigu!”
Kungs, es meklēju Tavu vaigu. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pētera pirmās vēstules (1 Pēt 4, 13-16)

Priecājieties, kad esat līdzdalīgi Kristus ciešanās, lai jūs varētu priecāties un līksmot arī tad, kad atklāsies Viņa godība. Svētīgi jūs esat, ja jūs nonievā Kristus vārda dēļ, jo virs jums mīt godības un Dieva Gars.

Tomēr lai neviens no jums necieš kā slepkava vai zaglis, vai ļaundaris, vai kā svešu lietu kārotājs. Bet, ja viņš cieš kā kristīgais, tad lai neuzskata to par kaunu, bet gan lai slavē Dievu šajā vārdā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Es jūs neatstāšu kā bāreņus,

es atgriezīšos pie jums

un iepriecināšu jūsu sirdi.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 17, 1-11a)

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus, pacēlis acis uz debesīm, sacīja: “Tēvs, stunda ir pienākusi! Pagodini savu Dēlu, lai Dēls pagodinātu Tevi un lai visiem, kurus Tu Viņam devi, dāvātu mūžīgo dzīvi, tā kā Tu Viņam esi devis varu pār ikvienu miesu.

Bet mūžīgā dzīve ir tā, ka viņi atzītu Tevi – vienīgo, patieso Dievu – un To, kuru Tu sūtīji, – Jēzu Kristu.

Es Tevi pagodināju virs zemes, izpildīju darbu, ko Tu man biji uzdevis darīt. Un tagad pagodini mani Tu, Tēvs, sevis paša priekšā ar to godu, kāds man bija pie Tevis, pirms pasaule tapa.

Es atklāju Tavu vārdu ļaudīm, kurus Tu man devi no pasaules. Viņi bija Tavi, un Tu viņus atdevi man, un viņi ievēroja Tavus vārdus. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko Tu man devi, ir no Tevis, jo vārdus, kurus Tu man uzticēji, es nodevu viņiem. Un viņi tos pieņēma un patiesi atzina, ka es esmu izgājis no Tevis, un ticēja, ka Tu mani esi sūtījis.

Es lūdzu par viņiem. Es lūdzu nevis par pasauli, bet gan par tiem, kurus Tu man devi, jo viņi ir Tavi. Un viss manējais ir Tavs, un Tavējais – mans. Un viņos es esmu pagodināts. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es aizeju pie Tevis.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv