Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

29.06.2008 - Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils (svētki)

Dienas  Mise

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 12, 1-11)

Tajās dienās ķēniņš Hērods pacēla roku, lai vajātu dažus no Baznīcas. Viņš ar zobenu nogalināja Jēkabu, Jāņa brāli. Bet, redzēdams, ka tas jūdiem patika, viņš pēc tam apcietināja arī Pēteri. Bet tās bija Neraudzētās maizes dienas.

Viņu apcietinājis, tas ielika viņu cietumā, nododams viņu četrkārtējai apsardzei, katrā pa četriem ka­reivjiem, un gribēdams pēc Pashas svētkiem viņu izdot ļaudīm. Un Pēteris tika turēts cietumā, bet Baznīca bez mitēšanās lūdza Dievu par viņu.

Bet tajā naktī, pēc kuras Hērods taisījās viņu izdot, Pēteris, divās ķēdēs iekalts, gulēja starp diviem kareivjiem, bet sargi vārtu priekšā apsargāja cietumu. Un, lūk, parādījās Kunga eņģelis, un cietuma telpā atspīdēja gaisma. Piedūris Pēterim pie sāniem, tas uzmodināja viņu, sacīdams: “Celies ātri!” Un ķēdes nokrita no viņa rokām. Bet eņģelis viņam sacīja: “Apjozies un apvelc savas sandales!” Un viņš tā izdarīja. Bet tas viņam teica: “Uzmet sev mēteli un seko man!” Un viņš izgāja ārā un tam sekoja, bet nesaprata, vai tas, ko eņģelis darīja, ir īstenība; un viņam šķita, ka viņš redz parādību.

Viņi pagāja garām pirmajai un otrajai sardzei un nonāca pie dzelzs vārtiem, kas ved uz pilsētu. Tie viņu priekšā atvērās paši no sevis, un viņi iz­gājuši nosoļoja vienu ielu, un eņģelis acumirklī viņu atstāja.

Tad Pēteris atguvās un sacīja: “Tagad es tiešām zinu, ka Kungs ir sūtījis savu eņģeli un izrāvis mani no Hēroda rokas un no tā visa, ko jūdi gaidīja.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 34 (33)

Refrēns: Dievs atbrīvoja mani no bailēm.

Es teikšu Kungu katrā laikā,
Viņa slava vienmēr būs uz manām lūpām.
Mana dvēsele leposies Kungā,
pazemīgie lai dzird un lai priecājas! R.

Teiciet Kungu kopā ar mani,
kopā slavēsim Viņa vārdu!
Es meklēju Kungu, un Viņš uzklausīja mani
un atbrīvoja mani no visām manām bailēm. R.

Skatieties uz Viņu,
un jūs atplauksiet priekā,
un jūsu vaigs netiks apkaunots.
Lūk, nabags sauca, un Kungs uzklausīja viņu
un izglāba viņu no visām viņa bēdām. R.

Kunga eņģelis cels aizsargmūri apkārt tiem,
kas Kunga bīstas, un viņus izglābs.
Raugiet un redziet, cik labs ir Kungs,
laimīgs ir vīrs, kas cer uz Viņu! R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules Timotejam (2 Tim 4, 6-9.17-18)

Mīļais, es jau drīz tikšu upurēts, un mans šķiršanās laiks ir tuvu. Labu cīņu izcīnīju, gaitas pabeidzu, ticību uzglabāju. Beigās man ir atlikts taisnības kronis, ko Kungs, taisnīgais Tiesnesis, man pasniegs tajā dienā, un ne tikai man, bet arī visiem, kas mīl Viņa atnākšanu. Pasteidzies ātri atnākt pie manis!

Kungs man stāvēja klāt un mani stiprināja, lai caur mani izpildītos Evaņģēlija sludināšana un lai visas tautas to dzirdētu. Un es tiku izglābts no lauvas rīkles.

Kungs mani atbrīvos no ikviena ļauna darba un atpestīs savā Debesu valstībā. Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Amen. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Tu esi Pēteris, un uz šīs klints

es uzcelšu savu Baznīcu;

un elles spēki to neuzvarēs.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 16, 13-19)

Tajā laikā Jēzus nonāca Filipa Cēzarejas robežās. Un Viņš jautāja saviem mācekļiem, sacīdams: “Par ko ļaudis uzskata Cilvēka Dēlu?”

Un viņi atbildēja: “Vieni par Jāni Kristītāju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vienu no pra­viešiem.” Jēzus viņiem sacīja: “Bet par ko jūs mani uzskatāt?”

Sīmanis Pēteris atbildēja Viņam, sacīdams: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”

Un Jēzus atbildot viņam sacīja: “Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo nevis miesa un asinis tev to atklāja, bet mans Tēvs, kas ir Debesīs.

Un es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šīs klints es uzcelšu savu Baznīcu. Un elles spēki to neuzvarēs.

Es tev došu Debesu valstības atslēgas, un, ko tu sasiesi virs zemes, tas būs sasiets arī Debesīs, un, ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī Debesīs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv