Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

06.07.2008 - XIV svētdiena

Lasījums no pravieša Zaharija grāmatas (Zah 9, 9-10)

Tā saka Kungs: “Priecājies no sirds, Sionas meita, līksmi gavilē, Jeruzalemes meita! Lūk, tavs Ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un pestīšanu nesošs. Viņš ir pazemīgs un jāj uz ēzelīša, uz ēzeļmātes kumeļa.

Un viņš iznīcinās kaujas ratus Efraimā un Jeruzalemē zirgus, un kara stops tiks salauzts, un viņš tautām sludinās mieru. Un viņa valstība sniegsies no jūras līdz jūrai un no upes līdz pat zemes robežām.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 145 (144)

Refrēns: Es slavēšu Tevi, Dievs, mans Valdniek!

vai: Alleluja!

Es Tevi slavēšu, mans Dievs un Karali,
Tavu vārdu es teikšu vienmēr un mūžam.
Katru dienu es godāšu Tevi,
Tavu vārdu slavēšu uz mūžīgiem laikiem. R.

Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs,
lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
Kungs ir labs pret visiem,
un žēlsirdība ir visos Viņa darbos. R. 

Lai slavē Tevi, Kungs, visi Tavi darbi,
un lai Tavi svētie Tevi cildina!
Lai viņi stāsta par Tavas valstības slavu
un Tavu varenību lai sludina! R.

Kungs ir uzticīgs visos savos vārdos
un svēts ir visos savos darbos.
Kungs atbalsta visus, kas pakrīt,
un visus nospiestos pieceļ. R. 


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila
vēstules romiešiem (Rom 8, 9.11-13)

Brāļi, jūs nedzīvojat pēc miesas, bet pēc gara, ja vien Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas pie Viņa nepieder. Turpretī, ja Tā Gars, kas Jēzu uzmodināja no miroņiem, mājo jūsos, tad Tas, kurš Kristu piecēla no miroņiem, atdzīvinās arī jūsu mirstīgās miesas, pateicoties savam Garam, kas jūsos mājo.

Tāpēc, brāļi, mēs esam parādnieki, bet ne miesai, lai dzīvotu saskaņā ar miesu. Jo, ja jūs dzīvosiet saskaņā ar miesu, jūs mirsiet, bet, ja miesas iegribas mērdēsiet ar Gara spēku, tad jūs dzīvosiet. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Mēs Tev pateicamies, Tēvs, kas esi Kungs pār debesīm un zemi,

jo Tu Debesu valstības noslēpumus esi atklājis mazajiem.

Alleluja.


Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 25-30)

Tajā laikā Jēzus, sākdams runāt, sacīja: “Tēvs, debesu un zemes Kungs, es Tevi slavēju, ka Tu esi to apslēpis gudrajiem un prātīgajiem, bet atklājis to mazajiem. Jā, Tēvs, jo tā Tev bija labpaticis. Visu man ir devis mans Tēvs. Un neviens nepazīst Dēlu, kā tikai Tēvs; un neviens nepazīst Tēvu, kā tikai Dēls un tas, kuram Dēls gribēs To atklāt.

Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, un es jūs tspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselei.

Jo mans jūgs ir maigs, un mana nasta ir viegla.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv