Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena (Gads B)

Lasījums no Ķēniņu pirmās grāmatas (1 Ķēn 8, 22-23.27-30)

Ķēniņš Salomons nostājās Kunga altāra priekšā, visai Izraēļa draudzei redzot, un, pacēlis rokas uz debesīm, sacīja: “Ak, Kungs, Izraēļa Dievs! Nav tāda Dieva kā Tu nedz augšā, debesīs, nedz lejā, virs zemes. Tu saglabā derību un žēlastību saviem kalpiem, kas staigā Tavā priekšā no visas sirds.

Vai tad patiešām Dievs dzīvo zemes virsū? Ja jau debesis un debesu debesis nespēj Tevi uzņemt, kā tad to spēs šis nams, ko es uzcēlu? Bet Tu uzlūko sava kalpa lūgšanu un viņa lūgumus, Kungs, mans Dievs! Uzklausi saucienu un lūgšanu, ko Tavs kalps šodien raida Tavā priekšā, lai dienu un nakti Tavas acis raudzītos uz šo namu, uz šo vietu, par kuru Tu sacīji: “Tur būs mans vārds,” – lai Tu uzklausītu lūgumu, ko Tavs kalps no šīs vietas Tev sūta.

Uzklausi sava kalpa un savas Izraēļa tautas lūgšanu, ko viņi lūgs šajā vietā, uzklausi sava mājokļa vietā Debesīs un uzklausot esi žēlīgs!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Pirmajam lasījumam var izvēlēties arī:
2 Hr 5, 6-8.9b.10.13 - 6, 2, Is 56, 1.6-7 vai Ez 43, 1-2.4-7a

 Psalms 84 (83)

Refrēns: Cik mīļa ir Dieva svētnīca!

Mana dvēsele tvīkst un ilgojas pēc Kunga pagalmiem.
Mana sirds un mana miesa līksmi sauc uz dzīvo Dievu.
Pat zvirbulis atrod sev mājokli un bezdelīga ligzdu,
kur tā gulda savus mazuļus, –
pie Taviem altāriem, debespulku Kungs,
mans Dievs un mans Karali! R.

Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, –
viņi mūžam Tevi slavēs.
Paskaties, Dievs, mūsu aizstāvi,
un uzlūko sava Svaidītā vaigu! R.

Jo viena diena Tavos pagalmos
ir labāka nekā tūkstošiem citu.
Es labāk vēlos būt Tavā namā pie sliekšņa,
nekā dzīvot grēcinieku teltīs. R.


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 3, 9b-11.16-17)

Brāļi, jūs esat Dieva celtne. Saskaņā ar Dieva žēlastību, kas man ir dota, es kā gudrs būvētājs ieliku pamatu, bet kāds cits uz tā būvē.

Tomēr katrs lai raugās, kā tas būvē. Jo citu pamatu neviens vairs nevar ielikt kā tikai to, kas jau ielikts un kas ir Jēzus Kristus.

Vai jūs nezināt, ka esat Dieva svētnīca un Dieva Gars mājo jūsos? Ja kāds Dieva svētnīcu iznīcinātu, to Dievs iznīcinās. Dieva svētnīca ir svēta, un tā esat jūs. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Otrajam lasījumam var izvēlēties arī:
Ef 2, 19-22, Ebr 12, 18-19.22-24 vai 1 Pēt 2, 4-9

Alleluja.

Es izraudzījos un svētīju šo vietu, lai mana klātbūtne tajā paliktu uz mūžiem.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 2, 13-22)

Tuvojās jūdu Pasha, un Jēzus devās uz Jeruzalemi. Un svētnīcā Viņš atrada vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mainītājus, kas tur sēdēja. Tad Viņš, pagatavojis no auklām pātagu, izdzina visus ārā no svētnīcas reizē ar aitām un vēršiem, izkaisīja mainītāju naudu un apgāza galdus, bet tiem, kas pārdeva baložus, sacīja: “Aizvāciet tos projām no šejienes! Nepadariet mana Tēva namu par tirgus bodi!” Viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: “Mani sagrauzīs rūpes par Tavu namu.”

Tad jūdi atsaucās un Viņam sacīja: “Kādu zīmi Tu mums parādīsi, ja jau dari šādas lietas?” Jēzus viņiem atbildēja: “Nojauciet šo svētnīcu, un es to trijās dienās atkal uzcelšu.” Bet jūdi sacīja: “Četrdesmit sešus gadus tika celta šī svētnīca. Un Tu uzcelsi to trijās dienās?”

Bet Viņš runāja par savas miesas svētnīcu, tāpēc tad, kad Viņš piecēlās no miroņiem, Viņa mācekļi atminējās, ka Viņš to bija teicis, un ticēja Rakstiem un vārdiem, ko Jēzus bija runājis. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Evaņģēlija lasījumam var izvēlēties arī:
Mt 16, 13-19, Lk 19, 1-10, Jņ 4, 19-24 vai Jņ 10, 22-30