Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

21.12.2008. - Adventa ceturtā svētdiena

Lasījums no Samuēla otrās grāmatas (2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16)

Kad ķēniņš Dāvids dzīvoja savā namā un Kungs viņam visapkārt bija devis mieru no visiem viņa ienaidniekiem, viņš sacīja pravietim Nātanam: “Vai redzi, ka es dzīvoju ciedru koka namā, bet Dieva šķirsts ir novietots teltī?”

Nātans sacīja ķēniņam: “Ej un dari visu, kas ir tavā sirdī, jo Kungs ir ar tevi.”

Bet tajā pašā naktī Nātanam atklājās Kunga vārds: “Ej un pasaki manam kalpam Dāvidam: “Tā saka Kungs: vai tad tu celsi man namu, lai es tajā dzīvotu? Es tevi paņēmu no lauka, kur tu ganīji aitas, lai tu būtu valdnieks pār manu tautu Izraēli. Un es biju ar tevi visur, kur vien tu gāji, un iznīcināju tavā priekšā visus tavus ienaidniekus, un lielu darīju tavu vārdu līdzās šīszemes vareno vārdam.

Es pagādāšu vietu savai Izraēļa tautai un ļaušu tai tur apmesties, un tā dzīvos tur un netiks vairs vajāta. Un ļauni cilvēki to vairs neapspiedīs kā senāk un kopš tās dienas, kad es iecēlu tiesnešus pār savu Izraēļa tautu. Un es tev dāvāšu mieru no visiem ienaidniekiem. Un Kungs tev pasludina, ka Viņš tev uzcels namu.

Kad būs piepildītas tavas dienas un tu atdusēsies līdzās saviem tēviem, es uzmodināšu pēc tevis tavu pēcnācēju, kas nāks no tavām miesām, un nostiprināšu viņa valstību. Es viņam būšu par tēvu, un viņš būs man par dēlu. Un tavs nams un tava valstība būs nesatricināmi manā priekšā uz mūžiem, un tavs tronis pastāvēs vienmēr.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 89 (88)

Refrēns: Dieva žēlsirdību es slavēšu mūžam.

Par Kunga žēlsirdību es dziedāšu mūžam,
ar savu muti no paaudzes paaudzē
stāstīšu par Tavu uzticību.
Jo Tu esi sacījis: “Žēlsirdība pastāvēs mūžam.”
Savu uzticību Tu esi nostiprinājis debesīs. R.

“Ar savu izvēlēto es esmu noslēdzis derību,
es esmu zvērējis Dāvidam, savam kalpam:
uz mūžiem es nostiprināšu tavu dzimumu
un tavu sēdekli celšu uz paaudžu paaudzēm.” R. 

Viņš mani piesauks: “Tu esi mans Tēvs,
mans Dievs un manas pestīšanas klints.”
Savu žēlsirdību es glabāšu viņam uz mūžiem,
un mana derība ar viņu būs droša. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 16, 25-27)

Brāļi, Tam, kas jūs spēj stiprināt saskaņā ar manu Evaņģēliju un mācību par Jēzu Kristu, saskaņā ar atklāto noslēpumu, kas senajiem mūžiem netika izpausts, bet tagad ir darīts zināms un pēc mūžīgā Dieva pavēles ar praviešu rakstiem ir pasludināts visām tautām, lai tās pakļautu ticībai, Tam – vienīgajam, visgudrajam Dievam – lai caur Jēzu Kristu ir gods mūžu mūžos! Amen. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Redzi, es esmu Kunga kalpone,

lai man notiek pēc tava vārda!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 26-38)

Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, iegājis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!” Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu.

Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels un tiks saukts par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.”

Tad Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es taču vīra nepazīstu?” Un eņģelis viņai atbildot sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu. Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu. Dievam taču nekas nav neiespējams!”

Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!” Un eņģelis no viņas aizgāja. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieramtuvu.lv