Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

18.01.2009. - II svētdiena

Lasījums no Samuēla pirmās grāmatas (1 Sam 3, 3b-10.19)

Samuēls gulēja Kunga teltī, kur atradās Dieva šķirsts. Tad Kungs sauca Samuēlu, bet viņš atbildēja: “Te es esmu.” Un viņš aizskrēja pie Heli un sacīja: “Te es esmu, tu taču sauci mani.” Heli atteica: “Es neesmu saucis. Ej atpakaļ un guli!” Un viņš aizgāja un apgūlās.

Un Kungs atkal sauca Samuēlu. Piecēlies Samuēls aizgāja pie Heli un sacīja: “Te es esmu: tu taču mani sauci.” Viņš atbildēja: “Neesmu tevi saucis, mans dēls. Ej atpakaļ un guli!” Samuēls tad vēl nepazina Kungu, un viņam nebija atklājies Kunga vārds.

Un Kungs atkal sauca Samuēlu trešoreiz. Viņš piecēlies aizgāja pie Heli un teica: “Te es esmu: tu taču sauci mani.” Tad Heli saprata, ka jaunekli bija saucis Kungs. Un viņš sacīja Samuēlam: “Ej un guli! Bet, ja vēl kas tevi sauks, tad saki: “Runā, Kungs, jo Tavs kalps klausās.”” Tad Samuēls aizgāja un apgūlās savā vietā.

Un Kungs atnāca un apstājies sauca, kā bija iepriekš saucis: “Samuēl, Samuēl!” Un Samuēls atbildēja: “Runā, jo Tavs kalps klausās.”

Samuēls auga, un Kungs bija ar viņu un nevienam viņa vārdam neļāva nokrist zemē. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 40 (39)

Refrēns: Lūk, es nāku pildīt Tavu gribu.

Es gaidīt gaidīju Kungu, un Viņš man pievērsās.
Manā mutē Viņš ielika jaunu dziesmu,
slavas dziesmu mūsu Dievam.
Daudzi redzēs un bīsies, un cerēs uz Kungu. R.

Kaujamo un ēdamo upuri Tu neesi gribējis,
bet esi atvēris man ausis.
Dedzināmo un gandarīšanas upuri
Tu neesi prasījis, tad es sacīju: “Lūk, es nāku.” R. 

Grāmatas vīstoklī ir rakstīts par mani.
Pildīt Tavu gribu, mans Dievs, es vēlos;
un Tavs likums ir manā sirdī.
Es sludināju Tavu taisnību lielā draudzē;
lūk, savas lūpas es neaizvēru, Kungs, Tu zini. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 6, 13c-15a.17-20)

Brāļi, miesa ir nevis netiklībai, bet Kungam, un Kungs – miesai. Dievs uzmodināja Kungu, un Viņš ar savu spēku uzmodinās arī mūs.

Vai tad jūs nezināt, ka jūsu miesas ir Kristus locekļi? Bet, kas ir vienots ar Kungu, tam ar Viņu ir viens gars.

Bēdziet no netiklības! Ikviens cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas, bet, kas ir netikls, tas grēko pret savu miesu. Vai jūs nezināt, ka jūsu locekļi ir templis Svētajam Garam, kas ir jūsos? To jūs esat saņēmuši no Dieva, un jūs nepiederat paši sev.

Mēs taču esam atpirkti par dārgu maksu! Tātad pagodiniet Dievu savā miesā! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Dievs ir daudzkārt runājis uz mūsu tēviem

caur praviešiem;

beidzot, šajās dienās, Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 1, 35-42)

Tajā laikā Jānis Kristītājs stāvēja kopā ar diviem saviem mācekļiem un, ieraudzījis ejam Jēzu, sacīja: “Lūk, Dieva Jērs.” Abi mācekļi dzirdēja Jāņa vārdus un sekoja Jēzum.

Bet Jēzus, pagriezies atpakaļ un redzēdams viņus sekojam, tiem jautāja: “Ko jūs meklējat?”

Tie Viņam atbildēja: “Rabbi” – kas tulkojumā nozīmē: Mācītāj, – “kur Tu dzīvo?”

Viņš tiem sacīja: “Nāciet un redzēsiet.” Tā viņi aizgāja un redzēja, kur Viņš mājo, un palika to dienu pie Viņa. Tas bija ap desmito stundu.

No tiem diviem, kas dzirdēja Jāņa vārdus un sekoja Jēzum, viens bija Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis. Viņš vispirms uzmeklēja savu brāli Sīmani un viņam sacīja: “Mēs atradām Mesiju!” – kas tulkojumā nozīmē: Kristu. Un viņš atveda viņu pie Jēzus. Bet Jēzus, viņu uzlūkojis, sacīja: “Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls; tu tiksi nosaukts par Kefasu,” – kas tulkojumā ir: Pēteris. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.