Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

01.03.2009 - Gavēņa laika I svētdiena

Lasījums no Radīšanas grāmatas (Rad 9, 8-15)

Dievs sacīja Noasam un viņa dēliem šādus vārdus: “Lūk, es noslēdzu derību ar jums un ar jūsu dzimumu pēc jums, un ar ikvienu dzīvu būtni, kas ir ar jums: ar putniem, mājas lopiem un meža zvēriem, kuri ir pie jums; ar visiem, kas ir izgājuši no šķirsta, ar visiem zemes zvēriem. Es noslēdzu ar jums derību, ka nekad vairs netiks iznīcināta neviena miesa ūdens plūdos, nedz arī turpmāk būs plūdi, kas izpostītu zemi.”

Un Dievs sacīja: “Un tā būs zīme derībai, ko es noslēdzu uz mūžīgiem laikiem ar jums un ikvienu dzīvu būtni, kas ir ar jums. Es nolieku mākoņos varavīksni, un tā būs zīme derībai starp mani un zemi.

Un, kad es ar mākoņiem aizsegšu debesis, mākoņos parādīsies mana varavīksne, un es atcerēšos savu derību ar jums un ar ikvienu dzīvu būtni, kam ir miesa. Un vairs nebūs ūdens plūdu, kas iznīcinātu visu dzīvo.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 25 (24)

Refrēns: Kunga ceļi ir patiesi un droši.

Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus
un māci mani staigāt Tavas takas!
Savā patiesībā mani vadi un māci,
jo Tu esi Dievs, mans Glābējs. R.

Piemini, Kungs, savus žēlsirdības darbus
un savu labvēlību, kas pastāv no mūžiem.
Savā žēlsirdībā, Kungs, atceries mani,
piemini savā labvēlībā! R.  

Kungs ir labs un taisnīgs,
tāpēc grēciniekiem Viņš parādīs ceļu.
Lēnprātīgos Viņš vadīs taisnībā,
pazemīgos mācīs staigāt Viņa ceļus. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pētera pirmās vēstules (1 Pēt 3, 18-22)

Kristus vienreiz ir cietis par grēkiem, taisnīgais par netaisnīgajiem, lai jūs pievestu pie Dieva. Viņš gan tika nonāvēts miesā, tomēr dzīvs darīts Garā. Tanī Viņš gāja un sludināja pestīšanu tiem gariem, kas bija cietumā, kas kādreiz bija nepakļāvīgi, kad Dieva pacietība Noasa dienās gaidīja un kad tika būvēts šķirsts, kurā nedaudzi, tas ir, astoņas dvēseles, tika izglābtas caur ūdeni.

Tas attēlo kristību, kas arī jūs tagad izglābj un ir nevis miesas netīrību nomazgāšana, bet gan Dievam vērsts lūgums pēc labas sirdsapziņas, balstoties uz Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Viņš ir pie Dieva labās rokas, uzkāpis debesīs, kur Viņam ir pakļauti eņģeļi, varas un spēki. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Ne no maizes vien dzīvo cilvēks,

bet no ikviena vārda,

kas iziet no Dieva mutes.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!  


Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,  ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 1, 12-15)

Tajā laikā Gars aizveda Jēzu tuksnesī. Un Viņš uzturējās tuksnesī četrdesmit dienas un tika sātana kārdināts. Viņš dzīvoja kopā ar zvēriem, un eņģeļi Viņam kalpoja.

Pēc Jāņa apcietināšanas Jēzus aizgāja uz Galileju un sludināja Evaņģēliju par Dieva valstību, sacīdams: “Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir tuvu. Nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.