Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

09.04.2009 - Lielā ceturtdiena

Hrizmas  svētīšanas  Svētā  Mise

Lasījums no pravieša Isaja
grāmatas (Is 61, 1-3a.6a.8b-9)

Kunga Dieva Gars ir pār mani, jo Kungs ir mani svaidījis. Viņš mani sūtīja sludināt Prieka Vēsti
lēnprātīgajiem, dziedināt satriektās sirdis, sludināt atlaišanu gūstekņiem un brīvību cietumniekiem, pasludināt Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu, iepriecināt visus noskumušos un ielīksmot tos, kas raud Sionā, un pelnu vietā dot viņiem vainagu, prieka eļļu – asaru vietā un gara nospiestības vietā – goda tērpu.

Bet jūs tiksiet saukti par Kunga priesteriem, un jūs dēvēs par Dieva kalpiem.

Tā saka Kungs: “Es atdošu viņiem algu pēc taisnības un ar viņiem noslēgšu mūžīgu derību. Un viņu cilts būs pazīstama starp tautām un viņu pēcnācēji – ļaužu vidū. Visi, kas viņus ieraudzīs, atzīs, ka viņi ir cilts, kuru Kungs ir svētījis.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 89 (88)

Refrēns: Dieva žēlsirdību es slavēšu mūžam.

Es atradu Dāvidu, savu kalpu,
svaidīju viņu ar savu svēto eļļu.
Jo mana roka ar viņu būs vienmēr,
un mans elkonis viņu stiprinās. R.

Un mana uzticība un žēlsirdība būs ar viņu,
un manā vārdā viņa spēks pieaugs.
Viņš mani piesauks: “Tu esi mans Tēvs,
mans Dievs un manas pestīšanas klints.” R.  


Lasījums no svētā apustuļa Jāņa
atklāsmes grāmatas (Atkl 1, 5-8)

Žēlastība jums un miers no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgs liecinieks, pirmdzimtais no mirušajiem un zemes ķēniņu valdnieks.

Viņam, kas mūs mīlēja un ar savām Asinīm mūs atbrīvoja no grēkiem, un darīja mūs par valstību, par priesteriem Dievam un savam Tēvam, – Viņam gods un valdīšana mūžīgi mūžos! Amen.

Lūk, Viņš atnāk virs mākoņiem. Un Viņu redzēs visu acis un tie, kas Viņu pienagloja. Un Viņu apraudās visas zemes ciltis. Tik tiešām, amen.

“Es esmu Alfa un Omega,” saka Kungs Dievs, kas ir un kas bija, un kas nāks, Visvarenais. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Kunga Gars ir pār mani,
Viņš mani ir sūtījis
sludināt nabagiem Prieka Vēsti.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 4, 16-21)

Tajā laikā Jēzus nonāca Nācaretē, kur bija uz­audzis. Sabata dienā pēc sava paraduma Viņš iegāja sinagogā un piecēlās lasīt.

Un Viņam tika pasniegta pravieša Isaja grāmata. Attinis grāmatu, Viņš atrada vietu, kurā bija rakstīts: “Kunga Gars ir pār mani; jo Viņš mani ir svaidījis sludināt nabagiem Prieka Vēsti, sūtījis vēstīt gūstekņiem brīvību un aklajiem – acu gaismu, palaist brīvībā apspiestos, pasludināt Kunga žēlas­tības gadu.”

Satinis grāmatu, Jēzus to atdeva kalpotājam un apsēdās. Un visu acis sinagogā raudzījās uz Viņu. Bet Viņš tiem sāka runāt: “Šie Raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.  Kunga  Pēdējo  vakariņu  Svētā  Mise

Lasījums no Izceļošanas grāmatas (Izc 12, 1-8.11-14)

Tajās dienās Kungs sacīja Mozum un Āronam Ēģiptes zemē: “Šis mēnesis jums būs mēnešu iesākums, pirmais mēnesis gadā. Runājiet visai Izraēļa dēlu sapulcei un sakiet viņiem: “Šī mēneša desmitajā dienā katrs lai paņem jēru savai ģimenei un savam namam. Bet, ja skaits būtu par mazu, lai pietiktu jēra apēšanai, tad viņš lai ņem klāt savu kaimiņu, kas ir vistuvāk viņa namam, ievērojot personu skaitu, kas ir pietiekams jēra apēšanai.

Bet jērs jums būs bez vainas, auns, vienu gadu vecs. To jūs ņemsiet no avīm vai arī no kazām. Un jūs to sargāsiet līdz šī mēneša četrpadsmitajai dienai, un pievakarē visa Izraēļa dēlu draudze to nokaus. Viņi paņems tā asinis un apslacīs abas durvju palodas un māju sliekšņus, kurās to ēdīs.

Un tajā naktī viņi ēdīs uz uguns ceptu gaļu un neraudzētu maizi ar rūgtām zālēm. Un to jūs ēdīsiet tā: jūs apjozīsiet savus gurnus, kājās jums būs sandales, rokās turēsiet ceļa spieķi. Un jūs ēdīsiet steidzīgi, jo tā ir Kunga Pasha (tas ir, garāmiešana).” Un tajā naktī es pāriešu Ēģiptes zemi un nonāvēšu visus pirmdzimtos Ēģiptes zemē – no cilvēka līdz sīklopam –, un pār visiem Ēģiptes dieviem spriedīšu tiesu. Es, Kungs. Bet asinis būs par zīmi tām mājām, kurās jūs uzturēsieties. Un es redzēšu asinis un paiešu jums garām, un jūsu vidū nebūs šīs iznīci­nošās sodības, kad es sitīšu Ēģiptes zemi. Šī diena jums būs par piemiņas dienu, un jūs to svinēsiet kā svētkus Kungam. Visās paaudzēs jūs to svinēsiet ar mūžīgu godināšanu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 116 (115)

Refrēns: Svētītais biķeris ir līdzdalība Kristus Asinīs.

Kā es pateikšos Kungam
par visu, ko Viņš man ir devis?
Es ņemšu pestīšanas biķeri
un piesaukšu Kunga vārdu. R.

Kunga acīs ir dārga Viņa svēto nāve.
Ak, Kungs, Tavs kalps es esmu,
es esmu Tavs kalps un Tavas kalpones dēls.
Tu esi sarāvis manas važas. R.  

Es nesīšu Tev slavas upuri
un piesaukšu Kunga vārdu.
Es izpildīšu savus solījumus Kungam
visu Viņa ļaužu priekšā. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 11, 23-26)

Brāļi, no Kunga es saņēmu to, ko esmu jums darījis zināmu: Kungs Jēzus tajā naktī, kad Viņš tika nodots, ņēma maizi un pateicies lauza to, un sacīja: “Tā ir mana Miesa, kas ir jūsu dēļ. Dariet to manai piemiņai!” Tāpat pēc vakariņām Viņš ņēma arī biķeri, sacīdams: “Šis biķeris ir Jaunā derība manās Asinīs. Ikreiz, kad no tā dzersiet, dariet to manai piemiņai!” Jo ikreiz, kad jūs ēdat šo maizi un dzerat no šī biķera, jūs sludināt Kunga nāvi, kamēr Viņš atnāks. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Es jums dodu jaunu bausli,
lai jūs cits citu mīlētu, kā es jūs mīlēju.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 13, 1-15)

Tas bija pirms Pashas svētkiem. Jēzus, zinādams, ka ir pienākusi Viņa stunda aiziet no šīs pasaules pie Tēva, iemīlējis savējos, kas bija pasaulē, mīlēja viņus līdz galam. Vakariņu laikā, kad velns jau bija Jūdasa, Sīmaņa Iskariota dēla, sirdī iedvesis nodomu Jēzu nodot, Viņš, zinādams, ka Tēvs visu ir atdevis Viņa rokās un ka Viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, piecēlās no vakariņām, novilka savas virsdrēbes un, paņēmis dvieli, apjozās. Pēc tam Viņš ielēja bļodā ūdeni un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucīt dvielī, ar kuru bija apjozies.

Tā Viņš piegāja pie Sīmaņa Pētera. Bet tas Viņam sacīja: “Kungs, vai tad Tu man mazgāsi kājas?” Jēzus viņam atbildēja un teica: “To, ko es daru, tu tagad nesaproti, bet vēlāk sapratīsi.” Pēteris Viņam sacīja: “Nemūžam Tu nemazgāsi man kājas!” Jēzus viņam atbildēja: “Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas ar mani.” Sīmanis Pēteris Viņam teica: “Kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galvu!” Jēzus viņam sacīja: “Kas ir mazgājies, tam vajag nomazgāt tikai kājas, un viņš viss ir tīrs. Arī jūs esat tīri, tomēr ne visi.” Jo Viņš zināja, kas Viņu nodos, un tāpēc teica: “Ne visi jūs esat tīri.”

Pēc tam Jēzus, nomazgājis viņiem kājas, apģērbis virsdrēbes un atkal apsēdies pie galda, sacīja: “Vai jūs saprotat, ko es jums izdarīju? Jūs mani saucat par Mācītāju un Kungu un to labi sakāt, jo es tas esmu. Tāpēc, ja nu es, Kungs un Mācītājs, mazgāju jums kājas, tad arī jums pienākas citam cita kājas mazgāt. Jo es jums devu piemēru, lai arī jūs darītu tā, kā es jums esmu darījis.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.