Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

26.04.2009 - Lieldienu trešā svētdiena

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 3, 13-15.17-19)

Tajās dienās Pēteris sacīja ļaudīm: “Ābrahama Dievs un Īzāka Dievs, un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, pagodināja savu Dēlu Jēzu, kuru jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšā, kas bija nolēmis Viņu atbrīvot. Jūs noraidījāt Svēto un Taisnīgo un prasījāt, lai jums apžēlo slepkavu. Jūs nogalinājāt dzīvības devēju, bet Dievs Viņu uzmodināja no miroņiem, un tam mēs esam liecinieki.

Bet tagad, brāļi, es zinu, ka to jūs izdarījāt nezināšanas dēļ tāpat kā jūsu priekšnieki. Bet Dievs tādā veidā izpildīja to, ko bija iepriekš pasludinājis, ka Viņa Kristus cietīs. Tāpēc gandariet par grēkiem un atgriezieties, lai jūsu grēki tiktu izdeldēti!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 4

Refrēns: Kungs, Tava gaisma lai atspīd pār mums!

vai: Alleluja!

Kad es saucu, mani uzklausīja Dievs,
manas taisnības aizstāvis.
Tu man palīdzēji bēdās:
apžēlojies par mani un uzklausi manu lūgšanu! R.

Cilvēku bērni, cik ilgi būs nocietināta jūsu sirds?
Kāpēc jūs mīlat niekus un meklējat melus?
Tad ziniet, ka apbrīnojamu ir darījis
Kungs savu svēto;
Kungs uzklausīs, kad es Viņu piesaukšu. R. 

Nodrebiet un beidziet grēkot,
pārdomājiet savās guļvietās un rimstieties!
Nesiet taisnības upuri
un paļaujieties uz Kungu! R.

Daudzi saka: “Kas tad mums parādīs labo?”
Kungs, Tava vaiga gaišums
lai atspīd pār mums kā zīme!
Es apgulstos un mierīgi aizmiegu,
jo vienīgi Tu, Kungs, ļauj man dzīvot drošībā. R. 


Lasījums no svētā apustuļa Jāņa
pirmās vēstules (1 Jņ 2, 1-5a)

Es jums to rakstu, lai jūs negrēkotu. Bet, ja kāds ir sagrēkojis, tad mums ir aizstāvis pie Tēva – tais­nīgais Jēzus Kristus. Un Viņš ir izlīdzinājuma Upuris par mūsu grēkiem, un ne tikai par mūsu, bet arī par visas pasaules grēkiem. Un no tā mēs zinām, ka pazīstam Viņu, ja pildām Viņa baušļus.

Kas saka: “Es Viņu pazīstu,” – bet Viņa baušļus nepilda, tas ir melis, un viņā nav patiesības. Bet, kas izpilda Viņa Vārdu, tajā patiešām Dieva mīlestība ir pilnīga. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Kungs, palīdzi mums izprast Svētos Rakstus,
liec degt mūsu sirdij,
kad Tu ar mums runā!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 24, 35-48)

Pēc Jēzus augšāmcelšanās divi Viņa mācekļi saviem biedriem pastāstīja par to, kas bija noticis ceļā uz Emausu, un kā viņi pazina Jēzu pie maizes laušanas. Bet, kamēr viņi par to runāja, Jēzus pats nostājās viņu vidū un tiem sacīja: “Miers jums!”

Bet viņi uztraukti un nobijušies domāja, ka redz garu. Tad Viņš tiem sacīja: “Kāpēc jūs uztraucaties, un kāpēc šaubas ienāk jūsu sirdī? Apskatiet manas rokas un kājas: tas esmu es! Aptaustiet mani un pārliecinieties, ka garam nav miesas un kaulu, kā jūs tos redzat esam pie manis.” Un, to pateicis, Viņš parādīja tiem rokas un kājas.

Bet, kad viņi aiz prieka vēl neticēja un brīnījās, Viņš tiem teica: “Vai jums šeit ir kas ēdams?” Tie pasniedza Viņam gabalu ceptas zivs. Un Viņš paņēmis ēda viņu priekšā.

Tad Viņš tiem sacīja: “Šeit ir tie vārdi, kurus es jums sacīju, kamēr vēl biju pie jums, ka noteikti jāpiepildās visam, kas ir rakstīts par mani Mozus Likumā un Praviešos, un Psalmos.” Pēc tam Viņš tiem apskaidroja prātu, lai viņi saprastu Rakstus.

Un Viņš tiem teica: “Tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un trešajā dienā augšāmcelsies no miroņiem un ka Viņa vārdā tiks sludināta atgriešanās no grēkiem un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. Jūs esat tā liecinieki.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.