Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

31.05.2009 - Svētā Gara nosūtīšana, Vasarsvētki

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 2, 1-11)

Pienākot Vasarsvētku dienai, Jēzus mācekļi arvien vēl turējās vienkopus Jeruzalemē.

Un pēkšņi no debesīm atskanēja šalkoņa, it kā tuvojoties brāzmainam vējam, un piepildīja visu māju, kur viņi sēdēja.

Un viņiem parādījās it kā ugunīgas mēles, kas sadalījās un nolaidās pār katru no viņiem. Un visi tika Svētā Gara piepildīti un sāka runāt svešās valodās, kā Gars viņiem deva runāt.

Bet Jeruzalemē tad uzturējās dievbijīgi jūdi no visām tautām, kas ir zem debesīm. Atskanot šai šalkoņai, sapulcējās daudz ļaužu un bija pārsteigti, jo katrs dzirdēja viņus runājam savā valodā.

Un tie samulsa un brīnījās, sacīdami: “Vai tad visi šie runātāji nav galilejieši?

Un kā tad mēs dzirdam katrs savu dzimto valodu? Mēs, partieši un medieši, un elamitieši, un tie, kas apdzīvo Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapadokiju, Pontu un Āziju, Frīģiju un Pamfīliju, Ēģipti un tās Lībijas daļas, kas ir ap Kirēni, mēs, atnācēji no Romas, jūdi un prozelīti, krētieši un arābi, mēs dzirdam viņus mūsu valodās sludinām Dieva brīnum­darbus.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 104 (103)

Refrēns: Dieva Gars lai atjauno zemi! vai: Alleluja!

Teic, mana dvēsele, Kungu!
Kungs, mans Dievs, Tu esi bezgala liels!
Kungs, cik daudz ir Tavu darbu!
Ar Taviem radījumiem pilna ir zeme. R.

Ja Tu paņem viņu dvašu, tie nomirst
un atgriežas savos putekļos.
Tu izsūti savu Garu, un viņi tiek radīti,
un Tu atjauno zemes vaigu. R. 

Lai Kunga godība pastāv uz mūžiem,
lai Kungs priecājas par saviem darbiem!
Lai mana dziesma Viņam ir mīļa,
un es līksmošos Kungā. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 12, 3b-7.12-13)

Brāļi, neviens nevar pateikt bez Svētā Gara palīdzības: “Jēzus ir Kungs.”

Žēlastības ir dažādas, bet Gars tas pats. Un dažādi ir kalpošanas veidi, bet tas pats Kungs. Un dažādas ir arī darbošanās, bet tas pats Dievs, kas visos visu dara. Bet ikvienam tiek dota Gara atklāsme, lai nestu labumu.

Jo, tāpat kā ķermenis ir viens ar daudziem locekļiem, turklāt visi daudzie miesas locekļi tomēr ir viens un tas pats ķermenis, tāpat arī Kristus.

Jo mēs vienā Garā visi – gan jūdi, gan pagāni, gan vergi, gan brīvie – esam ar kristību apvienoti vienā miesā. Un mēs visi esam ar vienu Garu piepildīti. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

vai: Gal 5, 16-25

 

Pirmsevaņģēlija dziedājuma sekvence

Nāc pie mums, Dievs Svētais Gars,
liec, lai Tavas gaismas stars
atmirdz mūsu dvēselē!

Savus ļaudis apgaismo,
žēlastībā atjauno,
mūsu sirdī iemājo! 

Dieva Gars Vissvētākais,
prieka avots cēlākais,
dvēselei miers jaukākais.

Darbā, lūdzam, stiprini,
nogurumā spirdzini,
bēdu laikā mierini! 

Dievs, ar savu spožumu
piepildi sirds dziļumus
tiem, kas tic un Tevi lūdz!

Kungs, bez Tavas svētības
nav nekādas cerības
mums no grēka piecelties. 

Tikai Tu spēj cilvēkam,
smagā grēkā kritušam,
skaidru darīt dvēseli.

Ļaunums mūs lai neuzvar,
cilvēki lai brīvi var
pestīšanas ceļu iet! 

Dāvā visiem ticīgiem
labas gribas cilvēkiem
savas Debess dāvanas!

Dod mums dzīvi svētīgu,
nāves stundu mierīgu,
svētlaimīgu mūžību! 


Alleluja.

Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis

un savas mīlestības uguni tajās iededz!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 20, 19-23)

Jēzus augšāmcelšanās dienā, kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus, nostājās viņu vidū un viņiem sacīja: “Miers jums!” Un, to pateicis, Viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot Kungu, kļuva priecīgi.

Bet Viņš atkal tiem sacīja: “Miers jums! Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā es jūs sūtu.”

To pateicis, Viņš dvesa uz viņiem un sacīja: “Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

vai: Jņ 15, 26-27; 16, 12-15