Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Parastā liturģiskā laika XXII svētdiena (Gads B)

Lasījums no Atkārtotā likuma grāmatas (At 4, 1-2.6-8)

Mozus uzrunāja tautu, sacīdams: “Bet tagad, Izraēl, klausies likumus un pavēles, kurus es tev mācu, lai jūs, tos pildīdami, dzīvotu un ieejot iegūtu īpašumā zemi, ko Kungs, jūsu tēvu Dievs, ir nodomājis jums dot. Neko nepielieciet pie tiem vārdiem, ko es jums saku, nedz ko atņemiet no tiem! Sargājiet Kunga, jūsu Dieva, pavēles, ko es jums dodu!

Ievērojiet tās un izpildiet darbos! Jo tās ir jūsu gudrība un prātīgums ļaužu priekšā, lai viņi, dzirdot visus šos likumus, sacītu: “Lūk, šī lielā tauta – gudri un saprātīgi ļaudis!” Jo kur gan ir cita tik liela tauta, kurai būtu tik pretimnākoši dievi kā Kungs, mūsu Dievs, kas uzklausa visus mūsu lūgumus? Un kur gan ir vēl cita tik slavena tauta, kurai būtu tik taisnīgi likumi un pavēles, kāds ir viss šis Likums, ko šodien es lieku jūsu acu priekšā?” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 15 (14)

Refrēns: Taisnīgais dzīvos Kunga namā.

Kungs, kas dzīvos Tavā teltī?
Kas mājos Tavā svētajā kalnā?
Tas, kas staigā bez traipa un dara taisnību,
un runā patiesību savā sirdī. R.

Tas, kas ar savu mēli nerunā viltu
un savam tuvākajam nedara ļaunu,
un nesagādā kaunu savam kaimiņam.
Tas, kas par nieku uzskata ļaunprāti,
bet cildina tos, kas bīstas Kungu. R. 

Tas, kas zvērestu nelauž, kaut rodas gadījums,
neaizdod naudu, lai atpakaļ ņemtu ar augļiem,
un neļauj sevi uzpirkt pret nevainīgo.
Tas, kas tā dara,
satriekts netiks nemūžam. R.

Lasījums no svētā apustuļa Jēkaba vēstules (Jk 1, 17-18.21b-22.27)

Mani mīļie brāļi, viss labais, ko mēs saņemam, un visas pilnīgās dāvanas nāk no augšienes, tās nolaižas no gaismas Tēva, kurā nav pārmaiņu, nedz mainīguma ēnas. Pēc savas gribas Viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības Vārdu, lai mēs būtu it kā Viņa radījumu pirmdzimtie. Lēnprātībā pieņemiet jūsos iesēto Vārdu, kas spēj atpestīt jūsu dvēseli. Esiet Vārda pildītāji, nevis klausītāji vien, kas paši sevi apkrāpj. Tīra un neaptraipīta dievbijība Dieva un Tēva priekšā ir šāda: palīdzēt bāreņiem un atraitnēm viņu bēdās un saglabāt sevi šīs pasaules neaptraipītu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.

Pēc savas gribas Tēvs mūs ir dzemdinājis
ar patiesības Vārdu,
lai mēs būtu it kā Viņa radījumu pirmdzimtie.

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 7, 1-8a.14-15.21-23)

Tajā laikā pie Jēzus sapulcējās farizeji un daži no Jeruzalemes atnākušie Rakstu zinātāji. Viņi ie­vēroja, ka daži no Viņa mācekļiem ēda maizi nenotīrītām, tas ir, nemazgātām, rokām. Turpretī farizeji un visi jūdi, turēdamies pie senču tradīcijas, neēd, kamēr nav atvērtām plaukstām nomazgājuši rokas. Arī pārnākuši no tirgus, viņi neēd, kamēr nav nomazgājušies. Ir vēl daudz citu priekšrakstu, kurus viņi ir uzņēmušies pildīt, kā biķeru un krūžu, un vara trauku, un guļamvietu mazgāšana.

Tādēļ farizeji un Rakstu zinātāji Jēzum jautāja: “Kāpēc Tavi mācekļi neievēro senču ieradumu, bet ēd maizi nemazgātām rokām?”

Bet Viņš tiem sacīja: “Isajs labi pravietoja par jums, liekuļiem, kā tas ir rakstīts: “Šī tauta godina mani ar lūpām, bet viņu sirds ir tālu no manis. Veltīgi viņi mani godā, mācot likumus, ko izdevuši cilvēki.” Dieva likumu atmetuši, jūs pildāt cilvēku tradīcijas.”

Tad, atkal pieaicinājis ļaudis, Viņš tiem sacīja: “Klausieties mani visi un saprotiet! Nekas neieiet cilvēkā no ārpuses tāds, kas varētu viņu padarīt nešķīstu; bet cilvēku nešķīstu padara tas, kas no viņa iziet. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, zādzības, netiklība, slepkavības, laulības pārkāpšana, mantkārība, ļaunums, viltība, nekaunība, skaudība, zaimošana, lepnība, muļķība. Viss šis ļaunums iziet no iekšienes un padara cilvēku nešķīstu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.