Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

11.10.2009 - XXVIII svētdiena

Lasījums no Gudrības grāmatas (Gudr 7, 7-11)

Es lūdzos, un man tika dota saprašana, es piesaucu, un manī iegāja gudrības gars. Es viņu vērtēju augstāk par valdnieku varām un troņiem un bagātības uzskatīju par neko salīdzinājumā ar viņu. Dārgakmeņus es nestādīju viņai blakus, jo ikviens zelts, salīdzinot ar viņu, ir nieka smilts un par dubļiem ir uzskatāms sudrabs viņas priekšā.

Es viņu iemīlēju vairāk par veselību un skaistumu un viņu paturēt vēlējos vairāk nekā gaismu, jo viņas gaisma nav izdzēšama. Un man nāca visi labumi kopā ar viņu, neskaitāmas bagātības viņas rokās. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 90 (89)

Refrēns: Dievs, dāvā mums savu žēlastību!

Mūsu dienas tā skaitīt mūs māci,
ka mēs iegūtu sirds gudrību.
Atgriezies, Kungs! Cik tad vēl ilgi?
Un esi žēlīgs saviem kalpiem! R.

No rīta mūs piepildi ar savu žēlastību,
lai mēs priecātos un līksmotos
visās mūsu dienās.
Iepriecini mūs par tām dienām,
kurās Tu mūs apspiedi,
un par gadiem, kuros redzējām ļaunu. R.

Lai Taviem kalpiem kļūst redzams Tavs darbs,
bet viņu dēliem – Tavs krāšņums.
Un pār mums lai ir Kunga,
mūsu Dieva, laipnība!
Un dod sekmes mūsu roku darbiem,
dod sekmes mūsu roku veikumam! R.

 

Lasījums no Vēstules ebrejiem (Ebr 4, 12-13)

Brāļi, Dieva Vārds ir dzīvs un iedarbīgs, asāks par katru divasmeņu zobenu. Tas iespiežas tik dziļi, ka pāršķeļ dvēseli un garu, locekļus un smadzenes. Tas ir sirds domu un ilgu tiesnesis.

Un nav neviena radījuma, kas būtu tam neredzams, tieši otrādi – viss ir atsegts un atklāts Tā acu priekšā, kuram mums jādod norēķins. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas,

jo viņiem pieder Debesu valstība!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 10, 17-30)

Tajā laikā, kad Jēzus devās ceļā, piesteidzās kāds cilvēks un, ceļos nometies Viņa priekšā, Viņu lūdza: “Labais Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi?”

Bet Jēzus viņam sacīja: “Kāpēc tu mani sauc par labo? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini: tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zagt, tev nebūs nepatiesi liecināt, tev nebūs krāpt, tev būs savu tēvu un māti godāt!” Bet tas atbildēja Viņam: “Mācītāj, no savas jaunības es visu to esmu pildījis.”

Tad, uzlūkodams viņu ar mīlestību, Jēzus viņam sacīja: “Viena tev trūkst: ej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagiem, un tev būs manta Debesīs, un nāc, seko man!” Tas noskuma par šiem vārdiem un bēdīgs aizgāja, jo viņam bija daudz īpašumu.

Un Jēzus, apskatījies apkārt, sacīja saviem mā­cekļiem: “Cik grūti bagātajiem būs ieiet Dieva valstībā.” Viņa mācekļi uztraucās par šiem vārdiem. Bet Jēzus atkal atbildēdams viņiem sacīja: “Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātajam ieiet Dieva valstībā.” Bet viņi vēl vairāk brīnījās un runāja savā starpā: “Un kas tad var būt izpestīts?” Jēzus, viņus uzlūkodams, sacīja: “Cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam viss ir iespējams.”

Tad Pēteris sacīja Jēzum: “Lūk, mēs visu atstājām un sekojām Tev.” Jēzus atbildēja: “Patiesi, es jums saku: nav neviena, kas manis un Evaņģēlija dēļ būtu atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai bērnus, vai tīrumus un kas nesaņemtu simtkārt vairāk jau tagad, šajā laikā, gan namus, gan brāļus, gan māsas un mātes, un bērnus, un tīrumus, lai gan ar vajāšanām, un nākamajā laikā mūžīgo dzīvi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.