Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

01.11.2009 - Visu svēto diena

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatas (Atkl 7, 2-4.9-14)

Es, Jānis, ieraudzīju citu eņģeli kāpjam augšup no saules lēkta. Viņam bija dzīvā Dieva zīmogs, un viņš sauca skaļā balsī četriem eņģeļiem, kuriem bija dots kaitēt zemei un jūrai, sacīdams: “Nekaitējiet nedz zemei, nedz jūrai, nedz kokiem, kamēr mēs nebūsim apzīmogojuši mūsu Dieva kalpus uz viņu pieres.”

Un es dzirdēju apzīmogoto skaitu: simt četrdesmit četri tūkstoši apzīmogoto no visām Izraēļa dēlu ciltīm. Pēc tam es redzēju lielu ļaužu pulku, ko neviens nevarēja saskaitīt, no visām dzimtām, ciltīm, tautām un valodām.

Viņi stāvēja troņa un Jēra priekšā, tērpušies baltās drēbēs, ar palmu zariem rokās un sauca skaļā balsī, sacīdami: “Pestīšana mūsu Dievam, kas sēd tronī, un Jēram!” Un visi eņģeļi stāvēja ap troni un sen­tēviem, un četrām būtnēm un krita uz sava vaiga troņa priekšā, un pielūdza Dievu, sacīdami: “Amen. Gods un slava, un gudrība, un pateicība, un cieņa, un spēks, un varenība mūsu Dievam mūžu mūžos! Amen.”

Un viens no sentēviem atbildot man sacīja: “Šie, baltajās drānās ietērptie, – kas viņi ir un no kurienes viņi nākuši?” Un es viņam atbildēju: “Mans kungs, tu taču zini.”

Un viņš man sacīja: “Šie ir tie, kas nākuši no lielām ciešanām un savas drēbes mazgājuši, un tās balinājuši Jēra asinīs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 24 (23)

Refrēns: Šī ir paaudze, kas meklē Dievu.

Kungam pieder zeme un viss, kas zemes virsū,
pasaule un viss, kas tur dzīvo.
Jo virs jūrām Viņš to ir uzcēlis,
Viņš to ir nolicis gar upju krastiem. R.

Kas uzkāps Kunga kalnā,
un kas stāvēs Viņa svētajā vietā?
Tas, kam skaidra sirds un tīras rokas,
kas pie tukšībām savu dvēseli nesaista
un nedod netaisnu zvērestu. R. 

No Kunga viņš saņems svētību
un atlīdzību no Dieva, sava Pestītāja.
Šī ir paaudze, kas Viņu meklē,
kas meklē Jēkaba Dieva vaigu. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa pirmās vēstules (1 Jņ 3, 1-3)

Mani mīļie, redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka mēs tiekam saukti par Dieva bērniem, un tādi mēs esam! Pasaule mūs nepazīst, tādēļ ka tā nepazīst Viņu.

Mani mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklāts, kas būsim. Mēs tomēr zinām, ka tad, kad Viņš parādīsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo redzēsim Viņu tādu, kāds Viņš ir. Un katrs, kam ir šī cerība uz Viņu, dara sevi svētu, kā Viņš ir svēts. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Nāciet pie manis visi,
kas strādājat un ciešat grūtības,
un es jūs atspirdzināšu.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 1-12a)

Tajā laikā, redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus uzkāpa kalnā. Kad Viņš bija apsēdies, pie Viņa piegāja mācekļi un Viņš sāka tos mācīt, sacīdams: “Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas, jo viņiem pieder Debesu valstība. Svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. Svētīgi noskumušie, jo viņi tiks iepriecināti. Svētīgi tie, kas alkst un slāpst pēc taisnības, jo viņi to saņems. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Svētīgi tie, kam skaidra sirds, jo viņi Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo viņus sauks par Dieva bērniem. Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder Debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja manis dēļ jūs nievās un vajās, un apmelos, runājot par jums visu ļaunu. Priecājieties un līksmojiet, jo alga jums Debesīs ir liela.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.