Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Adventa trešā svētdiena (Gads C)

Lasījums no pravieša Sofonija grāmatas (Sof 3, 14-18a)

Dziedi slavas dziesmas, Sionas Meita, gavilējiet, Izraēl! Priecājies un līksmojies no visas sirds, Jeruzalemes Meita! Kungs ir atcēlis tavu sodu, Viņš ir aizdzinis tavus ienaidniekus. Kungs, Izraēļa ķēniņš, ir tavā vidū, tev vairs nebūs jābīstas ļauna.

Tajā dienā Jeruzalemei tiks sacīts: “Nebīsties, Sion! Lai tavas rokas nepagurst!” Kungs, tavs Dievs, ir tavā vidū, Viņš, Stiprais, kas dos pestīšanu. Viņš priecāsies par tevi ar līksmību, savas mīlestības saviļņots. Viņš gavilēs par tevi, slavas dziesmām skanot, kā lielu svētku dienā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Dziedājums Is 12

Refrēns: Priecāsimies, jo Dievs ir mūsu vidū!

Lūk, mans pestīšanas Dievs!
Es būšu paļāvīgs un nebīšos,
jo Kungs ir mana slava un stiprums,
Viņš ir kļuvis man par glābiņu.
Ar prieku jūs smelsiet ūdeņus
no pestīšanas avotiem. R.

Slavējiet Kungu
un piesauciet Viņa vārdu!
Viņa darbus dariet zināmus tautām,
pieminiet, ka Viņa vārds ir augsti teicams! R. 

Dziediet Kungam, jo Viņš ir veicis lielas lietas;
lai tas kļūst zināms visā zemē!
Līksmo un gavilē tu, kas dzīvo Sionā,
jo liels ir tavā vidū Izraēļa Svētais! R.


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules filipiešiem (Flp 4, 4-7)

Brāļi, vienmēr priecājieties Kungā! Vēlreiz saku: priecājieties! Jūsu labsirdība lai ir zināma visiem
cilvēkiem: Kungs ir tuvu! Neraizējieties ne par ko, bet visās lietās savas vajadzības dariet zināmas Dievam lūgšanā un pateicības pilnos lūgumos.

Un Dieva miers, kas pārspēj katru saprašanu, pasargās jūsu sirdi un prātu Kristū Jēzū. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 
Alleluja.

Kunga Gars ir pār mani,
Viņš mani ir sūtījis
sludināt nabagiem Prieka Vēsti.

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 3, 10-18)

Tajā laikā, kad Jānis pie Jordānas mācīja, ļaudis viņam jautāja, sacīdami: “Kas tad mums jādara?” Viņš atbildot sacīja tiem: “Kam ir divi svārki, tas vienus lai iedod tam, kuram nav; un, kam ir ko ēst, tas lai dara tāpat.” Bet arī muitnieki nāca kristīties un viņam jautāja: “Mācītāj, ko lai mēs darām?” Un viņš tiem atbildēja: “Neņemiet vairāk, kā jums ir noteikts!” Arī kareivji viņu izvaicāja, sacīdami: “Un kas mums ir jādara?” Viņš tiem atbildēja: “Neaizskariet nevienu un nedariet pārestību, un esiet mierā ar savu algu!”

Bet, tā kā ļaudis uzskatīja un visi savā sirdī domāja par Jāni, vai tik viņš pats neesot Kristus, Jānis atbildēja visiem, sacīdams: “Es jūs kristīju ar ūdeni. Bet nāks Tas, kurš ir spēcīgāks par mani un kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas. Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni. Viņam rokā ir vēteklis klona tīrīšanai. Un kviešus Viņš savāks savā klētī, bet pelavas sadedzinās nedziestošā ugunī.”

Vēl daudz ko citu mācīdams, viņš sludināja ļaudīm prieka vēsti. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.