Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

09.05.2010 - Lieldienu VI svētdiena

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 15, 1-2.22-29)

Tajās dienās Antiohijā daži atnācēji no Jūdejas mācīja brāļus: “Ja jūs netiksiet apgraizīti pēc Mozus ieraduma, jūs nevarēsiet būt pestīti.”
Kad Pāvilam un Barnabam izcēlās ar tiem ne mazums strīdu un ķildu, tika nolemts, ka Pāvils un Barnaba, un vēl daži no viņiem dosies šajā jautājumā uz Jeruzalemi pie apustuļiem un vecākajiem.
Tad apustuļi un vecākie kopā ar visu draudzi nolēma no sava vidus izraudzīties vīrus – Jūdu, sauktu par Barsabasu, un Sīlu –, kuri izcēlās starp brāļiem, un sūtīt kopā ar Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju, ar viņu roku rakstot: “Sveiciens no apustuļiem un vecākajiem brāļiem tiem brāļiem no pagānu vidus, kas ir Antiohijā, Sīrijā un Kilikijā!
Tā kā mēs dzirdējām, ka daži no mums, kuriem mēs nebijām pavēlējuši, aizgāja un jūsos ienesa nemieru, ar vārdiem uztraukdami jūsu dvēseles, tad mēs, sapulcējušies kopā, nolēmām izvēlēt vīrus un nosūtīt pie jums kopā ar mums dārgajiem Barnabu un Pāvilu, cilvēkiem, kuri mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdam ir veltījuši savu dzīvību. Tā mēs nosūtījām Jūdu un Sīlu, kas to pašu pastāstīs vārdos. Jo Svētais Gars un mēs nolēmām jums neuzlikt nekādu citu nastu kā tikai šo nepieciešamo: atturēties no dievekļiem ziedotiem upuriem, no asinīm, no tā, kas nožņaugts, un no netiklības. No tā sargādamies, jūs labi darīsiet. Palieciet sveiki!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 67 (66)
Refrēns: Dievs, lai Tevi slavē visas tautas!
vai: Alleluja!

Lai Dievs apžēlojas par mums un mūs svētī,
Viņa vaigs pār mums lai gaiši atmirdz,
lai Viņa ceļš taptu zināms zemes virsū,
Viņa pestīšana – visām tautām. R.

Tautas lai priecājas un gavilē,
jo ļaudīm Tu tiesu spried taisnīgi
un vadi tautas zemes virsū.
Lai Dievs mūs svētī,
un visas zemes malas lai Viņa bīstas! R.

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas (Atkl 21, 10-14.22-23)

Eņģelis mani garā aiznesa uz lielu un augstu kalnu un parādīja man Svēto pilsētu Jeruzalemi nokāpjam no Debesīm, no Dieva. Tai bija Dieva spožums. Tās mirdzums bija līdzīgs dārgakmenim, it kā jaspida akmenim, dzidram kā kristāls.
Un tai bija liels un augsts mūris un divpadsmit vārti, un virs vārtiem – divpadsmit eņģeļi un ierakstīti vārdi, kas ir Izraēļa dēlu divpadsmit cilšu vārdi. Trīs vārti austrumu pusē un trīs vārti ziemeļu pusē, un trīs vārti dienvidu pusē, un trīs vārti rietumu pusē. Un pilsētas mūrim bija divpadsmit pamati un uz tiem – Jēra divpadsmit apustuļu divpadsmit vārdi.
Bet svētnīcu tajā es neredzēju, jo Kungs, visvarenais Dievs, un Jērs ir tās svētnīca. Un pilsētai nav vajadzīga nedz saule, nedz mēness, lai dotu tai gaismu, jo to ir apgaismojis Dieva spožums, un tās spīdeklis ir Jērs. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus,
un mans Tēvs viņu mīlēs,
un mēs nāksim pie viņa.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 14, 23-29)

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus, un mans Tēvs viņu mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un viņā iemājosim.
Kas mani nemīl, tas nepildīs manus vārdus. Bet vārdi, kurus jūs dzirdat, nav mani, bet gan Tēva, kas mani ir sūtījis. To es jums pateicu, uzturēdamies pie jums. Bet Iepriecinātājs, Svētais Gars, ko Tēvs atsūtīs manā vārdā, jums iemācīs visu un atgādinās jums visu, ko es jums sacīju.
Es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru; ne tā, kā pasaule dod, es jums dodu. Lai jūsu sirdis neuztraucas un lai nebīstas! Jūs dzirdējāt, ko es jums sacīju: “Es aizeju un atkal nākšu pie jums.” Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizeju pie Tēva, jo Tēvs par mani ir lielāks. Un tagad es jums to pateicu, pirms tas ir noticis, lai tad, kad tas notiks, jūs ticētu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.