Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

03.06.2010 - Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki

Lasījums no Radīšanas grāmatas (Rad 14, 18-20)

Tajās dienās Melhizedeks, Salemas ķēniņš, iznesa maizi un vīnu, jo viņš bija Visaugstā Dieva priesteris, un svētīja Ābramu, un sacīja: “Lai Ābramu svētī Visaugstais Dievs, kas ir radījis debesis un zemi, un lai slavēts ir Visaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus nodeva tavās rokās!”

Un Ābrams deva viņam no visa desmito daļu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 110 (109)

Refrēns: Tu esi priesteris uz mūžiem.

Sacīja Kungs manam kungam:
“Sēdies man pa labai rokai,
kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus
par tavu kāju pameslu.” R.

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:
“Valdi savu ienaidnieku vidū!”
Tava tauta būs uzticīga
tava karagājiena dienā. R. 

Svētajos kalnos no rītausmas klēpja
es dzemdināju tevi kā rasu.
Kungs zvērēja un to nenožēlos:
“Tu esi priesteris uz mūžiem
pēc Melhizedeka kārtas.” R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 11, 23-26)

Brāļi, no Kunga es saņēmu to, ko esmu jums darījis zināmu, – Kungs Jēzus tajā naktī, kad Viņš tika nodots, ņēma maizi un pateicies lauza to, un sacīja: “Tā ir mana Miesa, kas ir jūsu dēļ. Dariet to manai piemiņai!”

Tāpat Viņš pēc vakariņām ņēma arī biķeri, sacīdams: “Šis biķeris ir Jaunā derība manās Asinīs. Ik reizes, kad dzersiet, dariet to manai piemiņai!”

Jo, cikreiz jūs ēdat šo maizi un dzerat no biķera, jūs sludināt Kunga nāvi, kamēr Viņš atnāks. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Es esmu dzīvā Maize, kas nākusi no Debesīm,

kas ēdīs no šīs Maizes, dzīvos mūžam.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 9, 11b-17)

Tajā laikā Jēzus stāstīja ļaudīm par Dieva valstību un tos, kuriem bija vajadzīga ārstēšana, darīja veselus. Bet diena gāja uz beigām, un tie divpadsmit pienākuši sacīja: “Atlaid ļaudis, lai, iedami uz apkārtējiem ciemiem un mājām, viņi sameklētu sev naktsmājas un pārtiku, jo šeit mēs esam tukšā vietā.”

Bet Jēzus tiem sacīja: “Dodiet jūs viņiem ēst!” Viņi atbildēja: “Mums nav vairāk kā piecas maizes un divas zivis, ja neejam un nenopērkam ēdienu visam šim ļaužu pulkam.”

Bet bija ap pieciem tūkstošiem vīru. Un Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Sasēdiniet viņus grupās pa piecdesmit!” Un viņi tā izdarīja un lika visiem apsēsties.

Un, paņēmis šīs piecas maizes un divas zivis, Viņš pacēla acis uz debesīm, svētīja tās un lauza, un deva saviem mācekļiem, lai viņi celtu ļaudīm priekšā.

Un viņi visi ēda un paēda, un ar drupatām, kas palika pāri, tika pielasīti divpadsmit grozi. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.