Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

02.10.2010 - Svēto sargeņģeļu piemiņas diena

Svēto sargeņģeļu piemiņas dienas lasījumi.

 

Lasījums no Izceļošanas grāmatas (Izc 23, 20-23)

Tā saka Kungs: “Lūk, Es sūtu eņģeli, kas ies tev pa priekšu un sargās tevi ceļā, un ievedīs vietā, kuru Es esmu sagatavojis. Ņem vērā viņu un klausi viņa balsij, un pret viņu nesacelies! Jo viņš nepiedos, kad jūs grēkosiet, tādēļ ka mans vārds ir viņā.

Bet, ja tu klausīsi viņa balsij un darīsi visu, ko Es saku, tad Es būšu ienaidnieks taviem ienaidniekiem un apspiedīšu tos, kas tevi apspiež. Jo mans eņģelis ies tev pa priekšu un ievedīs tevi pie amoriešiem un hetiešiem, un feresiešiem, un kanāniešiem, un hiviešiem, un jebusiešiem, un Es viņus izdeldēšu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 91 (90)

Refrēns: Dievs ir pavēlējis eņģeļiem mūs sargāt.

Kas Visaugstā aizsardzībā dzīvo
un mājo Visvarenā ēnā,
tas saka Kungam:
“Mans patvērums un mans stiprums,
mans Dievs, uz kuru es paļaujos.” R.

Jo Viņš atbrīvos tevi no mednieku cilpas
un no ļaunu nesoša vārda.
Viņš apsegs tevi ar saviem spārniem,
un tu paglābsies Viņa paspārnē. R.

Vairogs un bruņas ir Viņa uzticība.
Naktī tev nebūs baiļu no briesmām
un dienā – no lidojošas bultas,
no mēra, kas klaiņo pa tumsu,
no sērgas, kas dienvidū plosās. R. 

Nelaime nenāks pie tevis,
un tavai teltij netuvosies likstas,
jo par tevi saviem eņģeļiem Viņš ir devis pavēli,
lai viņi sargātu tevi visos tavos ceļos. R.

 

Alleluja.

Teiciet Kungu, visi Viņa Debesu pulki,

jūs, Viņa kalpi, kas pildāt Viņa gribu!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 18, 1-5.10)

Tajā laikā mācekļi atnāca pie Jēzus un jautāja: “Kā Tev šķiet, kas ir lielākais Debesu valstībā?”

Jēzus, pasaucis bērnu, nostādīja to viņu vidū un sacīja: “Patiesi, Es jums saku: ja jūs neatgriezīsieties un nekļūsiet kā bērni, jūs Debesu valstībā neieiesiet. Tātad, kas pazemosies kā šis bērns, tas ir lielākais Debesu valstībā.

Un, kas uzņem vienu tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. Pielūkojiet, ka jūs nenicinātu nevienu no šiem mazajiem, jo Es jums saku, ka Debesīs viņu eņģeļi vienmēr redz mana Tēva vaigu, kas ir Debesīs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.