Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Jaunas pilnas atlaidas atzīmējot Euharistijas gadu
18.01.2005 pl. 17:07

Avots: Zenit.org
Sagatavoja LRKB IC

Jānis Pāvils II ir apstiprinājis īpašas pilnas atlaidas Euharistijas gadam. Atlaidas iedibinātas, lai palīdzētu ticīgajiem augt „ticības noslēpumā”.

Pēc Apustuliskā Penitenciārija dekrēta Euharistijas gada laikā var tikt saņemtas pilnas atlaidas, piedaloties Vissvētākā Sakramenta pielūgsmes un godināšanas aktos, kā arī tabernākula priekšā lūdzoties Stundu liturģijas Vesperes un Kompletoriju (vakara un nakts lūgšanas).

Dekrētu, kas tika sastādīts 25.decembrī un ko šodien izdeva Vatikāna preses ofiss, ir parakstījuši Kardināls Džeims Francis Staffords (galvenais penitenciārijs) un tēvs Francis Girotti (Apustuliskā Penintenciārija reģents).

Pāvesta rīcības mērķis, kā to norāda dokuments, ir „mudināt ticīgos šī gada laikā uz svētā ‘ticības noslēpuma’ dziļāku pazīšanu un intensīvāku mīlestību, lai viņi nestu vēl bagātākus garīgos augļus.”

Dekrēts atgādina, ka ticīgie var iegūt pilnas atlaidas ievērojot „parastos nosacījumus”: „sakramentālā grēksūdze, Euharistiskā komūnija, un lūgšana Svētā tēva nodomā ar dvēseli, kas ir pilnīgi brīva no jebkādas pieķeršanās jebkādam grēkam.”

Euharistijas gadā – kas sākās 2004. gada oktobrī un beigsies 2005. gada oktobrī, kad sanāks Bīskapu Sinode par Euharistiju – pilnas atlaidas var tikt iegūtas divos veidos:

Pirmkārt, saskaņā ar dekrētu, „katru reizi, kad ticīgais uzmanīgi un dievbijīgi piedalās sakrālās funkcijās vai dievbijības izpausmē Vissvētākā Sakramenta godam, kas svinīgi izstādīts vai novietots tabernākulā.”

Otrkārt, tās tiek piešķirtas „klēram, konsekrētās dzīves institūtu un apustuliskās dzīves apvienību locekļiem, un citiem ticīgajiem, kuriem ir pienākums svinēt Stundu liturģiju, kā arī tiem, kas to dara kā tīras dievbijības izpausmi, katru reizi lūdzoties – dienas beigās, kopīgi vai individuāli – vesperes un nakts lūgšanu Kunga priekšā, kas ir klātesošs tabernākulā.”

Dekrēts arī nodrošina pilnu atlaidu piešķiršanu tiem cilvēkiem, kas slimības vai cita attaisnojoša iemesla dēļ nevar piedalīties Euharistijas sakramenta pielūgsmē baznīcā vai oratorijā/kapelā. Šie cilvēki saņems pilnas atlaidas, „ja viņi to darīs garīgi - ar  visu sirdi un ticības garā Jēzus Kristus klātbūtnei Altāra Sakramentā – un lūgsies ‘Tēvs mūsu’ un ‘Es ticu’, pievienojot dievbijīgu veltīšanos Jēzum Sakramentā (piemēram, „Lai top slavēts un godināts Vissvētākais Sakraments”).

„Ja viņi nav spējīgi darīt pat to, viņi saņems pilnas atlaidas, ja viņi iekšēji vienojas savā vēlmē ar tiem, kas praktizē parastos nosacījumus, kas ir paredzēti atlaidām, un velta žēlsirdīgajam Dievam savas slimības un savas dzīves ciešanas, ar nodomu izpildīt trīs parastos nosacījumus, kad radīsies iespēja,” dekrēts paskaidro.

Dekrēts aicina priesterus, īpaši draudžu prāvestus, informēt ticīgos par šīm atlaidām un sagatavotiem „ar dāsnu un gatavības pilnu garu” uzklausīt grēksūdzes un noteiktās dienās, kas atbilst ticīgo iespējām, vadīt viņus „svinīgā kopīgā lūgšanā Jēzum Vissvētākajā Sakramentā.”

Visbeidzot, dekrēts aicina ticīgos „atklāti liecināt par ticību un Vissvētākā Sakramenta godināšanu” ar tādiem aktiem kā Euharistiskā procesija un adorācija, Euharistiskā un garīgā komūnija.

Šīs rīcības apstiprināja Svētais tēvs 17.decembra audiencē, kur viņš tikās ar Kardinālu Staffordu un tēvu Girotti.

Dekrēts būs spēkā Euharistijas gada laikā, sākot ar sestdienu, 15.janvāri, kad tas tiks publicēts L’Obsservatore Romano itāļu izdevumā.

Katoliskās Baznīcas Katehisma 1471. punktā tiek paskaidrots, ka „atlaida ir laicīgā soda atlaišana Dieva priekšā par grēkiem, kuru vaina ir jau izdzēsta. Noteiktos apstākļos to saņem kristietis, kurš ir attiecīgi noskaņots, pateicoties Baznīcas darbībai, kura kā pestīšanas augļu dalītāja ar savu varu piešķir un piemēro gandarīšanas augļus no Kristus un svēto, kuri par mums gandarījuši, nopelnu krātuves.”

1479. vēl papildina: „Tā kā svēto komūnijas-sadraudzības locekļi ir arī mirušie ticīgie, kas tiek šķīstīti, tad mēs spējam tiem palīdzēt, izpelnot viņiem atlaidas, – tā, lai viņi tiktu atbrīvoti no laicīgā soda, kas tiem pienākas par viņu grēkiem.”

Attēlā: grāmatas vāks, kurā sīki aprakstīta Baznīcas atlaidu kārtība – kādas tās ir, kur un ar kādiem noteikumiem tās var iegūt.

Pēc ZENIT materiāliem sagatavoja LRKB Informācijas centrs