Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

20.02.2011 - Parastā liturģiskā laika 7. svētdiena

Lasījums no Levītu grāmatas (Lev 19, 1-2.17-18)

Kungs uzrunāja Mozu, sacīdams: “Runā visai Izraēļa bērnu draudzei un saki viņiem: esiet svēti, jo Es esmu svēts – Es, Kungs, jūsu Dievs.
Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī. Pamāci viņu, lai tev viņa dēļ nav jāuzņemas grēks. Tev nebūs atriebību meklēt, nedz turēt dusmas uz savas tautas ļaudīm. Bet tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Es esmu Kungs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 103 (102)
Refrēns: Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs.
Teic, mana dvēsele, Kungu,
un viss, kas ir manī, lai teic Viņa svēto vārdu!
Teic, mana dvēsele, Kungu
un neaizmirsti, ko Viņš tev darījis labu. R.

Viņš piedod visas tavas vainas
un dziedē visas tavas vājības.
Viņš izglābj no nāves tavu dzīvību
un apveltī tevi ar žēlastību un žēlsirdību. R.

Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs,
lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem
un neatmaksā mums pēc mūsu vainām. R.

Cik rietumi ir tālu no austrumiem,
tik tālu no mums Viņš ir aiznesis mūsu vainas.
Kā tēvs žēlo savus bērnus,
tā apžēlojas Kungs par tiem, kas Viņu godā. R.


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila
pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 3, 16-23)

Brāļi, vai nezināt, ka jūs esat Dieva svētnīca un Dieva Gars mājo jūsos? Ja kāds Dieva svētnīcu iznīcinātu, to Dievs iznīcinās. Dieva svētnīca ir svēta, un tā esat jūs.
Lai neviens sevi nepieviļ! Ja kāds sevi uzskata par gudru šajā pasaulē, tam jākļūst neprātīgam, lai kļūtu saprātīgs. Šīs pasaules gudrība ir neprātība Dieva acīs, jo ir rakstīts: “Viņš notver gudros viņu viltībā,” – un vēl: “Kungs zina gudro domas, ka tās ir tukšas.”
Tāpēc neviens lai nelielās ar cilvēkiem! Jo viss ir jūsu – vai Pāvils, vai Apolls, vai Kefa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadne, vai nākotne. Viss pieder jums, jūs piederat Kristum, un Kristus – Dievam. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Kas izpilda Kristus vārdus,
tajā Dieva mīlestība patiešām ir pilnīga.
Alleluja.


Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 38-49)

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci, zobu pret zobu. Bet Es jums saku: nestājieties pretī ļaunajam! Bet, ja kāds tev iesit pa labo vaigu, pagriez viņam arī kreiso. Un tam, kas grib ar tevi tiesāties un atņemt tavus svārkus, atdod viņam arī mēteli. Un, ja kāds tevi spiedīs iet tūkstoš soļus, ej viņam līdzi divus tūkstošus. Kas no tevis lūdz, tam iedod, un, kas grib no tevis aizņemties, tam neatsaki.
Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs mīlēt savu tuvāko un ienīst savu ienaidnieku. Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu sava Tēva bērni, kurš ir Debesīs, jo Viņš liek savai saulei uzlēkt pār ļaunajiem un labajiem un lietum līt pār taisnīgajiem un netaisnīgajiem.
Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, – kāda tad jums pienākas alga? Vai tad arī muitnieki nedara to pašu? Un, ja jūs sveicināt tikai savus brāļus, – ko sevišķu jūs darāt? Vai tad pagāni nedara to pašu?” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.