Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

19.06.2011 - Vissvētās Trīsvienības svētki

Lasījums no Izceļošanas grāmatas (Izc 34, 4b-6.8-9)
Mozus, piecēlies vēl naktī, uzkāpa Sinaja kalnā, kā viņam Kungs bija pavēlējis, un uznesa sev līdzi akmens plāksnes.
Kad Kungs nolaidās mākonī, Mozus apstājās pie Viņa, nosaukdams Kunga vārdu.
Un Kungs, iedams garām, viņa priekšā sauca: “Kungs, Kungs Dievs, žēlsirdīgs un žēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs, un patiess.”
Un Mozus tūdaļ paklanījās līdz zemei un, atdodams godu, sacīja: “Ja es esmu atradis žēlastību Tavās acīs, Kungs, tad lūdzu, ej kopā ar mums! Lai gan šī tauta ir ar cietu kaklu, tomēr Tu piedosi mūsu pārkāpumus un grēkus un pieņemsi mūs par savu īpašumu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Dziedājums Dan 3
Refrēns: Mūžīgais Dievs, Tu esi pilns godības!

Esi slavēts, Kungs, mūsu tēvu Dievs,
un slavējams un augsti teicams uz mūžiem;
un Tavas godības svētais vārds lai tiek cildināts
un ir augsti slavējams
un daudzināms uz mūžiem! R.

Esi slavēts savas svētās godības namā
un augsti teicams un godājams uz mūžiem!
Esi slavēts savas Valstības tronī
un augsti teicams un cildināms uz mūžiem! R.

Esi slavēts Tu, kas ieskaties bezdibeņu dzīlēs
un sēdi pār ķerubiem,
un esi slavējams un augsti teicams uz mūžiem!
Esi slavēts debesu plašumā
un teicams un godājams uz mūžiem! R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem (2 Kor 13, 11-13)
Brāļi, priecājieties, esiet pilnīgi, stipriniet garā cits citu, vienu domājiet, uzturiet mieru! Un mīlestības un miera Dievs būs ar jums. Sveiciniet cits citu ar svētu skūpstu! Jūs sveicina visi svētie.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,
un Svētajam Garam –
Dievam, kas ir, kas bija un kas atnāks.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 3, 16-18)
Tajā laikā Jēzus sacīja Nikodēmam: “Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu viendzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Jo Dievs sūtīja Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli nevis tiesātu, bet gan lai pasaule caur Viņu tiktu atpestīta.
Kas tic Viņam, tas netiek tiesāts. Bet, kas netic, tas jau ir notiesāts, tādēļ ka nav ieticējis Dieva viendzimušā Dēla vārdiem.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.