Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

23.06.2011 - Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki

Lasījums no Atkārtotā likuma grāmatas (At 8, 2-3.14b-16a)
Mozus uzrunāja tautu, sacīdams: “Piemini visu to ceļu, pa kuru Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis šos četrdesmit gadus tuksnesī, lai tevi sodītu un pārbaudītu un lai kļūtu redzams, kas norisinās tavā sirdī, – vai tu sargā Viņa pavēles vai ne.
Viņš lika tev ciest grūtības un badu, deva par barību mannu, ko nepazini ne tu, ne tavi tēvi, lai tev atklātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet arī no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes.
Neaizmirsti Kungu, savu Dievu, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no verdzības nama, un bija tavs vadonis lielajā un briesmīgajā tuksnesī, kur bija dzēlīgas čūskas un skorpioni, un sausa zeme, un nemaz nebija ūdens. Viņš tev izsauca strautus no cietas klints un ēdināja tuksnesī tevi ar mannu, ko nepazina tavi tēvi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 147
Refrēns: Svētā Baznīca, slavē savu Kungu!
vai: Alleluja!

Slavē, Jeruzaleme, Kungu,
slavē, Siona, savu Dievu!
Jo Viņš ir nostiprinājis tavu vārtu bultas,
tevī Viņš ir svētījis tavus bērnus. R.

Tavās robežās Viņš uztur mieru
un baro tevi ar vislabākajiem kviešiem.
Savu pavēli Viņš sūta zemei,
Viņa vārds steidzas ātri. R.

Viņš Jēkabam pasludina savu Vārdu,
Izraēlim – savu taisnību un likumus.
Tā Viņš nav darījis nevienai citai tautai
un nav tām atklājis savu spriedumu. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 10, 16-17)
Brāļi, vai tad svētības biķeris, kuru mēs svētījam, nav līdzdalība Kristus Asinīs? Un vai maize, kuru laužam, nav līdzdalība Kristus Miesā? Tā kā maize ir viena, tad arī mēs, daudzie, esam viena miesa, jo mēs visi dalāmies vienā maizē. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Es esmu Dzīvā Maize, kas nākusi no Debesīm,
kas ēdīs no šīs Maizes, tas dzīvos mūžam.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 6, 51-58)
Tajā laikā Jēzus sacīja jūdiem: “Es esmu Dzīvā Maize, kas nākusi no Debesīm. Kas ēdīs no šīs Maizes, tas dzīvos mūžam. Un maize, kuru Es jums došu, ir mana Miesa par dzīvi pasaulei.” Bet jūdi strīdējās savā starpā, sacīdami: “Kā Viņš var dot mums ēst savu miesu?”
Tad Jēzus viņiem teica: “Patiesi, patiesi, Es jums saku: ja jūs neēdīsiet Cilvēka Dēla Miesu un nedzersiet Viņa Asinis, jums nebūs pašiem sevī dzīves. Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, tam ir mūžīgā dzīve, un Es viņu piecelšu Pastarajā dienā. Jo mana Miesa ir patiesa barība un manas Asinis ir patiess dzēriens. Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, tas paliek manī un Es – viņā.
Kā mani ir sūtījis dzīvais Tēvs un Es dzīvoju caur Tēvu, tā arī tas, kas mani ēd, dzīvos caur mani.
Šī ir Maize, kas nākusi no Debesīm, ne tāda kā tā, ko ēda jūsu tēvi un nomira. Kas ēd šo Maizi, tas dzīvos mūžīgi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.