Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

04.09.2011 - Parastā liturģiskā laika 23. svētdiena

Lasījums no pravieša Ezehiēla grāmatas (Ez 33, 7-9)

Tā saka Kungs: “Tevi, cilvēka dēls, Es norīkoju par sargu Izraēļa namam. Tāpēc, dzirdot aizrādījumus no manas mutes, tu viņus pamācīsi manā vārdā.
Ja manus vārdus “bezdievi, tu mirsi!” tu nebūsi bezdievim pateicis, lai bezdievis sargātos no sava ceļa, tad bezdievis nomirs savas noziedzības dēļ, bet viņa asinis Es atprasīšu no tavas rokas.
Bet, ja tu būsi brīdinājis bezdievi, lai viņš atgriežas no saviem ceļiem, bet viņš no sava ceļa nebūs nogriezies, tad viņš nomirs savas noziedzības dēļ, bet tu savu dvēseli būsi izglābis.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 95 (94)
Refrēns: Nenocietiniet savu sirdi!

Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju!
Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā
un gavilēsim Viņam dziesmās! R.

Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
jo Viņš ir mūsu Dievs,
bet mēs – Viņa tauta un Viņa ganāmpulka avis. R.

Kaut jūs šodien dzirdētu Viņa balsi:
“Nenocietiniet savu sirdi
kā Meribā, kā Massas dienā tuksnesī,
kur mani kārdināja jūsu tēvi, –
viņi pārbaudīja mani,
lai gan bija redzējuši manus darbus.” R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 13, 8-10)

Brāļi, nepalieciet nevienam neko parādā kā tikai savstarpējo mīlestību, jo, kas tuvāko mīl, tas izpilda Likumu.
Jo baušļi “Tev nebūs laulību pārkāpt!”, “Tev nebūs nokaut!”, “Tev nebūs zagt!”, “Tev nebūs iekārot!” – un, ja vēl ir kāds cits bauslis, – ir ietverti šajā pavēlē: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu!”
Mīlestība tuvākajam nedara ļaunu. Tāpēc mīlestība ir Likuma vispilnīgākā izpildīšana. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Dievs pasauli caur Kristu
samierināja ar sevi
un mums deva samierināšanās vārdu.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 18, 15-20)

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Ja tavs brālis sagrēkotu pret tevi, ej un aizrādi viņam, jums tikai divatā esot. Ja viņš tev paklausīs, tu būsi ieguvis savu brāli, bet, ja neklausīs, paņem sev līdzi vēl vienu vai divus, lai uz divu vai trīs liecinieku vārdiem balstītos visa patiesība. Un, ja arī tiem viņš neklausītu, tad saki Baznīcai, bet, ja viņš negribētu paklausīt pat Baznīcai, tad lai viņš tev ir kā pagāns un muitnieks!
Patiesi, Es jums saku: ko vien jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī Debesīs, un, ko vien jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī Debesīs. Un vēl Es jums saku: ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, viņi to saņems no mana Tēva, kas ir Debesīs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.