Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

23.11.2011 - Parastā liturģiskā laika 30. svētdiena

Lasījums no Izceļošanas grāmatas (Izc 22, 20-26)
Tā saka Kungs: “Tev nebūs apspiest svešinieku, nedz viņu apgrūtināt, jo arī jūs paši bijāt ienācēji Ēģiptes zemē. Jums nebūs pāri darīt atraitnei un bāreņiem. Ja jūs tiem nodarīsiet pāri, viņi skaļi sauks uz mani un Es dzirdēšu viņu kliedzienus, un manas dusmas iedegsies, un Es jūs iznīcināšu ar zobenu, un jūsu sievas kļūs par atraitnēm, un jūsu bērni – par bāreņiem.
Ja tu aizdosi naudu trūcīgajam manā tautā, kurš dzīvo tev blakus, tad neesi viņam kā augļotājs. Jums nebūs no viņa atprasīt ar uzviju.
Ja tu paņemsi ķīlā no sava tuvākā mēteli, tad pirms saules rieta atdosi to viņam atpakaļ, jo tas ir vie­nīgais viņa miesas apģērbs, ar ko apsegties, un viņam nav nekā cita, kurā viņš varētu gulēt. Ja viņš sauks uz mani, Es viņu uzklausīšu, tādēļ ka esmu žēlsirdīgs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 18 (17)
Refrēns: Es mīlu Tevi, Kungs, mans stiprums.

Es mīlu Tevi, Kungs, mans stiprums,
Kungs, mans atbalsts,
mans patvērums un mans glābējs,
mans Dievs, mana klints, uz kuru es ceru;
mans vairogs, mans pestīšanas rags
un mans aizstāvis. R.

Es piesaukšu slavas cienīgo Kungu
un būšu glābts no saviem ienaidniekiem.
Lai dzīvo Kungs! Mans glābējs lai ir slavēts,
lai cildināts ir Dievs, mans Pestītājs!
Lielas uzvaras Tu esi devis savam ķēniņam
un parādījis žēlsirdību savam svaidītajam. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules tesalonīkiešiem (1 Tes 1, 5c-10)
Brāļi, jūs jau zināt, kādi mēs jums bijām jūsu dēļ. Un jūs, ar Svētā Gara prieku pieņemdami Vārdu lielos spaidos, esat kļuvuši mūsu un Kunga sekotāji, tā lai jūs paliktu paraugs visiem ticīgajiem Maķe­donijā un Ahajā.
Jo no jums Kunga mācība ir izplatījusies ne tikai Maķedonijā un Ahajā, bet arī visās vietās ir kļuvusi zināma jūsu ticība Dievam, tā ka mums pat nevajag kaut ko stāstīt. Jo viņi paši stāsta par mums, kāda bija mūsu ierašanās pie jums un kā jūs no elkiem atgriezāties pie Dieva, lai kalpotu dzīvajam un patiesajam Dievam un gaidītu no Debesīm Viņa Dēlu, kuru Viņš uzmodināja no miroņiem, – Jēzu, kas mūs izglābj no nākamās dusmības. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus,
un mans Tēvs viņu mīlēs,
un mēs nāksim pie viņa.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,  ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 22, 34-40)
Tajā laikā farizeji, dzirdot, ka Jēzus saducejus bija piespiedis apklust, sapulcējās kopā. Un viens no viņiem, Likuma zinātājs, jautāja Jēzum, Viņu pārbaudīdams: “Mācītāj, kurš bauslis Likumā ir vislielākais?”
Un Jēzus Viņam atbildēja: “Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu. Tas ir pirmais un vislielākais bauslis. Bet tam līdzīgs ir otrs: tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Šajos divos baušļos ir ietverts viss Likums un pravieši.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.