Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

20.11.2011 - Mūsu Kungs Jēzus Kristus – visas pasaules Karalis

Lasījums no pravieša Ezehiēla grāmatas (Ez 34, 11-12.15-17)
Tā saka Kungs Dievs: “Redzi, Es pats uzmeklēšu savas avis un tās apraudzīšu. Tāpat kā gans aplūko savu ganāmpulku dienā, kad viņš atrodas savu izklīdināto avju vidū, tā Es apraudzīšu savas avis un atbrīvošu tās no visām vietām, kur tās bija izklīdinātas tumšā un miglainā laikā.”
“Es pats ganīšu savas avis un tās guldināšu,” saka Kungs Dievs. “Pazudušo Es atradīšu, atmesto pārvedīšu atpakaļ, salauzto Es pārsiešu, vājo spēcināšu, pārtikušo un stipro Es sargāšu. Es ganīšu tās taisnīgi. Bet jums, mans ganāmpulk,” tā saka Kungs Dievs, “redzi, Es spriedīšu tiesu starp vienām avīm un otrām, starp auniem un āžiem.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 23 (22)
Refrēns: Kungs mani vada, man nekā netrūkst.

Kungs mani vada, man nekā netrūkst:
zālainās ganībās Viņš dod man vietu,
Viņš aizved mani pie ūdens, kas veldzē,
manai dvēselei Viņš atjauno spēkus.
Sava vārda dēļ Viņš mani vada
pa taisnības ceļiem. R.

Pat ja es staigāšu tumšā nāves ielejā,
es nebīšos ļaunuma, jo Tu esi pie manis.
Tavs spieķis un gana rīkste
liek man paļauties uz Tevi. R.

Tu esi klājis man galdu,
maniem ienaidniekiem redzot;
Tu svaidi manu galvu ar eļļu,
mans kauss ir pildīts līdz malām. R.

Tava laipnība un žēlastība mani pavadīs
no dienas dienā.
Un es palikšu Kunga namā
visās sava mūža dienās. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 15, 20-26.28)
Brāļi, Kristus ir augšāmcēlies no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem; tādēļ ka caur cilvēku nāca nāve un caur Cilvēku – mirušo augšāmcelšanās: jo, kā visi mirst Ādamā, tā visi atkal kļūs dzīvi Kristū. Tomēr katrs pēc savas kārtas: vispirms Kristus, tad, Viņa atnākšanas dienā, tie, kas Kristum pieder. Pēc tam nāks gals, kad Viņš nodos valdīšanu Dievam un Tēvam un kad būs iznīcinājis katru valdīšanu un katru varu un spēku. Bet Viņam pienākas valdīt, kamēr visus ienaidniekus Viņš būs nolicis zem savām kājām. Bet kā pēdējais ienaidnieks tiks satriekta nāve. Un, kad Viņam viss būs pakļauts, tad arī Dēls pats pakļausies Tam, kas Viņam būs pakļāvis visu, lai Dievs visā būtu viss. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Slavēts, kas nāk Kunga vārdā!
Slavēta lai ir mūsu tēva Dāvida valstība!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 25, 31-46)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kad Cilvēka Dēls atnāks savā diženumā un visi eņģeļi kopā ar Viņu, tad Viņš apsēdīsies savā godības tronī un Viņa priekšā tiks sapulcinātas visas tautas. Un Viņš nošķirs viņus citu no cita, kā gans nošķir avis no āžiem. Un avis Viņš nostādīs sev pa labai, bet āžus pa kreisai rokai.
Tad Karalis sacīs tiem, kas būs Viņam pa labai rokai: “Nāciet, mana Tēva svētītie, un iemantojiet Valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas! Jo Es biju izsalcis, un jūs man devāt paēst; Es biju izslāpis, un jūs man devāt padzerties; Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt; Es biju kails, un jūs mani apģērbāt; Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt; Es biju cietumā, un jūs mani apmeklējāt.”
Tad taisnīgie Viņam atbildēs, sacīdami: “Kungs, kad mēs esam redzējuši Tevi izsalkušu un devuši Tev ēst, vai izslāpušu un devuši Tev dzert? Un kad mēs esam redzējuši Tevi kā svešinieku un uzņēmuši vai kailu un Tevi apģērbuši? Un kad mēs esam redzējuši Tevi slimu vai cietumā un Tevi apmeklējuši?” Un Karalis atbildot viņiem sacīs: “Patiesi, Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.”
Tad Viņš sacīs arī tiem, kas būs pa kreisai rokai: “Ejiet prom no manis jūs, nolādētie, mūžīgajā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem. Jo Es biju izsalcis, bet jūs nedevāt man paēst; Es biju izslāpis, bet jūs nedevāt man padzerties; Es biju svešinieks, bet jūs mani neuzņēmāt; Es biju kails, bet jūs mani neapģērbāt; Es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapmeklējāt.”
Tad arī tie Viņam atbildēs, sacīdami: “Kungs, kad mēs esam redzējuši Tevi izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā un neesam Tev pakalpojuši?” Un Viņš tiem atbildēs, sacīdams: “Patiesi, Es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši.” Un tie ieies mūžīgās ciešanās, bet taisnīgie – mūžīgajā dzīvē.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.