Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

08.01.2012 - Kunga Jēzus kristīšana

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 42, 1-4.6-7)
Tā saka Kungs: “Lūk, mans kalps, kam Es palīdzu, mans izvēlētais, kas patīk manai dvēselei. Es viņam devu savu Garu, un viņš nesīs tautām taisnību.
Viņš neklaigās un nepacels balsi, viņa sauciens nebūs dzirdams uz ielas. Aizlūzušu niedri viņš nenolauzīs un nenodzēsīs tikko kvēlojošu dakti; viņš spriedīs tiesu pēc patiesības. Viņš nezaudēs degsmi un nepagurs, līdz nostiprinās virs zemes taisnību; un salas gaidīs viņa pamācību.
Es, Kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un tevi audzināju, un nostādīju tevi ļaudīm par derību un tautām par gaismu, lai tu atvērtu aklajiem acis un no nebrīves izvestu gūstekņus un no cietuma – tos, kas sēž tumsā.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 29 (28)
Refrēns: Kungs svētīs savu tautu.

Dodiet Kungam jūs, Dieva bērni,
dodiet Kungam godu un atzīstiet Viņa spēku!
Dodiet Kungam Viņa vārda godu,
pielūdziet Kungu svētajā spožumā! R.

Kunga balss pār ūdeņiem,
Kungs pār ūdeņu plašumiem.
Kunga balss ir varena,
Kunga balss ir cienības pilna. R.

Ierunājās varenais Dievs,
un Viņa svētnīcā visi teic Viņa godu.
Kungs mājo virs ūdeņu plašumiem,
un kā Karalis Kungs sēdēs uz mūžiem. R.

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 10, 34-38)
Tajā laikā Pēteris sāka runāt, sacīdams: “Patiesi, es atzīstu, ka Dievs nešķiro cilvēkus pēc personas, bet ikvienā tautā Viņam patīkams ir tas, kas Viņa bīstas un dara pēc taisnības. Viņš sūtīja vēsti Izraēļa bērniem, pasludinādams mieru caur Jēzu Kristu: Viņš ir visu Kungs. Jums ir zināms, kas risinājās visā Jūdejā, sākot ar Galileju, pēc Jāņa sludinātās kristības, – kā Dievs svaidīja Svētajā Garā un spēkā Jēzu no Nācaretes, kas gāja, labu darīdams un dziedinādams visus velna apsēstos, jo Dievs bija ar Viņu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Atvērās debesis, un atskanēja Tēva balss:
“Šis ir mans mīļais Dēls, kuru jums būs klausīt!”
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 1, 7-11)
Tajā laikā Jānis sludināja, sacīdams: “Pēc manis nāk Tas, kurš ir spēcīgāks par mani un kuram es neesmu cienīgs noliecoties atraisīt Viņa kurpju siksnu. Es jūs kristīju ar ūdeni, bet Viņš jūs kristīs Svētajā Garā.”
Un tajās dienās atnāca Jēzus no Galilejas Nācaretes, un Jordānā Jānis Viņu kristīja. Un tūlīt, izkāpdams no ūdens, Viņš ieraudzīja atvērtas debesis un Garu līdzīgi balodim nolaižamies pār Viņu.
Un no debesīm atskanēja balss: “Tu esi mans mīļais Dēls: Tu esi man patīkams.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.