Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Parastā liturģiskā laika 2. svētdiena (Gads C)

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 62, 1-5)

Es neklusēšu Sionas dēļ, un Jeruzalemes dēļ es nerimšos, kamēr viņas taisnība nenāks kā spožums un viņas pestīšana neiedegsies kā lāpa.
Tad tautas redzēs tavu taisnību un visi valdnieki – tavu godību. Un tu tiksi nosaukta jaunā vārdā, ko pasludinās Kunga mute. Tu būsi slavas vainags Kunga rokā, karaļa kronis sava Dieva rokā. Par tevi vairs neteiks “Atstātā”, nedz arī par tavu zemi “Izpostītā”, bet tevi sauks “Viņa man labpatīk”, un tavu zemi sauks “Salaulātā”, jo tu esi iepatikusies Kungam un tava zeme būs salaulāta. Jo, kā jauneklis apprecas ar jaunavu, tā tavi bērni vienosies ar tevi; kā līgavainis priecājas par līgavu, tā tavs Dievs priecāsies par tevi. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 96 (95)
Refrēns: Sludiniet tautām
Dieva brīnišķos darbus!

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
dziediet Kungam, visa zeme!
Dziediet Kungam, teiciet Viņa vārdu,
Viņa pestīšanu sludiniet no dienas dienā! R.

Teiciet Viņa godu pagānu ļaudīm,
visām tautām – Viņa brīnišķos darbus!
Dodiet Kungam jūs, visas tautas,
dodiet Kungam godu un atzīstiet varu! R.

Dodiet Kungam Viņa vārda godu,
nesiet upurus un ejiet Viņa pagalmos,
pielūdziet Kungu svētajā spožumā,
Viņa vaiga priekšā nodrebi, visa zeme! R.

Sakiet pagānu ļaudīm:
“Kungs ir valdnieks!”
Viņš nostiprināja pasauli, lai tā nekustas,
Viņš tiesās tautas pēc patiesības. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 12, 4-11)

Brāļi, žēlastības ir dažādas, bet Gars tas pats. Un dažādi ir kalpošanas veidi, bet tas pats Kungs. Un dažādas ir arī darbošanās, bet tas pats Dievs, kas visos visu dara.
Bet ikvienam tiek dota Gara atklāsme, lai nestu labumu. Vienam Gars dod gudrības vārda dāvanu, citam zinību dāvanu saskaņā ar to pašu Garu; citam ticību tajā pašā Garā, citam dziedināšanas dāvanas vienā un tajā pašā Garā, citam dod spējas darīt brīnumus, citam pravietojumus, citam garu pazīšanu, citam dažādas valodas, citam atkal valodu izskaidrošanas dāvanu.
Bet to visu dara viens un tas pats Gars, dodams katram, kā grib. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Dievs mūs ir aicinājis,
sūtīdams Labo Vēsti,
lai mēs iemantotu
mūsu Kunga Jēzus Kristus godību.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 2, 1-12)

Tajā laikā Galilejas Kānā bija kāzas, un tur bija Jēzus Māte. Kāzās bija ielūgts arī Jēzus ar saviem mācekļiem. Un, kad pietrūka vīna, Jēzus Māte Viņam sacīja: “Viņiem nav vīna.” Jēzus viņai atbildēja: “Sieviete, kāda man un tev daļa par to? Mana stunda vēl nav pienākusi.” Tad Viņa Māte sacīja kalpiem: “Izdariet visu, ko Viņš jums teiks!”
Bet tur bija seši akmens trauki ūdenim, nolikti jūdu šķīstīšanās vajadzībām, un katrā no tiem ietilpa divi vai trīs mēri. Jēzus viņiem sacīja: “Piepildiet traukus ar ūdeni!” Un viņi tos piepildīja līdz pat malām. Tad Jēzus sacīja viņiem: “Tagad smeliet un nesiet galda pārzinim!” Un viņi aiznesa.
Kad ūdeni, kas bija pārvērsts par vīnu, galda pārzinis nogaršoja un nezināja, no kurienes tas cēlies – bet kalpi, kas smēla ūdeni, to zināja –, viņš pasauca līgavaini un viņam sacīja: “Katrs cilvēks vispirms liek labo vīnu un, kad jau ir iedzēruši, tad mazvērtīgāko, bet tu labo vīnu taupīji līdz šim!”
Tādu sākumu brīnumiem Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, atklādams savu godību, un Viņa mācekļi Viņam ieticēja.
Pēc tam Viņš, Viņa Māte, Viņa brāļi un Viņa mācekļi aizgāja uz Kafarnaumu un palika tur vairākas dienas. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.