Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Aizlūgumi/Sv. Brigitas atklāsmes lūgšanas
 
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Sv. Brigitas atklāsmes lūgšanas
02.07.2013 21:37
Lūgšanas, kuras Kungs Jēzus Kristus atklāja Sv. Brigitai no Zviedrijas.


"Kas grib Man sekot, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un seko Man."  (Mt. 16, 25)

 

Sv. Brigita ilgi lūdzās, iekams viņai tika ļauts uzzināt, cik sāpju mūsu Pestītājam nācās izciest pirmsnāves ciešanu laikā.

Kungs Jēzus atlīdzināja viņas pacietību un atklāti parādoties viņai teica: "Es tiku ievainots 5480 reizes. Ja vēlies atcerēties manu mocīšanu, tad visu gadu, katru dienu lūdzies 15 reizes Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija... kopā ar lūgšanām, kuras Es tev iemācīšu. Kad gads beigsies, tu būsi pagodinājusi ikvienu manu rētu."

Lielas žēlastības apsolīja Pestītājs sv. Brigitai ar noteikumu, ja viņa šīs  lūgšanas uzticīgi lūgs katru dienu.

Šie solījumi ir spēkā ikvienam, kurš lūgsies šīs lūgšanas katru dienu gada laikā.

 

No sagūstīšanas  Olīvdārzā līdz nāvei Kalvārijā, Kunga Jēzus miesa tika ievainota 5480 reizes: vispirms tad, kad virspriestera namā pēc sagūstīšanas kāds kareivis iesita ar metālisku cimdu Kungam Jēzum sejā, teikdams: “Vai tā Tu atbildi augstajam priesterim ?” Pēc tam Pestītājs tika šaustīts vislielākā nežēlastībā ar pātagām “skorpions”, kur siksnu galos iesietas kaula vai alvas lodītes, kas sitot ievaino ādu, pat muskuļos radot dziļas rētas. Tad Kungs Jēzus tika kroņots ar ērkšķu kroni un sitot ar niedru pa galvu, sāpīgi ar ērkšķiem tika ievainota Viņa svētā galva. Pedīgi, krustu nesot un nežēlīgi pienaglojot pie krusta.

 

1. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Jēzu Kristu, mūžīgās žēlastības avots tiem, kuri Tevi mīl,visu grēcinieku prieks, ilgošanās, pestīšanas cerība. Tu pierādīji, ka dzīvot cilvēku vidū ir Tava lielākā velēšanās. Tāpēc no mīlestības uz mums Tu kļuvi Cilvēks.

Atceries visas savas dzīves ciešanas, ko panesi lai mūs pestītu, ejot krusta ceļu un ļaujot sevi piekalt krustā, ko savā dievišķajā plānā biji paredzējis.

Mīļais Jēzu, atceries kā pedējo Vakariņu laikā Tu mazgāji kājas saviem mācekļiem, kā devi tiem savu svēto Miesu un Asinis, lai viņus stiprinātu un sagatavotu ciešanām.

 

Atceries drūmo rūgtumu savā dvēselē, kad teici: “Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei…”

Atceries tās bailes, skumjas un sidssāpes, kas Tavai svētajai Miesai bija jāizjūt trīsreiz lūdzoties, kad asiņainie sviedri plūda no Tavas dievišķās Sejas, kad tiki mācekļa Jūdasa nodots un sagūstīts no tiem, kurus Pats izcēli citu tautu vidū, izvēlēdams par savu tautu.

 

Tu biji nodzīvojis tikai 33 gadus, kad tiki netaisnīgu liecinieku apvainots un notiesāts uz nāvi. Kad Jeruzaleme gatavojās Lieldienu svētkiem, Tev norāva drēbes un ieģērba kauna apmetnī, izsmieklam. Tev aizsedza acis un seju, sita un šaustīja piesietu pie staba, kroņoja ar ērkšķiem, lādēja un apsmēja.

Labais Jēzu, atceries visas ciešanas pie krusta. Dari, lai es pirms nāves izpildu īstu grēksūdzi, pienācīgi gandaru un saņemu visu vainu piedošanu. Amen.

 

2. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, īstā eņģeļu laime un debesu svētība, Tavi ienaidnieki kā saniknoti lauvas Tevi apseguši ar purpura apmetni, mocīja sitieniem, pazemojot un izsmejot. Šo ciešanu satriekts, es savā gara lūdzu Tevi pasargāt mani kā no redzamiem, tā no slepeniem naidniekiem, lai Tavu gribu pildot, es sasniegtu pestīšanu. Amen.

 

3. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, mūsu Pestītājs, kuram nekas nav neiespējams, Tava mīlestība uzvar visu. Kungs, Tu biji pacietīgs, kad Tavas svētās rokas un kājas caurdūra naglām. Ļaunuma pilni tie rāva Tavas rokas pie krusta koka, radot šausmīgas sāpes.

Ak Jēzu, pieminot Tavas sāpes krusta ciešanās, es Tevi lūdzu dāvāt man žēlastību, lai es svētā bijībā Tevi arvien vairāk mīlētu. Amen.

 

4. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, Tu dvēseļu dziedinatājs, ar savām rētām Tu mūs esi dziedinājis. Atceries savas dvēseles un miesas sāpes, jo virs zemes vēl nekad tādu sāpju nav bijis: visā tavā ķermenī nebija vietas, ko sāpes nebūtu skārušas.

Ak Jēzu, Tu visu to aizmirstot, savā bezgalīgajā žēlsirdībā lūdzi debesu Tēvu :

“Piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara!”

 

Ak Kungs, savā lielajā žēlsirdībā liec, lai Tavu ciešanu apcere mudinātu mūs uz pilnīgu grēku nožēlu un mēs saņemtu visu grēku piedošanu, Amen.

 

5. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, mūžīgā skaistuma atspulgs, Tavas svētās ciešanas atnesa cilvēkiem pestīšanu, Tu skumi par nelaimīgiem, nocietinātiem grēciniekiem, kuri nebaudīs Tavu ciešanu saldos augļus.

Ak Jēzu, kas Tev bija jāpārdzīvo, kad paredzēdams cilvēku nākotni, Tu redzēji ļaunā gara valgos nokļuvušo grēcinieku mūžīgo pazušanu. Kādu neizsakāmu mīlestību Tu parādīji grēkus nožēlojošam slepkavam, teikdams: “Jau šodien tu būsi ar Mani paradīzē.”

Dārgais Jēzu, Tevi lūdzu, esi žēlīgs arī man manā nāves stundā. Amen.

 

6. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, Tu pazemīgais Karali, Tu pielīdzināts vislielākam noziedzniekam tiki netaisnīgi sodīts ar drausmīgo krusta nāvi. Tu kails ļāvies pienaglot Sevi pie koka krusta un pacelt augšā. Tavi draugi un tuvinieki Tevi atstāja, tikai Māte un Tavs uzticīgais māceklis bija ar Tevi. Sāpju zobens, kas pārdūra Tavas svētās Mātes Sirdi, Tev lika Viņu novēlēt mums visiem par Māti, ar vārdiem: “Sieviet, lūk, Tavs dēls !” norādot uz apustuli Jāni, un savukārt svētajam Jānim teici: “Lūk, tava Māte.”

Sāpju Māte, apžēlojies par mums un esi klāt visos mūsu pārbaudījumos, it īpaši mūsu nāves stundā. Amen.

 

7. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, pasaules Pestītājs, Tu neizmērāmais žēlastību avots, kurš dziļā mīlestībā pie krusta izrunāji vārdus: “Man slāpst !” Tu vēlējies pestīšanu visai cilvēcei. Iededz mūsu sirdīs darbīgas pilnības velēšanos un izdzēs tieksmi uz miesas kārībām un pasaulīgiem labumiem. Amen.

 

8. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, sirds mīlestība un gara prieks ! Tā rūgtuma dēļ, ko izjuti nobaudot žulti un etiķi, dāvā mums žēlastību, lai dzīvē Tavas visdārgākās Asinis un vissvēto Miesu mēs vienmēr cienīgi pieņemtu kā mierinājumu un spēcinājumu dvēselei, it īpaši nāves stundā. Amen.

 

9. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu ! Tuvojoties nāvei, Tev nācās uzklausīt saniknoto jūdu apvainojumus. No Tavas mutes atskanēja sāpju vārdi: “Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu esi Mani atstājis ?”

Šo baismo pārdzīvojumu dēļ lūdzu Tevi neatstāt mani nāves stundā. Amen.

 

10. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, visa sākums un beigas ! Mūsu pestīšanas dēļ Tu izvēlējies miesas sāpes ar ērkšķu dūrieniem galvā un naglu cirtieniem rokās un kājās.

Atceroties Tavas svētās rētas, māci mūs ar labpatiku pildīt baušļus, jo tas ir īstais ceļš, kas ved uz Tavu Valstību. Amen.

 

11. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu ! Tu bezgalīgās apžēlošanas avots ! Tavu visdziļāko brūču dēļ atturi mani no grēkiem, lai es neapvainotu Tavu svēto Vaigu, bet Tavu brūču aizsegā saņemtu piedošanu. Amen.

 

12. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu ! Tu taisnības spogulis. Kādas bezgalīgas sāpes Tu izcieti mīlestībā uz mums. Tu visu to darīji lai atpestītu mūs no ļaunā gara valgiem. Liec, lai Tavas ciešanas iespiestos manā dvēselē un mana mīlestība uz Tevi pavairotos ik dienas, līdz kamēr Tevi – īstā labuma un prieka Avotu – ieraudzīšu debesīs. Amen.

 

13. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, varenais, visu uzvarošais Karali ! Nomocīts cilvēciskajā miesā Tu izrunāji vārdus: “Ir piepildīts !”

Apžēlojies par mani manā nāves stundā, ja tad mans prāts aptumšotos un dvēseli plosītu nemiers. Amen.

 

14. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, Tu vienpiedzimušais Tēva Dēls, Viņa svētuma un skaistuma atspulgs. Cik pazemīgi un vienkārši Tu, upurējot atvēlēji Sevi Debesu Tēvam, teikdams: “Tēvs, Tavās rokās nododu Savu garu !”

Kad Tava svētā Miesa bija saplosīta, Tava Sirds beidza pukstēt, Tu atdevi Savu dzīvību par mums.

Caur Tavu dievišķo nāvi lūdzu Tevi, vissvētāko Karali, aplaimot mani: palīdzi man pārvarēt manas kārības uz ļauno pasauli, lai mirstot priekš tās, es dzīvotu Tev. Nāves stundā nāc, satiec mani kā ceļinieku, kas atgriežas pie Tēva. Amen.

 

15. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, īstais un auglīgais vīna koks ! Atceries visas Asinis, kuras esi par mums izlējis un kuras Tev tecēja kā izspiežot vīnogas no tām tek sula. Atceries kareivja šķēpu un to kā no Tava pārdurtā sāna iztecēja pēdējie Asins un Ūdens pilieni. Tava izmocītā Miesa uz krusta rādīja pēdējās dzīvības zīmes. Šo rūgto ciešanu un Tavu dārgo Asiņu izliešanas dēļ, ak dārgais Jēzu, atver manu dvēseli, lai nožēlas asaras kļūtu par manas dvēseles barību.

Dod Jēzu, lai tikai Tevi vien es meklētu un lolotu savā sirdī. Dāvā man dzīves beigās debesis, kur ar visiem svētajiem varētu Tevi godināt mūžu mūžos. Amen.

 

Es ticu uz Dievu...

 

Kunga Jēzus Kristus solījumi.

 

1.     Kas lūgsies šīs lūgšanas, tas sasniegs garīgās pilnības pirmo pakāpi.

 

2.     Ar savas uzvaras Krustu Es viņu aizsargāšu no ļauno garu uzbrukumiem.

 

3.     Piecpadsmit dienas pirms nāves viņš atcerēsies visus savus grēkus un uzmodinās par tiem pilnīgu nožēlu.

 

4.     Piecpadsmit dienas pirms nāves Es viņu stiprināšu ar Savu Miesu, lai izsargātu no mūžīgā bada un padzirdīšu ar Savām Asinīm, lai mūžīgi neslāptu.

 

5.     Īsi pirms nāves Es viņu apmeklēšu ar Savu mīļoto Māti.

 

6.     Es mīļi uzņemšu viņa dvēseli un aizvedīšu mūžīgā priekā. Es ļaušu viņam dzert no dievišķiem avotiem, no kuriem nedzers tie, kas būs nonievājuši Manas lūgšanas.

 

7.     Piecpadsmit viņa ģimenes locekļu dvēseles Es izglābšu no šķīstītavas.

 

8.     Piecpadsmit viņa ģimenes locekļi tiks stiprināti un uzturēti žēlastībā.

 

9.     Piecpadsmit viņa ģimenes locekļi atgriezīsies uz īstā pestīšanas ceļa.

 

10.  Ja kurš dzīvotu nāvīgā grēkā 30 gadus, bet sirsnīgi sākot skaitīt šīs lūgšanas ar dievbijīgu nodomu, Es piedošu viņam šos grēkus.

 

11.  Ja kāds būtu dzīvojis palaidnīgi visu dzīvi un būtu jāmirst nākošajā dienā, Es viņa dzīvi pagarināšu.

 

12.  Es viņu pasargāšu no ļaunā gara kārdinājumiem (kārdinājumos).

 

13.  Es palīdzēšu izsargāt no grēka piecus miesas jutekļus: redzi, dzirdi, ožu, garšu un tausti.

 

14.  Es viņu pasargāšu no pēkšņas nāves, viņa dvēsele tiks pasargāta no mūžīgās nāves.

            Viņš saņems visu, ko vien lūgs no Kunga Dieva un Bezvainīgi Ieņemtās Marijas. 

 

15.  Viņš gūs patiesu prieku no dziesmām eņģeļu sadraudzībā.

Kurš iemācīs šīs lūgšanas citiem, izjutīs pastāvīgu prieku un godu, kas turpināsies mužīgi.

Kungs Dievs ar savām žēlastībām būs klāt tiem, kuri dievbijīgi lūgsies šīs lūgšanas.

 

 

 
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Sv. Brigitas atklāsmes lūgšanas
02.11.2013 19:29
Pēc Es ticu uz Dievu...
var pievienot lūgšanu :

Mūžīgais Debesu Tēvs, es upurēju mūsu Kunga Jēzus Kristus asiņojošās uzvaras rētas par ikvienu dvēseli un it visu kas ap mums, kas esam, ko darām, ko domājam, pievienojam visas savas nepilnības, lai mūsu dzīve ir Tavam godam. Amen.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Sv. Brigitas atklāsmes lūgšanas
15.11.2013 21:03
Piedod, Pestītāj Jēzu,  piedodiet brāļi un māsas, ka nepareizi uzrakstīju šīs lūgšanas.

Šeit būs kļūdu labojums.

Kungs Jēzus Kristus atklāsme Sv. Brigitai no Zviedrijas.

 

"Kas grib Man sekot, lai atsakās pats no sevis, lai ņem savu krustu un seko Man."

(Mt16,25)

 

Sv. Brigita ilgi lūdzās, iekams viņai tika ļauts uzzināt, cik sāpju mūsu Pestītājam nācās izciest pirmsnāves ciešanu laikā.

Kungs Jēzus atlīdzināja viņas pacietību un atklāti parādoties viņai teica: "Es tiku ievainots 5480 reizes. Ja vēlies atcerēties manu mocīšanu, tad visu gadu, katru dienu lūdzies 15 reizes Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija... kopā ar lūgšanām, kuras Es tev iemācīšu. Kad gads beigsies, tu būsi pagodinājusi ikvienu manu rētu."

Lielas žēlastības apsolīja Pestītājs sv. Brigitai ar noteikumu, ja viņa šīs  lūgšanas uzticīgi lūgsies katru dienu.

 

<>Šie solījumi ir spēkā ikvienam, kurš lūgsies šīs lūgšanas katru dienu gada laikā.

 

No sagūstīšanas  Olīvdārzā līdz nāvei Kalvārijā, Kunga Jēzus miesa tika ievainota 5480 reizes: vispirms tad, kad virspriestera namā pēc sagūstīšanas kāds kareivis iesita ar metālisku cimdu Kungam Jēzum sejā, teikdams: “Vai tā Tu atbildi augstajam priesterim?” Pēc tam Pestītājs tika šaustīts vislielākā nežēlastībā ar pātagām “skorpions”, kur siksnu galos iesietas kaula vai alvas lodītes, kas sitot ievaino ādu, pat muskuļos radot dziļas rētas. Tad Kungs Jēzus tika kroņots ar ērkšķu kroni un sitot ar niedru pa galvu, sāpīgi ar ērkšķiem tika ievainota Viņa svētā galva. Pedīgi, krustu nesot un nežēlīgi pienaglojot pie krusta.

 

1. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Jēzu Kristu, mūžīgās žēlastības avots tiem, kuri Tevi mīl,visu grēcinieku prieks, ilgošanās, pestīšanas cerība. Tu pierādīji, ka dzīvot cilvēku vidū ir Tava lielākā velēšanās. Tāpēc no mīlestības uz mums Tu kļuvi Cilvēks.

Atceries visas savas dzīves ciešanas, ko panesi lai mūs pestītu, ejot krusta ceļu un ļaujot sevi piekalt krustā, ko savā dievišķajā plānā biji paredzējis.

Mīļais Jēzu, atceries kā pedējo Vakariņu laikā Tu mazgāji kājas saviem mācekļiem, kā devi tiem savu svēto Miesu un Asinis, lai viņus stiprinātu un sagatavotu ciešanām.

 

Atceries drūmo rūgtumu savā dvēselē, kad teici: “Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei…”

 

Atceries tās bailes, skumjas un sidssāpes, kas Tavai svētajai Miesai bija jāizjūt trīsreiz lūdzoties, kad asiņainie sviedri plūda no Tavas dievišķās Sejas, kad tiki mācekļa Jūdasa nodots un sagūstīts no tiem, kurus Pats izcēli citu tautu vidū, izvēlēdams par “savu tautu”.

 

Tu biji nodzīvojis tikai 33 gadus, kad tiki netaisnīgu liecinieku apvainots un notiesāts uz nāvi. Kad Jeruzaleme gatavojās Lieldienu svētkiem, Tev norāva drēbes un ieģērba kauna apmetnī, izsmieklam. Tev aizsedza acis un seju, sita un šaustīja piesietu pie staba, kroņoja ar ērkšķiem, lādēja un apsmēja.

Labais Jēzu, atceries visas ciešanas pie krusta. Dari tā, lai es pirms nāves izpildu īstu grēksūdzi, pienācīgi gandaru un saņemu visu vainu piedošanu. Amen.

 

2. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, īstā eņģeļu laime un debesu svētība, Tavi ienaidnieki kā saniknoti lauvas Tevi apseguši ar purpura apmetni, mocīja sitieniem, pazemojot un izsmejot. Šo ciešanu satriekts, es savā gara lūdzu Tevi pasargāt mani kā no redzamiem, tā no slepeniem naidniekiem, lai Tavu gribu pildot, es sasniegtu pestīšanu. Amen.

 

3. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, mūsu Pestītājs, kuram nekas nav neiespējams, Tava mīlestība uzvar visu. Kungs, Tu biji pacietīgs, kad Tavas svētās rokas un kājas caurdūra naglām. Ļaunuma pilni tie rāva Tavas rokas pie krusta koka, radot šausmīgas sāpes.

Ak Jēzu, pieminot Tavas sāpes krusta ciešanās, es Tevi lūdzu dāvāt man žēlastību, lai es svētā bijībā Tevi arvien vairāk mīlētu. Amen.

 

4. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, Tu dvēseļu dziedinatājs, ar savām rētām Tu mūs esi dziedinājis. Atceries savas dvēseles un miesas sāpes, jo virs zemes vēl nekad tādu sāpju nav bijis: visā tavā ķermenī nebija vietas, ko sāpes nebūtu skārušas.

Ak Jēzu, Tu visu to aizmirstot, savā bezgalīgajā žēlsirdībā lūdzi debesu Tēvu :

“Piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara!”

 

Ak Kungs, savā lielajā žēlsirdībā liec, lai Tavu ciešanu apcere mudinātu mūs uz pilnīgu grēku nožēlu un mēs saņemtu visu grēku piedošanu, Amen.

 

5. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, mūžīgā skaistuma atspulgs, Tavas svētās ciešanas atnesa cilvēkiem pestīšanu, Tu skumi par nelaimīgiem, nocietinātiem grēciniekiem, kuri nebaudīs Tavu ciešanu saldos augļus.

Ak Jēzu, kas Tev bija jāpārdzīvo, kad paredzēdams cilvēku nākotni, Tu redzēji ļaunā gara valgos nokļuvušo grēcinieku mūžīgo pazušanu. Kādu neizsakāmu mīlestību Tu parādīji grēkus nožēlojošam slepkavam, teikdams: “Jau šodien tu būsi ar Mani paradīzē.”

 

Dārgais Jēzu, Tevi lūdzu, esi žēlīgs arī man manā nāves stundā. Amen.

 

6. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, pazemīgais Karali. Tu pielīdzināts vislielākam noziedzniekam tiki netaisnīgi sodīts ar drausmīgo krusta nāvi. Tu kails ļāvies pienaglot sevi pie koka krusta un pacelt augšā. Tavi draugi un tuvinieki Tevi atstāja, tikai Māte un Tavs uzticīgais māceklis bija ar Tevi. Sāpju zobens, kas pārdūra Tavas svētās Mātes Sirdi, Tev lika Viņu novēlēt mums visiem par Māti, ar vārdiem: “Sieviet, lūk, Tavs dēls !” norādot uz apustuli Jāni, un savkārt svētajam Jānim teici: “Lūk, tava Māte.”

Sāpju Māte, apžēlojies par mums un esi klāt visos mūsu pārbaudījumos, it īpaši mūsu nāves stundā. Amen.

 

7. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, pasaules Pestītājs, Tu neizmērāmais žēlastību avots, kurš dziļā mīlestībā pie krusta izrunāji vārdus: “Man slāpst !” Tu vēlējies pestīšanu visai cilvēcei. Iededz mūsu sirdīs darbīgas pilnības velēšanos un izdzēs tieksmi uz miesas kārībām un pasaulīgiem labumiem. Amen.

 

8. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, sirds mīlestība un gara prieks ! Tā rūgtuma dēļ, ko izjuti nobaudot žulti un etiķi, dāvā mums žēlastību, lai dzīvē Tavas visdārgākās Asinis un vissvēto Miesu mēs vienmēr cienīgi pieņemtu kā mierinājumu un spēcinājumu dvēselei, it īpaši nāves stundā. Amen.

 

9. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu ! Tuvojoties nāvei, Tev nācās uzklausīt saniknoto jūdu apvainojumus. No Tavas mutes atskanēja sāpju vārdi: “Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu Mani esi atstājis ?”

(var salīdzināt brīvā brīdī Ps 21,2; Mt 27,46)

 

Šo baismo pārdzīvojumu dēļ lūdzu Tevi neatstāt mani nāves stundā. Amen.

 

 

10. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, visa sākums un beigas ! Mūsu pestīšanas dēļ Tu izvēlējies miesas sāpes ar ērkšķu dūrieniem galvā un naglu cirtieniem rokās un kājās.

Atceroties savas svētās rētas, māci mūs ar labpatiku pildīt baušļus, jo tas ir īstais ceļš, kas ved uz Tavu Valstību. Amen.

 

11. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu ! Tu bezgalīgās apžēlošanas avots ! Tavu visdziļāko brūču dēļ atturi mani no grēkiem, lai es neapvainotu Tavu svēto Vaigu, bet Tavu brūču aizsegā saņemtu piedošanu. Amen.

 

12. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu ! Tu taisnības spogulis. Kādas bezgalīgas sāpes Tu izcieti mīlestībā uz mums. Tu visu to darīji lai atpestītu mūs no ļaunā gara valgiem. Liec, lai Tavas ciešanas iespiestos manā dvēselē un mana mīlestība uz Tevi pavairotos ik dienas, līdz kamēr Tevi – īstā labuma un prieka Avotu – ieraudzīšu debesīs. Amen.

 

13. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, varenais, visu uzvarošais Karali ! Nomocīts cilvēciskajā miesā Tu izrunāji vārdus: “Ir piepildīts !”

Apžēlojies par mani manā nāves stundā, ja tad mans prāts aptumšotos un dvēseli plosītu nemiers. Amen.

 

14. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, Tu vienpiedzimušais Tēva Dēls, Viņa svētuma un skaistuma atspulgs. Cik pazemīgi un vienkārši Tu, upurējot atvēlēji Sevi Debesu Tēvam, teikdams: “Tēvs, Tavās rokās nododu Savu garu !”

Kad Tava svētā Miesa bija saplosīta, Tava Sirds beidza pukstēt, Tu atdevi Savu dzīvību par mums.

Caur Tavu dievišķo nāvi lūdzu Tevi, vissvētāko Karali, aplaimot mani: palīdzi man pārvarēt manas kārības uz ļauno pasauli, lai mirstot priekš tās, es dzīvotu Tev. Nāves stundā nāc, satiec mani kā ceļinieku, kas atgriežas pie Tēva. Amen.

 

15. lūgšana

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ...

 

Ak Jēzu, īstais un auglīgais vīna koks ! Atceries visas Asinis, kuras esi par mums izlējis un kuras Tev tecēja kā izspiežot vīnogas no tām tek sula. Atceries kareivja šķēpu un to kā no Tava pārdurtā sāna iztecēja pēdējie Asins un Ūdens pilieni. Tava izmocītā Miesa uz krusta rādīja pēdējās dzīvības zīmes. Šo rūgto ciešanu un Tavu dārgo Asiņu izliešanas dēļ, ak dārgais Jēzu, atver manu dvēseli, lai nožēlas asaras kļūtu par manas dvēseles barību.

 

Dod Jēzu, lai tikai Tevi vien es meklētu un lolotu savā sirdī. Dāvā man dzīves beigās debesis, kur ar visiem svētajiem varētu Tevi godināt mūžu mūžos. Amen.

 

Es ticu uz Dievu...

 

Mūžīgais Debesu Tēvs, es upurēju Tev mūsu Kunga Jēzus Kristus asiņojošās uzvaras rētas par ikvienu dvēseli un it visu kas ap mums, kas esam, ko darām, ko domājam, pievienojam visas savas nepilnības, lai mūsu dzīve ir Tavam godam. Amen.

 

 

Kunga Jēzus Kristus solījumi.

 

1.    Kas lūgsies šīs lūgšanas, tas sasniegs garīgās pilnības pirmo pakāpi.

 

2.    Ar savas uzvaras Krustu Es viņu aizsargāšu no ļauno garu uzbrukumiem.

 

3.    Piecpadsmit dienas pirms nāves viņš atcerēsies visus savus grēkus un uzmodinās par tiem pilnīgu nožēlu.

 

4.    Piecpadsmit dienas pirms nāves Es viņu stiprināšu ar Savu Miesu, lai izsargātu no mūžīgā bada un padzirdīšu ar Savām Asinīm, lai mūžīgi neslāptu.

 

5.    Īsi pirms nāves Es viņu apmeklēšu ar Savu mīļoto Māti.

 

6.     Es mīļi uzņemšu viņa dvēseli un aizvedīšu mūžīgā priekā. Es ļaušu viņam dzert no dievišķiem avotiem, no kuriem nedzers tie, kas būs nonievājuši Manas lūgšanas.

 

7.     Piecpadsmit viņa ģimenes locekļu dvēseles Es izglābšu no šķīstītavas.

 

8.     Piecpadsmit viņa ģimenes locekļi tiks stiprināti un uzturēti žēlastībā.

 

9.     Piecpadsmit viņa ģimenes locekļi atgriezīsies uz īstā pestīšanas ceļa.

 

10.  Ja kurš dzīvotu nāvīgā grēkā 30 gadus, bet sirsnīgi sākot skaitīt šīs lūgšanas ar dievbijīgu nodomu, Es piedošu viņam šos grēkus.

 

11.  Ja kāds būtu dzīvojis palaidnīgi visu dzīvi un būtu jāmirst nākošajā dienā, Es viņa dzīvi pagarināšu.

 

12.  Es viņu pasargāšu no ļaunā gara kārdinājumiem (kārdinājumos).

 

13.  Es palīdzēšu izsargāt no grēka piecus miesas jutekļus: redzi, dzirdi, ožu, garšu un tausti.

 

14.  Es viņu pasargāšu no pēkšņas nāves, viņa dvēsele tiks pasargāta no mūžīgās nāves.

            Viņš saņems visu, ko vien lūgs no Kunga Dieva un Bezvainīgi Ieņemtās Marijas. 

 

15.  Viņš gūs patiesu prieku no dziesmām eņģeļu sadraudzībā.

Kurš iemācīs šīs lūgšanas citiem, izjutīs pastāvīgu prieku un godu, kas turpināsies mužīgi.

Kungs Dievs ar savām žēlastībām būs klāt tiem, kuri dievbijīgi lūgsies šīs lūgšanas.

 

 

 
 
 Saraksts/Aizlūgumi/Sv. Brigitas atklāsmes lūgšanas