Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Autordarbi/Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
 
janisl
pievienojies: 07.05.2006
Komentāri: 155
Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
25.06.2006 10:26
 No grāmatas"kristīgā ticība un ezotērika- kā tās atšķirt?"( Pilar Clemens COp "Esoterik und christlicher Glaube-.Hilfen zur Unterscheidung" Wien 2001.) Tulkojis Jānis Lulle.

 Pārmetums, kuru, mēģinot izklāstīt skaidru ticības apliecību, drīz vien ir jādzird , ir par  "polarizēšanu"  (atcerēsimies atsauksmes, ko radīja dokuments "Dominus Jesus! "). Arī tad, ja mūsdienās šis jēdziens tiek vērtēts negatīvi, tas tomēr apraksta pozitīvu procesu. Katra kristīgās vēsts pasludināšana aicina uz izšķiršanos, tātad arī uz atšķiršanu. Kristīgās  vēsts pasludināšana, kura mūsdienu pasauli nepolarizē, iespējams, jau ir atmetusi būtiskus ticības patiesības elementus. Jēzus par sevi saka, ka viņš nav nācis pasludināt mieru un harmoniju, bet gan zobenu ( sal. Mt 10; 34). Arī Jēzus zina par savas vēsts polarizējošo ietekmi un tomēr no savām prasībām neizņem ne burtu. Visbeidzot, Viņš aicina cilvēkus izšķirties par dzīvību. Jēzus liek priekšā divus ceļus un aicina izvēlēties šauro, toties glābjošo ( sal.Mt 7;13). Jēzus norāda, ka kompromiss starp tiem nav iespējams. Kur ir runa par patiesību un meliem, vienprātības ( latīniski- "consensus") un kompromisa nevar būt. Arī no ačgārnām lietām ( šeit un turpmāk domāta ezotērika - tulk.) un idejām nevar iegūt labus rezultātus.  "Labie  rezultāti," kā to reiz jau ļoti skaidri formulēja Makss Tīrkaufs ( Max Thuerkauf), bieži ir tikai velna dāvanas iesaiņojums. Un jo sliktāka kāda lietā, jo vairāk tai ir   "labo"rezultātu. Kāds savā laikā gandrīz visu atzīts cīnītājs pret nacionālsociālisma idejām- Kirils Fišers , to ir izteicis līdzīgi: "Maldu mācības nevar nomierināt vai pārvilkt savā pusē, tās var vai nu pārvarēt vai sakaut. Kompromisu nav."

Tātad, ja no šīs grāmatas lasītājs saprot, ka es norobežojos no visām ezotērikas idejām, tad teksts ir pareizi saprasts. Es taja vaļsirdīgi atzīstos. Bez atdalīšanās, bez "robežas" nevar būt  "šķērsgriezuma." STARP PATIESĪBU UN MALDIEM PASTĀV ROBEŽA. Ne visu var padarīt par kristīgu. Atlkal un atkal norādīt uz šo robežu ir kristīgās mācības uzdevums. Noskaidrot savu vietu attiecībā uz šo robežu ir arī katra ticīgā uzdevums. Dažreiz ( autoram lekcijās- tulk) tika arī iebilsts, ka baznīcai esot arī uzdevums "asimilēt "kristietībā dažādu tautu kultūras elementus. Tas ir pareizi, tomer nedrīkst novest pie kļūdainiem slēdzieniem. Var pārņemt formas, bet ne pagāniskās idejas kā tādas. Rietumu vēsturē mēs redam, ka misionāri prata kādreizējās pagānu kulta vietas kristianizēt un vecajām formām piešķirt jaunu, kristīgu, jēgu. Neskaitāmi mūsu kristīgās folkloras elementi ( ņemsim kaut vai Adventa vainagu un Ziemassvetku eglīti) ir pagāniskas cilmes. Toties mūsdienās notiek pretējais- tiek pārņemtas nevis formas, bet gan pagāniskās, ezotēriskās idejas. Sākotnējie, kristīgie, jēdzieni un formas tiek paturēti, taču piepildot tos ar citām, nekristīgām idejām. Tādēļ, ka ezotērikas idejas mūsdienās ir ļoti uzkrītošas, uzskatu par pareizu arī kristīgās ticības aspektos salikt skaidrus, saprotamus akcentus.

NOROBEŽOŠANĀS NAV CILVĒKU TIESĀŠANA.

Ar visu minēto nedrīkst neievērot, ka lielākā daļa cilvēku, gan kristiešu, gan nekristiešu,  kuri mūsdienās peld ezotēriskā pasaules uzskata straumē, ir tādi, kas meklē. Kārdinātāji ir mazākā, sakārdinātie- lielākā daļa. Es pats ļoti labi zinu meklēšanas pūles un grūtības. Arī es nepiederu pie tiem, kas varētu teikt : "Es gan vienmēr to esmu zinājis." Arī man visirms daudz kas nebija skaidrs, arī es biju ieķēries dažās šādās maldīgās idejās, to neapzinoties. Tāpēc šeit, tāpat kā lekcijās, uzsveru: es ļoti labi saprotu visus, kas argrūtībām meklējot, nav atraduši skaidru un ticamu atbildi. Man ir cerība, ka šajā grāmatā vismaz viena ota norāde, lai palīdzētu jautājumu izšķirt, būs atrodama. Arī man, lai gan tagad zinu , ko gribu un ko nē, vēl vienmēr ir palikušas slāpes pēc īstā, apskaidrojošā Vārda, kas meklētājam ļoti palīdz.

Šajā ziņā lasītāji teksta formulējumus, kuri liekas provocējoši,  par tādiem tos var arī uzskatīt: mēģinājumu izaicināt ( latīņu val- "provocare"), dot  stimulu pārdomām un tālākiem jautājumiem. Arī mēģinājumi dot atbildes un risinājumus ir tikai aizmetņi, kam jāraisa tālākas domas un jautājumi. Katrai ezotērikas formai jādod atsevišķa , kristīga atbilde. Šajā ziņā strīdi ar ezotēriku, var raisīt katra cilvēka radošās spējas, kas varētu radīt tādas atbildes.

Visbeidzot, ikvienam pie Dieva jāiet pa savu, īpašu ceļu un dzīves būtiskākie jautājumu un izšķiršanās jāatbild un jāizšķir pašam.

Visās diskusijās par tik kutelīgu tēmu kā šī jāsaglabā respektu pret citādāk domājošiem. Katrā ziņā to ir svarīgi atzīmēt tādēļ, ka mūsdienās to bieži aizmirst-  respektēt un paciest otru nenozīmē būt ar viņu vienisprātis un pieņemt viņa viedokli.

Vispār, tur, kur pamatojoties uz dažādiem viedokļiem notiek strīdi, ( pat "polarizēšanās"),  tolerance un respekts vajadzīgi vispirms Nevienam kristietim nav tiesību piespiest citus pieņemt viņa uzskatus. Īsta ir tikai tā ticība, kas aug, nemanipulējot ar otru cilvēku. Satriecošāko tolerances piemēru sniedz pats Dievs. Viņš respektē savu radību pat tad, ja tā no Viņa novēršas. Dievs ļauj radībai pilnu vaļu- tikai šīs tolerances dēļ ir elle- vieta, kur būs tie, kas Dieva tuvumu nevar panest.

GAISMA MANĀ ACU PRIEKŠĀ

Ja es atkal un atkal runāju par šo tēmu- un nu tas ir izklāstīts arī  īsā rakstu darbā-  tas nav tādēļ, ka man patīk dogmas un pamācības. Ikviens "ietiepības" veids man ir pretīgs. Es drīzāk gribētu būt par LIECINIEKU. Es vēlētos NORĀDĪT uz to  brīnumaino mērķi , kam mēs visi tuvojamies. Es esmu Dieva apjūsmotājs. Pats caur daudzām grūtībām un ciešanām iedams, Dievu esmu iepazinis kā MĪLESTĪBU. Dieva mīlestība ir tas neaptveramais noslēpums, kas nabagiem dāvā brīvību. Tā ir "dzīvības gaisma," kas apspīd visus cilvēkus. Jāņa evaņģēlija prologā ir runa par šo neaptveramo dzīvības noslēpumu, no kura mēs visi esam cēlušies un kam drīkstam tuvoties. Tam, kurš pievēršas iemiesotajam Vārdam, ir vara kļūt par Dieva bērnu. Tikai ticībā uz dievu, kas vienmēr paliek MŪŽĪGS MĪLESTĪBAS  DIALOGS, cilvēkiem ir rodams patiess prieks

Es drīkstēju secināt, ka lielajai laimei atver nevis tehnika un spējas, bet gan NABADZĪBAS UN PERSONISKĀS BEZPALĪDZĪBAS pieredze. Gadiem ilgi no medicīnas viedokļa neārstējami slimojot, es varēju atrast dzīves patieso vērtību. Tuvu nāvei, kad viss, izņemot Dieva tuvumu, man bija nolaupīts, man uzausa patiesā dzīves gaisma.

Man bija ļauts apjēgt, ka manas eksistences pamats ir  MĪLAS PILNA DIEVA UZRUNA  "TU," kas mani satur un velk uz priekšu. "Tu," kas sevi dāvā pēc brīvas gribas un no manis nevēlas neko vairāk kā vien manu   "jā." Tādēļ, pretēji mūsdienās tik bieži dzirdamajiem uzskatiem, es vienmēr vēlētos uzsvērt, ka dzīvība nav kaut kas , bet gan ir  KĀDS. Tā ir KĀDS, kas mīl mani un Tevi- un tikai tādēļ, ka Tas, kas ir DZĪVĪBA,( Jņ14;6) mani mīl, es varu pastāvēt.

Tagad es ticu prieka pilnībā un  esmu pārliecinājies -laime ir TICĪBĀ  pašā mīlestība grib ticēt mīļotajam. Mīlētāji nevar viens otru pārvaldīt, tie ir pastāvīga dāvana viens otram. Viņi apdāvina viens otru ar savas personas nedalāmās cieņas noslēpuma daļiņu

Dzīvot pa īstam, mūžīgi, nozīmē mīlēt. Tas ir spēks , kas plūst no noslēpuma uz noslēpumu. Tieši nepārvaldīšana, "Tu"noslēpumainība piešķir attiecībām pastāvīgu prieku. Proti, pilnīga ziedošnās mīlestības noslēpumam nozīmē, ke ir jāriskē ar paša dzīvību, tā pat jāzaudē- bet tikai ar šo zaudējumu sākas īstā dzīvība pilnībā. Savu īsto dzimteni atrod tikai tas, kurš spēj atbrīvoties Dievišķajā noslēpumā. Sakiet jau tagad "NOSLĒPUMS,"  tādēļ, ka tur ir mūsu MĀJAS, mūsu DZIMTENE. EJ MĀJĀS, IEEJ NOSLĒPUMĀ, uz to es visus gribu aicināt!

Protams, arī es varu tikai NORĀDĪT mērķi, kam tuvojos. Es varu liecināt par to un atzīt, ka esmu ceļ''a, kas pēc manas pārliecības ir pareizs. Šis apliecinājums ir mans, tāpat kā jebkura kristītā uzdevums.

Es apliecinu to, kam ticu. Es lūdzu jūs nostāties ceļā , par kuru esmu visdziļākajā mērā pārliecināts. Bet tas ir tikai ielūgums. Beigu beigās, Dievs visiem piedāvā izvēli un tas, ko izvēlamies, ir mūsu pašu ziņā.

Tēvs Klemenss.

Vīnē, 2001. gada martā.

 

   
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
26.06.2006 11:55
Jāni palabo 4 rindkopā no beigām 1 teikumu.
janisl
pievienojies: 07.05.2006
Komentāri: 155
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
26.06.2006 21:19
Paldies, jJāni, ka pamanīji! 4. Rindkopā no beigām jābūt : " Tagad es ticu prieka pilnībā  un esmu pārlieciņajies, ka laime ir TICĪBĀ pašā. Mīlestība grib ticēt mīļotajam." 
janisl
pievienojies: 07.05.2006
Komentāri: 155
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
26.06.2006 21:22
iepriekšējā piezīmē pārsitu, pareizi jābūt "pārliecinājies."
janisl
pievienojies: 07.05.2006
Komentāri: 155
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
12.10.2007 19:11
Tagad visu grāmatas tekstu, kāarī  K. Pilara COp referātu "New Age un alternatīvās dziedniecdības metodes" var lasīt ww.katolis.lv . 
Alexandro
pievienojies: 07.10.2007
Komentāri: 90
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
08.11.2007 15:04
Vai autoram ir mediķa, ķīmiķa vai fiziķa diploms?
janisl
pievienojies: 07.05.2006
Komentāri: 155
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
15.01.2008 21:51
>Alexandro

Autoram ir ārsta un garīdzinieka diplomi. COp atšifrējumā nozīmē " Calasantinum Ordo praedicatorum" - " Kalasantīņu sprediķotāju ordenis." Tas ir salīdzinoši neliels mūku ordenis Austrijā un Bavārijā. Mājaslapa vācu valodā : www.kalasantiner.at . Pilnu grāmatas tulkojuma tekstu var lasīt www.katolis.lv .
kri
pievienojies: 15.01.2005
Komentāri: 401
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
16.01.2008 13:53
janisl, man nekādi neizdodas šo grāmatu iekš katoļa.lv atrast! Varbūt Tu varētu pilnu adresi uzrakstīt?
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
16.01.2008 17:03
http://www.katolis.lv/main.php?parent=1121
kri
pievienojies: 15.01.2005
Komentāri: 401
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
16.01.2008 19:50
Paldies!
janisl
pievienojies: 07.05.2006
Komentāri: 155
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
17.01.2008 22:09
> J. Jāni, paldies par adresi! Tiesa, referāta " New Age un alternatīvās dziedniecības metodes " tulkojumu jāmeklē  nedaudz savādāk - " katolis.lv " nodaļā " Baznīcas mācība /Sektas." 
janisl
pievienojies: 07.05.2006
Komentāri: 155
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
17.01.2008 22:42
Abi tulkojumi radušies 2001- 2002. gadā. Tagad dažas zemsvītras piezīmes es noteikti būtu uzrakstījis savādāk . Šo tulkojumu publicēšana pagājušajā gadā man bija negaidīts, ļoti patīkams pārsteigums. Biju zaudējis gandrīz jebkādu cerību, ka tie kādreiz  ieraudzīs dienas gaismu.
kri
pievienojies: 15.01.2005
Komentāri: 401
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
18.01.2008 11:52
janisl - lūdzu, linku arī uz šo otro - nu nekādi nemāku tur atrast!
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
18.01.2008 12:29
http://www.katolis.lv/main.php?parent=1118

dzelteniem burtiem - zem celibāta
kri
pievienojies: 15.01.2005
Komentāri: 401
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
18.01.2008 13:24
paldies otro reizi! :)
janisl
pievienojies: 07.05.2006
Komentāri: 155
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
16.03.2010 22:47
Priecīga ziņa: t. Klemenss no 27. aprīļa līdz 4. maijam viesosies Rīgā, sv. Alberta draudzē. Ap to laiku arī būs grāmatas "Ezotērika un kristīgā ticība - kā tās atšķirt" atvēršanas svētki. Sīkāka informācija sekos vēlāk.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""
01.04.2021 13:43
Un kur tagad, lai atrod Klemensa Pilara grāmatu ?KABIA ir dikti  "uzlabojusi" katolis.lv ...
 
 Saraksts/Autordarbi/Tēvs Kemenss Pilars COp." "Atšķirt" nozīmē arī "šķirt.""