Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

16.10.2005

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 45, 1.4-6)

Tā saka Kungs par savu svaidīto Kīru: "Es satvēru viņa labo roku, lai viņa priekšā pakļautu tautas un saliektu ķēniņu skaustus, un atvērtu durvis viņa priekšā, un lai vārti netiktu aizslēgti.

Mana kalpa Jēkaba dēļ un Izraēļa, Mana izvēlētā, dēļ Es tevi nosaucu tavā vārdā, tevi pagodināju, lai gan tu Mani nepazini. Es esmu Kungs, un cita nav: ārpus Manis nav Dieva. Es tevi apjozu, lai gan Mani nepazini, lai no saules lēkta līdz rietam būtu zināms, ka bez Manis nav neviena. Es esmu Kungs, un otra nav."

Psalms 96 (95)

Refrēns: Sludiniet tautām Dieva brīnišķos darbus!

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
dziediet Kungam, visa zeme!
Teiciet Viņa godu pagānu ļaudīm,
visām tautām — Viņa brīnišķos darbus! (Refrēns)

Jo liels ir Kungs un augsti teicams,
Viņa jābīstas vairāk par visiem dieviem.
Jo visi pagānu dievi ir māņi,
bet Kungs ir radījis debesis. (Refrēns)

Dodiet Kungam, jūs, visas tautas,
dodiet Kungam godu un atzīstiet Viņa varu,
dodiet Kungam Viņa Vārda godu,
nesiet upurus un ejiet Viņa pagalmos! (Refrēns)

Pielūdziet Kungu svētajā spožumā,
Viņa vaiga priekšā nodrebiet, visa zeme,
sakiet pagānu ļaudīm: "Kungs ir valdnieks!"
Viņš tiesās tautas pēc patiesības. (Refrēns)

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules tesaloniķiešiem (1 Tes 1, 1-5b)

Pāvils, Silvāns un Timotejs tesaloniķiešu draudzei Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristū. Žēlastība jums un miers!

Mēs vienmēr pateicamies Dievam par jums visiem, pieminēdami jūs savās lūgšanās un pastāvīgi atcerēdamies Dieva un mūsu Tēva priekšā jūsu ticības darbu, mīlestības pūles un izturīgo cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Mēs zinām, Dieva mīlētie brāļi, par jūsu izraudzīšanu, jo mūsu Evaņģēlija sludināšana jūsu vidū notika ne tikai vārdos, bet arī spēkā un Svētajā Garā, un lielās pārliecināšanas spējās.

Alleluja.

Jūs spīdiet pasaulē kā zvaigznes,
turoties pie dzīvības Vārda!

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 22, 15-21)

Tanī laikā farizeji aizgājuši noturēja apspriedi, lai Jēzu pieķertu vārdos. Un tie sūtīja pie Viņa savus mācekļus kopā ar herodiešiem, sacīdami: "Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiess un Dieva ceļu māci patiesībā, un ka Tev nerūp izpatikt nevienam, jo Tu neraugies uz cilvēka personu. Tāpēc saki mums, kā Tev šķiet: vai drīkst maksāt ķeizaram nodokli vai nē?"

Bet Jēzus, sapratis viņu nekrietnību, sacīja: "Kāpēc jūs Mani kārdināt, liekuļi? Parādiet Man nodokļu monētu!" Un tie Viņam atnesa denāriju. Un Viņš tiem sacīja: "Kā ir šis attēls un uzraksts?" Tie Viņam atbildēja: "Ķeizara." Tad Viņš tiem teica: "Tātad atdodiet ķeizaram to, kas ir ķeizara, un Dievam to, kas ir Dieva!"

Dienas lasījumi no “Mieram tuvu”