Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Adventa I svētdiena (Gads B)

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 63, 16b-17.19b; 64, 3-7)

Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, mūsu Pestītājs: no mūžiem ir Tavs Vārds. Kādēļ, Kungs, Tu ļāvi mums nomaldīties no Taviem ceļiem un nocietināties mūsu sirdīm, ka mēs Tevis vairs nebītos? Griezies atpakaļ savu kalpu dēļ, to cilšu dēļ, kas ir Tavs mantojums!Kaut Tu atvērtu debesis un nokāptu lejā! Tava vaiga priekšā sabruktu kalni! Nemūžam nav piedzīvots, neviena auss nav dzirdējusi, nedz acs redzējusi, ka kāds dievs, izņemot Tevi, tā palīdzētu tiem, kas uz viņu paļaujas. Tu nāc pretī tam, kas priecājas, dara taisnību, un tiem, kas, Tavus ceļus staigādami, Tevi atceras. Lūk, tagad Tu iedegies dusmās, jo mēs sagrēkojām; mēs vienmēr esam bijuši Tev neuzticīgi. Mēs visi esam kļuvuši kā nešķīsti, un visi mūsu labie darbi ir kā netīra lupata. Mēs visi novītām kā lapas, un mūsu grēki mūs aizrāva kā vējš. Nav neviena, kas piesauc Tavu Vārdu, kas ceļas, lai tvertos pie Tevis. Jo Tu apslēpi no mums savu vaigu un mūs pameti mūsu grēku varā.

Bet tomēr, Kungs, Tu esi mūsu Tēvs. Mēs esam māls, bet Tu — mūsu Veidotājs, un mēs visi esam Tavu roku darbs.

Psalms 80 (79)

Refrēns: Dievs, ved mūs atkal pie sevis!

Klausies, Izraēļa ganītāj,
Tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies gaismā!
Uzmodini savu vareno spēku
un nāc, lai mūs izglābtu! (Refrēns)

Debespulku Dievs, atgriezies,
paskaties no debesīm, uzlūko un apraugi šo vīnakoku,
un pasargā viņu, ko ir iestādījusi Tava labā roka,
atvasi, ko Tu sev esi nostiprinājis. (Refrēns)

Tava roka lai ir pār vīru pie Tavas labās rokas,
pār cilvēka dēlu, ko Tu sev esi nostiprinājis.
Mēs neatkāpsimies no Tevis,
Tu uzturi mūs dzīvus, un mēs piesauksim Tavu Vārdu. (Refrēns)

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 1, 3-9)

Brāļi, žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!

Es vienmēr pateicos savam Dievam jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristū Jēzū. Viņā jūs esat kļuvuši bagāti visā: katrā mācībā un ikvienā atziņā, jo Kristus liecība jūsos ir nostiprinājusies tā, lai jums nekā netrūktu no žēlastības dāvanām, gaidot mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī līdz galam stiprinās, ka jūs būtu nevainojami mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, kas jūs ir aicinājis vienībai ar savu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Alleluja.

Savu žēlsirdību mums rādi, Kungs, un esi mums Glābējs!

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 13, 33-37)

Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Skatieties, esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad pienāks laiks! Tā kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un uzticēja saviem kalpiem rūpes par visu, katram savu nodarbošanos, bet durvju sargam pavēlēja būt nomodā. Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama kungs atnāks: vakarā vai nakts vidū, vai gaiļiem dziedot, vai rīta agrumā; lai viņš, negaidīti atnākdams, neatrod jūs guļam. Bet, ko Es jums saku, to saku visiem: esiet nomodā!"