Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Adventa II svētdiena (Gads B)

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 40, 1-5.9-11)

"Mieriniet, mieriniet Manu tautu!" saka jūsu Dievs. "Runājiet Jeruzālemes sirdij un tai sauciet, ka tās kalpība ir beigusies, tās noziegums ir izlīdzināts, jo tā ir saņēmusi no Kunga rokas par visiem saviem grēkiem divkāršu sodu."

Saucēja balss: "Tuksnesī gatavojiet Kunga ceļu! Taisnas dariet mūsu Dieva takas klajumā! Katra ieleja lai piepildās, katrs kalns un paugurs lai kļūst zemāks; kas līks, tam jātop taisnam, un kas nelīdzens — par līdzenu ceļu. Tad atklāsies Kunga žēlastība, un ik katra miesa redzēs, ko ir teikusi Kunga mute."

Kāp augstā kalnā, tu, kas nes labo vēsti Sionai!

Pacel savu balsi ar spēku, tu, kas nes labo vēsti Jeruzālemei!

Pacel to, nebīsties, saki Jūdas pilsētām: "Lūk, jūsu Dievs! Lūk, Kungs Dievs nāk varenībā, un Viņa roka valda!

Lūk, Viņa atalgojums ir Viņam blakus, un Viņa atlīdzība ir Viņam priekšā. Kā gans Viņš vada savu ganāmpulku, ņem jērus savās rokās un ceļ klēpī, pats nes avju mātes." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 85 (84)

Refrēns: Dievs, rādi mums savu žēlsirdību!

Es klausīšos, ko saka Kungs Dievs,
jo Viņš sludina mieru savai tautai
un saviem svētajiem.
Patiešām, Viņa pestīšana ir tuvu tiem,
kas Viņa bīstas,
lai mūsu zemē mājotu godība. (Refrēns)

Žēlsirdība un patiesība izies viena otrai pretī,
taisnība sniegs skūpstu mieram.
Patiesība izaugs no zemes,
un taisnība raudzīsies no debesīm. (Refrēns)

Jo Kungs dos svētību,
un mūsu zeme dos savu augli.
Taisnība staigās Viņa priekšā,
un pestīšana sekos Viņa pēdās. (Refrēns)

 

Lasījums no svētā apustuļa Pētera otrās vēstules (2 Pēt 3, 8-14)

Tas vien lai nav jums noslēpums, mani mīļie, ka viena diena Kungam ir kā tūkstoš gadu un tūkstoš gadu — kā viena diena.

Kungs nevilcinās ar solījuma izpildīšanu, kā daži domā par ieilgušo laiku, bet ir pacietīgs jūsu dēļ. Viņš negrib, lai kāds pazustu, bet lai visi atgrieztos. Kunga diena tomēr atnāks kā zaglis. Debesis tad pazudīs ar lielu troksni, bet pamatvielas un zeme, un radības, kas uz tās atrodas, karstumā sairs.

Tā kā tas viss ir šādā veidā pakļauts iznīcībai, kādiem tad jābūt jums svētīgā rīcībā un dievbijībā, ar ilgām gaidot un steidzinot Kunga dienas atnākšanu, kurā debesis sadegot izirs un pamatvielas uguns karstumā izkusīs.

Bet mēs saskaņā ar Viņa apsolījumu gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kurās mājos taisnība.

Tādēļ, mīļie, to gaidot, centieties, lai Viņš jūs atrastu mierā — neaptraipītus un nevainojamus. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.

Gatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas!
Dieva pestīšanu redzēs katrs cilvēks.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 1, 1-8)

Jēzus Kristus, Dieva Dēla, Evaņģēlija sākums.

Kā pravietis Isajs ir rakstījis: "Lūk, Es sūtu savu vēstnesi Tava vaiga priekšā, kas sagatavos Tavu ceļu. Saucēja balss tuksnesī: gatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas!"

Tuksnesī bija Jānis, kas kristīja un sludināja grēku nožēlas kristību grēku piedošanai. Un pie viņa izgāja viss Jūdejas apgabals un visi Jeruzālemes iedzīvotāji un, atzīdamies savos grēkos, pieņēma no viņa kristību Jordānas upē.

Un Jānis bija ģērbies kamieļspalvas drēbēs, un ādas josta bija ap viņa gurniem. Un viņš ēda siseņus un meža medu.

Viņš sludināja, sacīdams: "Pēc manis nāk Tas, kurš ir spēcīgāks par mani un kuram es neesmu cienīgs noliecoties atraisīt Viņa kurpju siksnas. Es jūs kristīju ar ūdeni, bet Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.