Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Gavēņa laika III svētdiena (Gads B)

Lasījums no Izceļošanas grāmatas (Izc 20, 1-17)

Tajās dienās Dievs sacīja visus šos vārdus: "Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedu no Ēģiptes zemes, no verdzības nama.
Tev nebūs citus dievus turēt līdzās Man.
Tev nebūs darināt sev nekādu tēlu, nedz citu atveidojumu no tā, kas ir augšā debesīs vai apakšā uz zemes, vai ūdeņos zem zemes. Tev nebūs tos godināt, nedz arī tiem kalpot, jo Es esmu Kungs, tavs Dievs, neiecietīgs Dievs, kas tēvu grēkus piemeklē bērnos līdz trešajai un ceturtajai paaudzei tiem, kas Mani ienīst. Bet Es esmu žēlsirdīgs līdz tūkstošai paaudzei tiem, kas Mani mīl un pilda Manus baušļus.
Tev nebūs Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš veltīgi valkās Kunga, sava Dieva, vārdu.
Piemini sabata dienu, lai tu to svētītu. Sešas dienas tu strādāsi un darīsi visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam. Tajā nedarīsi nekādu darbu ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs kalps, ne tava kalpone, ne tavs jūga lops, ne svešinieks, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Kungs radīja debesis un zemi, un jūru un visu, kas ir tajās, bet septītajā dienā ieturēja mieru. Tādēļ Kungs ir svētījis sabata dienu un ir darījis to svētu.
Tev būs godāt savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu zemē, kuru tev dos Kungs, tavs Dievs.
Tev nebūs nokaut. Tev nebūs laulību pārkāpt. Tev nebūs zagt.
Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Tev nebūs iekārot viņa sievu, nedz kalpu, nedz kalponi, nedz vērsi, nedz ēzeli un nevienu lietu, kas viņam pieder." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

vai īsāk: Izc 20, 1-3.7-8.12-17

Psalms 19 (18)

Refrēns: Tavi vārdi, Kungs, dod mūžīgo dzīvi.

Kunga likums ir bez vainas, tas stiprina garu,
Kunga liecība ir uzticama,
tā gudrību sniedz mazajiem.
Kunga pavēles ir taisnīgas, tās ielīksmo sirdi,
Kunga bauslība ir skaidra, tā apskaidro acis. R.

Kunga bijība ir tīra, tā paliek uz mūžiem,
Kunga spriedumi ir pareizi, tie visi kopā ir taisnīgi.
Vērtīgāki tie ir par zeltu, par vistīrāko zeltu
un saldāki par medu un medus šūnu lāsēm. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 1, 22-25)

Brāļi, jūdi prasa zīmes, grieķi meklē gudrību,

bet mēs sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir ieļaunojums un pagāniem — muļķība, bet aicinātajiem, tiklab jūdiem kā grieķiem, Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība.

Jo dievišķā muļķība ir gudrāka par cilvēkiem, un dievišķais nespēks ir stiprāks par cilvēkiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Dievs tā mīlēja pasauli,
ka atdeva savu vienpiedzimušo Dēlu;
ikviens, kas Viņam tic, iegūst mūžīgo dzīvi.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 2, 13-25)

Tuvojās jūdu Pasha, un Jēzus devās uz Jeruzalemi. Un svētnīcā Viņš atrada vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mainītājus, kas tur sēdēja.
Tad Viņš, pagatavojis no auklām pātagu, izdzina visus ārā no svētnīcas reizē ar aitām un vēršiem, izkaisīja mainītāju naudu un apgāza galdus, un tiem, kas pārdeva baložus, pateica: "Aizvāciet tos projām no šejienes! Nepadariet Mana Tēva namu par tirgus bodi!" Viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: "Mani sagrauzīs rūpes par Tavu namu."
Tad jūdi atsaucās un Viņam sacīja: "Kādu zīmi Tu mums parādīsi, ja jau dari šādas lietas?"
Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: "Nojauciet šo svētnīcu, un Es to trijās dienās atkal uzcelšu." Bet jūdi sacīja: "Četrdesmit sešus gadus tika celta šī svētnīca. Un Tu uzcelsi to trijās dienās?" Bet Viņš runāja par savas miesas svētnīcu. Tāpēc tad, kad Viņš piecēlās no miroņiem, Viņa mācekļi atminējās, ka Viņš to bija teicis, un ieticēja Rakstiem un vārdiem, ko Jēzus bija runājis.
Un, kamēr Viņš uzturējās Jeruzalemē Pashas laikā, svētku dienā, daudzi ieticēja Viņa Vārdam, redzot brīnumus, ko Viņš darīja. Bet pats Jēzus viņiem neuzticējās, jo Viņš visus pazina, un Viņam nevajadzēja, lai kāds dotu liecību par cilvēku, jo Viņš pats zināja, kas cilvēkā slēpjas. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.