Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Lielā Ceturtdiena (Gads B)

Kunga  Pēdējo  vakariņu  Svētā  Mise

Lasījums no Izceļošanas grāmatas (Izc 12, 1-8.11-14)

Tajās dienās Kungs sacīja Mozum un Āronam Ēģiptes zemē: "Šis mēnesis jums būs mēnešu iesākums, pirmais mēnesis gadā. Runājiet visai Izraēļa dēlu sapulcei un sakiet viņiem: "Šī mēneša desmitajā dienā katrs lai paņem jēru savai ģimenei un savam namam. Bet, ja skaits būtu par mazu, lai pietiktu jēra apēšanai, tad viņš lai ņem klāt savu kaimiņu, kas ir vistuvāk viņa namam, ievērojot personu skaitu, kas ir pietiekams jēra apēšanai.

Bet jērs jums būs bez vainas, auns, vienu gadu vecs. To jūs ņemsiet no avīm vai arī no kazām. Un jūs to sargāsiet līdz šī mēneša četrpadsmitajai dienai, un pievakarē visa Izraēļa dēlu draudze to nokaus. Viņi paņems tā asinis un apslacīs abas durvju palodas un māju sliekšņus, kurās to ēdīs.

Un tajā naktī viņi ēdīs uz uguns ceptu gaļu un neraudzētu maizi ar rūgtām zālēm. Un to jūs ēdīsiet tā: jūs apjozīsiet savus gurnus, kājās jums būs sandales, rokās turēsiet ceļa spieķi. Un jūs ēdīsiet steidzīgi, jo tā ir Kunga Pasha (tas ir, garāmiešana)!" Un tajā naktī Es pāriešu Ēģiptes zemi un nonāvēšu visus pirmdzimtos Ēģiptes zemē no cilvēka līdz sīklopam, un pār visiem Ēģiptes dieviem spriedīšu tiesu. Es, Kungs. Bet asinis jums būs par zīmi tām mājām, kurās jūs uzturēsieties. Un Es redzēšu asinis un paiešu jums garām, un jūsu vidū nebūs šīs iznīcinošās sodības, kad Es sitīšu Ēģiptes zemi. Šī diena jums būs par piemiņas dienu, un jūs to svinēsiet kā svētkus Kungam. Visās paaudzēs jūs to svinēsiet ar mūžīgu godināšanu."

Psalms 116 (115)

Refrēns: Svētītais biķeris ir līdzdalība Kristus Asinīs.

Kā es pateikšos Kungam
par visu, ko Viņš man ir devis?
Es ņemšu pestīšanas biķeri
un piesaukšu Kunga Vārdu. R.

Kunga acīs ir dārga Viņa svēto nāve.
Ak, Kungs, Tavs kalps es esmu,
es esmu Tavs kalps un Tavas kalpones dēls.
Tu esi sarāvis manas važas. R.

Es nesīšu Tev slavas upuri
un piesaukšu Kunga Vārdu.
Es izpildīšu savus solījumus Kungam
visu Viņa ļaužu priekšā. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 11, 23-26)

Brāļi, no Kunga es saņēmu to, ko esmu jums darījis zināmu: Kungs Jēzus tajā naktī, kad Viņš tika nodots, ņēma maizi un pateicies lauza to, un sacīja: "Tā ir Mana Miesa, kas ir jūsu dēļ. Dariet to Manai piemiņai!" Tāpat pēc vakariņām Viņš ņēma arī biķeri, sacīdams: "Šis biķeris ir Jaunā Derība Manās Asinīs. Ikreiz, kad dzersiet, dariet to Manai piemiņai!" Jo, cikreiz jūs ēdat šo maizi un dzerat biķeri, jūs sludināt Kunga nāvi, kamēr Viņš atnāks.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs viens otru mīlētu, kā Es jūs mīlēju.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 13, 1-15)

Tas bija pirms Pashas svētkiem. Jēzus, zinādams, ka ir pienākusi Viņa stunda aiziet no šīs pasaules pie Tēva, iemīlējis savējos, kas bija pasaulē, mīlēja viņus līdz galam.

Vakariņu laikā, kad velns jau bija Jūdasa, Sīmaņa Iskariota dēla, sirdī iedvesis nodomu Viņu nodot, Viņš, zinādams, ka Tēvs visu ir atdevis Viņa rokās un ka Viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, piecēlās no vakariņām, novilka savas virsdrēbes un, paņēmis dvieli, apjozās. Pēc tam Viņš ielēja bļodā ūdeni un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucīt dvielī, ar kuru bija apjozies. Tā Viņš piegāja pie Sīmaņa Pētera. Bet tas Viņam sacīja: "Kungs, vai tad Tu man mazgāsi kājas?" Jēzus viņam atbildēja un teica: "To, ko Es daru, tu tagad nesaproti, bet vēlāk sapratīsi." Pēteris Viņam sacīja: "Nemūžam Tu nemazgāsi man kājas!" Jēzus viņam atbildēja: "Ja Es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas ar Mani." Sīmanis Pēteris Viņam teica: "Kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galvu!" Jēzus viņam sacīja: "Kas ir mazgājies, tam vajag nomazgāt tikai kājas, un viņš viss ir tīrs. Arī jūs esat tīri, tomēr ne visi." Jo Viņš zināja, kas Viņu nodos, un tāpēc teica: "Ne visi jūs esat tīri."

Pēc tam Viņš, nomazgājis viņiem kājas un apģērbis savas virsdrēbes, un atkal apsēdies pie galda, tiem sacīja: "Vai jūs saprotat, ko Es jums izdarīju? Jūs Mani saucat: "Mācītāj" un "Kungs" un to labi sakāt, jo Es tas esmu. Tāpēc, ja nu Es, Kungs un Mācītājs, mazgāju jūsu kājas, tad arī jums pienākas citam cita kājas mazgāt. Jo Es jums devu piemēru, lai arī jūs darītu tā, kā Es jums esmu darījis."