Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Kunga žēlsirdības svētdiena (Gads B)

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 4, 32-35)

Visiem ticīgajiem bija viena sirds un viens gars. Un neviens no viņiem nesauca par savu to, kas viņam piederēja, bet viss viņiem bija kopīgs. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Kunga Jēzus augšāmcelšanos, un liela žēlastība bija pār viņiem visiem.

Viņu starpā nebija arī neviena, kas ciestu trūkumu, jo visi tīrumu vai namu īpašnieki tos pārdeva un samaksu par pārdoto atnesa un nolika pie apustuļu kājām. Un katram tika izdalīts, cik kuram vajadzēja. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 118 (117)

Refrēns: Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs! vai: Alleluja!

Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs,
jo Viņa žēlsirdība pastāv mūžam!
Lai saka tagad tie, kas Kunga bīstas:
"Viņa žēlsirdība pastāv mūžam." R.

Tie grūzdami pagrūda mani, lai es pakristu,
bet Kungs man palīdzēja.
Kungs ir mans spēks un mana slava,
Viņš ir mans glābējs. R.

Akmens, ko namdari atmeta,
ir kļuvis par stūrakmeni;
tas ir Kunga darbs,
un tas ir brīnums mūsu acīs. R.

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa pirmās vēstules (1 Jņ 5, 1-6)

Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva. Un katrs, kas mīl Dievu, kurš ir dzemdinājis, mīl arī To, kurš no Viņa ir piedzimis.

To, ka mīlam Dieva bērnus, mēs zinām tad, kad mīlam Dievu un pildām Viņa baušļus, jo Dieva mīlestība ir tā, ka mēs pildām Viņa baušļus. Un Viņa baušļi nav smagi, tādēļ ka ikviens, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī uzvara, kas pārspēja pasauli, ir mūsu ticība.

Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kurš tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls? Viņš ir Tas, kurš atnāca caur ūdeni un asinīm, — Jēzus Kristus; ne tikai ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs.

Un Gars ir tas, kurš liecina, jo Gars ir patiesība. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.

Tom, tu ieticēji tādēļ, ka Mani redzēji; svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 20, 19-31)

Pēc Jēzus augšāmcelšanās tanī pašā nedēļas pirmajā dienā, kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus un nostājās viņu vidū, un viņiem sacīja: "Miers jums!" Un, to pateicis, Viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot Kungu, kļuva priecīgi.

Bet Viņš atkal tiem sacīja: "Miers jums! Kā Tēvs Mani sūtīja, tā Es jūs sūtu." To pateicis, Viņš dvesa uz viņiem un sacīja: "Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti; kam aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti."

Bet Toms, viens no Divpadsmit, kas tiek saukts par Didimu, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācekļi viņam teica: "Mēs redzējām Kungu!" Bet viņš tiem atbildēja: "Ja es neredzēšu naglu zīmes uz Viņa rokām un neielikšu savu pirkstu naglu vietās, un savu roku neielikšu Viņa sānā, es neticēšu."

Bet pēc astoņām dienām Viņa mācekļi atkal bija tur iekšā un arī Toms kopā ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un, nostājies vidū, sacīja: "Miers jums!" Pēc tam Viņš teica Tomam: "Liec savu pirkstu šeit un apskati Manas rokas! Sniedz savu roku un ieliec Manā sānā, un neesi neticīgs, bet ticīgs!" Toms atbildēja un Viņam sacīja: "Mans Kungs un Mans Dievs!" Jēzus viņam teica: "Tu ieticēji, tādēļ ka Mani redzēji. Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja!"

Vēl daudzus citus brīnumus, kas nav aprakstīti šinī grāmatā, Jēzus izdarīja savu mācekļu priekšā. Bet šie ir aprakstīti, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un ticēdami iemantotu dzīvību Viņa vārdā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.