Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Lieldienu VI svētdiena (Gads B)

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 10, 25-26.34-35.44-48)

Tajās dienās notika, ka, Pēterim ienākot kareivju simtnieka Kornēlija mājā, tas izgāja viņam pretī un, nokritis viņam pie kājām, atdeva godu. Bet Pēteris viņu piecēla, sacīdams: "Celies! Arī es esmu tikai cilvēks."

Tad Pēteris sāka runāt, sacīdams: "Patiesi es pārliecinos, ka Dievs nešķiro cilvēkus pēc personas un ka ikvienā tautā Viņam patīkams ir tas, kurš Viņa bīstas un taisnīgi dzīvo."

Pēterim vēl runājot šos vārdus, Svētais Gars nolaidās pār visiem, kas klausījās uzrunu. Un ticīgie no apgraizīto vidus, kas bija atnākuši kopā ar Pēteri, bija ļoti pārsteigti, ka Svētā Gara žēlastība tika izlieta arī pār pagāniem; jo viņi dzirdēja tos runājam svešās valodās un slavējam Dievu.

Tad Pēteris atbildēja: "Kas gan var liegt ūdeni viņu kristīšanai, kas tāpat kā mēs ir saņēmuši Svēto Garu?" Un viņš lika tos nokristīt Jēzus Kristus vārdā. Pēc tam tie lūdza viņu palikt dažas dienas. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 98 (97)

Refrēns: Tautu priekšā Dievs atklāja savu taisnību. vai: Alleluja!

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
jo Viņš ir veicis brīnumdarbus!
Viņam uzvaru nesa Viņa labā roka,
Viņa roka, kas ir svēta. R.

Savu pestīšanu Kungs ir darījis zināmu,
tautu priekšā atklājis savu taisnību.
Viņš ir atcerējies savu labvēlību
un savu uzticību Izraēļa namam. R.

Visas zemes malas redzēja
mūsu Dieva pestīšanu.
Gavilējiet Dievam, visa zeme,
priecājieties, līksmojiet un dziediet! R.

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa pirmās vēstules (1 Jņ 4, 7-10)

Mani dārgie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva un katrs, kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu. Kas nemīl, tas nav pazinis Dievu, jo Dievs ir mīlestība.

Dieva mīlestība uz mums ir pierādījusies ar to, ka Dievs sūtīja pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Šī mīlestība pastāv tanī, ka nevis mēs iemīlējām Dievu, bet Viņš pats mūs mīlēja un sūtīja savu Dēlu kā gandarīšanas upuri par mūsu grēkiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.

Kas Mani mīl, tas pildīs Manus vārdus, un Mans Tēvs viņu mīlēs, un Mēs nāksim pie viņa.

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 15, 9-17)

Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Kā Mani ir mīlējis Tēvs, tāpat arī Es jūs esmu iemīlējis. Palieciet Manā mīlestībā! Ja jūs pildīsiet Manus baušļus, jūs paliksiet Manā mīlestībā, tāpat kā Es pildīju sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā.

To Es jums pateicu, lai Mans prieks būtu jūsos un lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā Es jūs esmu iemīlējis.

Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat Mani draugi, ja darāt to, ko Es jums pavēlu. Es vairs nesaucu jūs par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs. Bet Es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, Es jums darīju zināmu.

Ne jūs Mani izvēlējāties, bet Es jūs izvēlēju un nozīmēju tam, lai jūs ietu un nestu augļus un jūsu augļi pastāvētu, un lai, ko vien jūs lūgtu no Tēva Manā vārdā, Viņš jums dotu. To Es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Lasījumi no "Mieram tuvu"