Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

20.08.2006 - XX svētdiena

Lasījums no Sakāmvārdu grāmatas (Sak 9, 1-6)

Gudrība uzcēla sev namu, izcirta septiņus stabus, nokāva upura dzīvniekus, sajauca vīnu un uzklāja galdu. Viņa izsūtīja savas kalpones, lai tās sauc no pils un no pilsētas augstākajām vietām: "Kas ir mans, tas lai nāk pie manis!"

Un nesaprātīgajiem viņa sacīja: "Nāciet, ēdiet manu maizi un dzeriet vīnu, ko es jums sajaucu! Atstājiet bērnišķību un dzīvojiet, staigādami saprāta ceļus!" Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 34 (33)

Refrēns: Raugiet un redziet, cik labs ir Kungs!

Es teikšu Kungu katrā laikā,
Viņa slava vienmēr būs uz manām lūpām.
Mana dvēsele leposies Kungā;
pazemīgie lai dzird un lai priecājas! R.

Bīstieties Kunga jūs, Viņa svētie,
jo tie, kas Viņa bīstas, nepazīst trūkumu.
Bagātie kļuva nabagi un cieta badu,
bet tiem, kas meklē Kungu,
netrūks nekāda labuma. R.

Nāciet, bērni, uzklausiet mani:
es mācīšu jums Kunga bijību.
Kas gan ir cilvēks, kurš vēlas dzīvi
un ilgojas pēc dienām,
lai baudītu labumus? R.

Atturi savu mēli no ļauna,
un tavas lūpas lai nerunā viltu!
Novērsies no ļauna un dari labu,
meklē mieru un tam seko! R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem (Ef 5, 15-20)

Brāļi, raugieties vērīgi uz to, kā jūs dzīvojat: nevis kā neprāši, bet gan kā gudrie. Izmantojiet laiku, jo dienas ir ļaunas. Tāpēc nekļūstiet neprātīgi, bet centieties izprast, kāda ir Dieva griba! Neapreibiniet sevi ar vīnu, jo tanī slēpjas izvirtība, bet piepildiet sevi ar Garu, runādami cits uz citu ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, dziedādami un teikdami Kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr par visu Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


Alleluja.

Kas ēd Manu Miesu un dzer Manas Asinis, tas paliek Manī un Es viņā.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 6, 51-59)

Tanī laikā Jēzus sacīja jūdiem: "Es esmu dzīvā Maize, kas nākusi no debesīm. Ja kāds ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžam. Un maize, kuru Es došu, ir Mana Miesa par dzīvi pasaulei."

Bet jūdi strīdējās savā starpā, sacīdami: "Kā Viņš var dot mums ēst savu miesu?"

Tad Jēzus viņiem teica: "Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdīsiet Cilvēka Dēla Miesu un nedzersiet Viņa Asinis, jums nebūs pašiem sevī dzīves. Kas ēd Manu Miesu un dzer Manas Asinis, tam ir mūžīgā dzīve, un Es viņu piecelšu pastarā dienā.

Jo Mana Miesa ir patiesa barība un Manas Asinis ir patiess dzēriens. Kas ēd Manu Miesu un dzer Manas Asinis, tas paliek Manī un Es viņā. Kā Mani ir sūtījis dzīvais Tēvs un Es dzīvoju caur Tēvu, tā arī tas, kas Mani ēd, dzīvos caur Mani.

Šī ir maize, kas nākusi no debesīm, ne tāda kā tā, ko ēda jūsu tēvi un nomira. Kas ēd šo maizi, tas dzīvos mūžīgi." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Lasījumi no "Mieram tuvu"