Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Parastā liturģiskā laika XXI svētdiena (Gads B)

Lasījums no Jozus grāmatas (Joz 24, 1-2a.15-17.18b)

Tajās dienās Jozus sapulcināja Sihemā visas Izraēļa ciltis un sasauca dižciltīgos un augstmaņus, tiesnešus un priekšniekus, un viņi nostājās Dieva priekšā.

Tad Jozus uzrunāja visu tautu: "Ja jums šķiet slikti, ka kalpojat Kungam, tad šodien izvēlieties, kam jūs gribat kalpot — vai tiem dieviem, kuriem kalpoja jūsu tēvi Mezopotāmijā, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat; bet es un mans nams kalposim Kungam!"

Un tauta atbildēja un sacīja: "Lai tas ir tālu no mums, ka mēs atstātu Kungu un kalpotu svešiem dieviem! Kungs, mūsu Dievs, ir Tas, kurš izveda mūs un mūsu tēvus no Ēģiptes zemes, no verdzības nama un, mums redzot, darīja lielas zīmes, un mūs sargāja visā ceļā, kuru mēs staigājām, un visu tautu vidū, starp kurām mēs pārgājām. Tāpēc mēs arī kalposim Kungam, jo Viņš ir mūsu Dievs." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 34 (33)

Refrēns: Raugiet un redziet, cik labs ir Kungs!

Es teikšu Kungu katrā laikā,
Viņa slava vienmēr būs uz manām lūpām.
Mana dvēsele leposies Kungā;
pazemīgie lai dzird un lai priecājas! R.

Kunga acis ir pievērstas taisnīgajiem,
un Viņa ausis — viņu saucienam.
Bet Kunga vaigs ir vērsts pret tiem, kas dara ļaunu,
lai iznīcinātu viņu piemiņu virs zemes. R.

Taisnīgie sauca, un Kungs uzklausīja
un atbrīvoja viņus no visām viņu bēdām.
Kungs ir tuvu tiem, kas satriekti sirdī,
un Viņš atpestīs tos, kas salauzti garā. R.

Taisnīgajiem ir daudz ciešanu,
bet no visām tām Kungs viņus atbrīvos.
Viņš sargās visus viņu kaulus,
neviens no tiem netiks salauzts. R.

Ļaunums grēcinieku aizvedīs nāvē,
un tie, kas ienīda taisnīgo, saņems sodu.
Kungs atpestīs savu kalpu dvēseles,
un tie, kas cer uz Viņu, netiks sodīti. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem (Ef 5, 21-32)

Brāļi, Kristus bijībā esiet viens otram padevīgi! Sievas lai ir paklausīgas saviem vīriem tāpat kā Kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir Baznīcas galva: Viņš ir Miesas Pestītājs. Bet, kā Baznīca ir padota Kristum, tā sievas lai visā ir padotas vīriem!

Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus mīlēja Baznīcu un pats sevi atdeva par to, lai to darītu svētu, šķīstījot kristībā ar ūdeni un vārdu, lai pats sagatavotu sev godpilnu Baznīcu bez traipa, bez grumbas vai cita kā tamlīdzīga, bet lai tā būtu svēta un neaptraipīta.

Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa! Kas savu sievu mīl, tas mīl arī pats sevi; jo neviens nekad nav ienīdis savu miesu, bet gan to baro un kopj, kā Kristus savu Baznīcu, jo mēs esam Viņa Miesas locekļi.

Tāpēc cilvēks atstās tēvu un māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels; bet es to saku attiecībā uz Kristu un Baznīcu! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.

Tavi vārdi, Kungs, ir gars un dzīvība; Tev ir mūžīgās dzīves vārdi.

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 6, 54.60-69)

Tanī laikā, mācīdams Kafarnaumas sinagogā, Jēzus sacīja jūdiem: "Kas ēd Manu Miesu un dzer Manas Asinis, tam ir mūžīgā dzīve, un Es viņu piecelšu pastarā dienā." Daudzi no Jēzus mācekļiem, to dzirdot, sacīja: "Cieta ir šī runa! Kas var to klausīties?"

Bet Jēzus, zinādams sevī, ka Viņa mācekļi par to kurn, viņiem sacīja: "Vai tas jūs ieļauno? Bet ja jūs redzēsiet Cilvēka Dēlu uzkāpjam tur, kur Viņš bija iepriekš?

Gars ir tas, kas atdzīvina, miesa nekā nelīdz. Vārdi, ko Es jums sacīju, ir gars un dzīvība. Bet ir daži no jums, kuri netic." Jo Jēzus zināja jau no sākuma, kuri ir tie, kas netic, un kurš Viņu nodos.

Un Viņš sacīja: "Tāpēc Es jums teicu, ka neviens nevar nākt pie Manis, ja tas viņam nebūs dots no Tēva." No šī laika daudzi Viņa mācekļi atkāpās un vairs kopā ar Viņu nestaigāja.

Tad Jēzus sacīja tiem Divpadsmit: "Vai arī jūs gribat aiziet?" Tad Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: "Kungs, pie kā lai mēs ejam? Tev ir mūžīgās dzīves vārdi. Un mēs ieticējām un pazinām, ka Tu esi Dieva Svētais." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.