Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Parastā liturģiskā laika XXXI svētdiena (Gads B)

Lasījums no Atkārtotā likuma grāmatas (At 6, 2-6)

Tajās dienās Mozus uzrunāja tautu, sacīdams: "Tu bīsies Kungu, savu Dievu, un sargāsi visus Viņa baušļus un pavēles, ko es dodu tev un taviem dēliem, un mazdēliem visās tava mūža dienās, lai tavas dienas tiktu paildzinātas.

Klausies, Izraēl, un skaties, lai tu to darītu un tev labi klātos, un tu vēl vairāk pieaugtu skaitā, tāpat kā Kungs, tavu tēvu Dievs, ir apsolījis tev zemi, kurā plūst piens un medus.

Klausies, Izraēl! Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs. Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava spēka. Un šie vārdi, kurus es tev šodien pavēlu, lai paliek tavā sirdī!" Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 18 (17)

Refrēns: Es mīlu Tevi, Kungs, mans stiprums!

Es mīlu Tevi, Kungs, mans stiprums!
Kungs, mans atbalsts,
mans patvērums un mans glābējs,
mans Dievs, mana klints, uz kuru es ceru;
mans vairogs, manas pestīšanas rags
un mans aizstāvis. R.

Es piesaukšu slavas cienīgo Kungu
un būšu glābts no maniem ienaidniekiem.
Lai dzīvo Kungs! Mans Glābējs lai ir slavēts,
lai cildināts ir Dievs, mans Pestītājs! R.

Lielas uzvaras Tu esi devis savam ķēniņam
un parādījis žēlastību
savam Svaidītajam. R.

Lasījums no vēstules ebrejiem (Ebr 7, 23-28)

Brāļi, daudz bija priesteru iepriekšējā Derībā, jo nāve neļāva viņiem pastāvīgi būt dzīviem. Bet Jēzum, tādēļ ka Viņš pastāv mūžīgi, ir neiznīcīga priesterība. Tāpēc Viņš arī var uz mūžiem izglābt tos, kas caur Viņu tuvojas Dievam, jo Viņš vienmēr dzīvo, lai viņus aizstāvētu.

Tāds mums arī bija vajadzīgs augstais priesteris: svēts, nevainīgs, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un augstāks par debesīm, kam nevajag katru dienu kā citiem priesteriem salikt upuri vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem. Jo to Viņš ir izdarījis vienreiz, upurēdams pats sevi.

Likums iecēla par priesteriem cilvēkus, kuriem bija vājības, bet zvēresta vārds, kas ir dots vēlāk par Likumu, ieceļ mūžam pilnīgo Dēlu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.

Kas Mani mīl, tas pildīs Manus vārdus, un Mans Tēvs viņu mīlēs, un Mēs nāksim pie viņa.

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 12, 28b-34)

Tanī laikā pie Jēzus piegāja viens no Rakstu zinātājiem un Viņam jautāja: "Kurš bauslis ir pirmais no visiem baušļiem?"

Jēzus atbildēja: "Pirmais ir: "Klausies, Izraēl! — Kungs, mūsu Dievs, ir viens Kungs. Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no visa sava spēka." Otrais ir šis: "Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu." Nav cita baušļa, kas būtu lielāks par šiem."

Un Rakstu zinātājs Viņam sacīja: "Labi, Mācītāj, Tu pareizi sacīji, ka "viens ir Kungs un cita nav, izņemot Viņu" un ka "Viņu mīlēt no visas sirds, no visa prāta un no visa spēka" un tuvāko mīlēt kā sevi pašu" ir vairāk vērts nekā visi dedzināmie un citi upuri."

Jēzus, redzēdams, ka viņš prātīgi atbild, viņam sacīja: "Tu neesi tālu no Dieva valstības." Un neviens vairs neuzdrošinājās Viņam ko jautāt. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.