Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Parastā liturģiskā laika XXXIII svētdiena (Gads B)

Lasījums no pravieša Daniēla grāmatas (Dan 12, 1-3)

Tanī laikā celsies Mihaēls, liels valdnieks, kas aizstāv savas tautas bērnus. Un pienāks spaidu laiki, kādi nav bijuši kopš brīža, kad sāka pastāvēt tautas, līdz pat šim mirklim. Un šajos laikos tiks atpestīta tava tauta, katrs, kas izrādīsies ierakstīts grāmatā.

Un daudzi no tiem, kas guļ zemes putekļos, uzmodīsies: vieni mūžīgajai dzīvei un citi mūžīgajam kaunam. Bet tie, kas būs mācīti, mirdzēs kā debesu spožums, un tie, kas daudziem būs iemācījuši taisnību, būs kā zvaigznes uz mūžīgiem laikiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 16 (15)

Refrēns: Pasargā mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi.

Kungs ir mana mantojuma un mana biķera daļa:
Tu esi Tas, kura rokās ir mans liktenis.
Kungs vienmēr būs manu acu priekšā;
es netikšu pieveikts,
jo Viņš ir man pie labās rokas. R.

Tāpēc mana sirds priecājas
un mana dvēsele gavilē,
un arī mana miesa dzīvos drošībā.
Jo Tu neatstāsi pazemē manu dvēseli
un neļausi redzēt satrūdēšanu savam svētajam. R.

Tu darīsi man zināmus dzīvības ceļus,
prieka pārpilnību Tava vaiga priekšā,
līksmību pie Tavas labās rokas uz mūžiem. R.

Lasījums no vēstules ebrejiem (Ebr 10, 11-14.18)

Ikviens Vecās Derības priesteris stāv katru dienu, kalpodams un bieži upurēdams arvien tos pašus upurus, kas nekad nevar atcelt grēkus.

Bet Jēzus Kristus, upurējis par grēkiem vienu pašu Upuri, uz mūžiem sēž pie Dieva labās rokas, gaidot, kad "Viņa ienaidnieki tiks nolikti par Viņa kāju pameslu".

Jo ar vienu Upuri Viņš uz mūžiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek svētdarīti. Bet, kur grēki ir atlaisti, tur vairs nav vajadzīgi upuri par grēkiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.

Esiet nomodā un lūdzieties katrā laikā, lai jūs būtu cienīgi stāties Cilvēka Dēla priekšā.

Alleluja.


Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 13, 24-32)

Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Tajās dienās pēc lieliem spaidiem aptumsīs saule un arī mēness nedos savu gaismu. Un zvaigznes kritīs no debesīm, un spēki, kas ir debesīs, tiks satricināti.

Un tad ieraudzīs Cilvēka Dēlu atnākam padebešos ar lielu spēku un godību. Un Viņš tad sūtīs eņģeļus un sapulcinās savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes malām līdz pat debesu augstumiem.

Bet jūs mācieties no vīģes koka līdzību: kad tā zars kļūst mīksts un raisa lapas, jūs saprotat, ka tuvojas vasara. Tāpat arī jūs, kad redzēsiet to notiekam, tad ziniet, ka Viņš jau ir tuvu, durvju priekšā.

Patiesi Es jums saku: nepāries šī paaudze, kā tas viss notiks. Debesis un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.

Tomēr par to dienu vai stundu nezina neviens, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, bet vienīgi Tēvs." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.