Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Adventa I svētdiena (Gads C)

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas (Jer 33, 14-16)

"Redzi, nāk dienas," saka Kungs, "un es pildīšu labo vārdu, ko esmu teicis Izraēļa namam un Jūdas namam. Tajās dienās un tajā laikā es likšu, lai Dāvidam uzplaukst taisnības atvase. Viņš spriedīs tiesu un taisnību virs zemes. Tajās dienās tiks atpestīts Jūda, un Jeruzaleme dzīvos drošībā. Un vārds, kādā to nosauks, ir šis: Kungs ir mūsu taisnība." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 25 (24)

Refrēns: Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli.

Kungs, dari man zināmus savus ceļus
un māci man staigāt Tavas takas!
Savā patiesībā mani vadi un māci,
jo Tu esi Dievs, mans glābējs. R.

Kungs ir labs un taisnīgs,
tāpēc grēciniekiem Viņš parādīs ceļu.
Lēnprātīgos Viņš vadīs taisnībā,
pazemīgos mācīs staigāt Viņa ceļus. R.

Žēlastība un uzticība ir visi Kunga ceļi
tiem, kas Viņa derību un bauslības glabā.
Kungs savu draudzību dāvās tiem, kas Viņa bīstas,
savu derību Viņš darīs tiem zināmu. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules tesalonīkiešiem (1 Tes 3, 12 - 4, 2)

Brāļi, lai Kungs dod jums kļūt bagātiem un pārbagātiem mīlestībā citam pret citu un pret visiem, līdzīgi mūsu mīlestībai pret jums, lai jūsu sirdis

nostiprinātos un būtu svētumā nevainojamas mūsu Dieva un Tēva priekšā, atnākot mūsu Kungam Jēzum kopā ar visiem Viņa svētajiem. Amen.

Beidzot, brāļi, mēs jūs lūdzam un zvērinām Kungā Jēzū, ka tanī, ko jūs esat no mums dzirdējuši, kādā veidā jums pienākas dzīvot un būt patīkamiem Dievam, un — kā jūs jau dzīvojat — ka tanī jūs kļūtu arvien pilnīgāki! Jūs taču zināt, kādus aizrādījumus mēs jums devām caur Kungu Jēzu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Savu žēlsirdību mums rādi, Kungs,
un esi mums glābējs!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 21, 25-28.34-36)

Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm, bet zemes virsū tautas būs šausmu pārņemtas un apjukušas jūras un viļņu krākšanas dēļ. Cilvēki pamirs bailēs, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu stiprumi tiks satricināti. Un tad ieraudzīs Cilvēka Dēlu nākam padebešos ar lielu spēku un godību.

Kad tas sāks piepildīties, tad skatieties un paceliet savu galvu, jo jūsu pestīšana tuvojas!

Bet pielūkojiet, ka jūsu sirdi neapgrūtinātu negausība, dzeršana un šīs dzīves rūpes un ka šī diena neatnāktu jums negaidīta. Jo tā nāks kā slazda cilpa pār visiem, kas dzīvo pa visu zemi. Tāpēc esiet nomodā un

vienmēr lūdzieties, lai jūs varētu izbēgt no visa tā,

kas notiks, un spētu nostāties Cilvēka Dēla priekšā." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.