Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

25.12.2006 - Kristus dzimšanas svētki

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 52, 7-10)

Cik patīkami ir kalnos vēstneša soļi, kas sludina mieru, nes labas vēstis, dod pestīšanas ziņu un saka Sionai: "Tavs Dievs ir sācis valdīt!" Tavu sargu balss: viņi paceļ balsi, viņi kopā gavilē, jo paši savām acīm redz Kungu atgriežamies Sionā.

Priecājieties un līksmojiet jūs, Jeruzalemes sagrautie mūri, jo Kungs ir iepriecinājis savu tautu, atpircis Jeruzalemi.

Kungs ir atrotījis savu svēto roku visu tautu acu priekšā; un visas zemes malas ieraudzīs mūsu Dieva pestīšanu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 98 (97)

Refrēns: Zeme ieraudzīja savu Pestītāju.

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
jo Viņš ir veicis brīnumdarbus!
Viņam uzvaru nesa Viņa labā roka,
Viņa roka, kas ir svēta. R.

Savu pestīšanu Kungs ir darījis zināmu,
tautu priekšā atklājis savu taisnību.
Viņš ir atcerējies savu labvēlību
un savu uzticību Izraēļa namam. R.

Visas zemes malas redzēja
mūsu Dieva pestīšanu.
Gavilējiet Dievam, visa zeme,
priecājieties, līksmojiet un dziediet! R.

Dziediet Kungam, cītarai skanot,
skanot cītarai un dziesmu vārdiem,
stabulēm skanot un raga balsij,
līksmojiet Kunga, Karaļa, priekšā! R.


Lasījums no vēstules ebrejiem (Ebr 1, 1-6)

Daudzkārt un daudzējādi Dievs ir senāk runājis uz mūsu tēviem caur praviešiem. Beidzot šinīs dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku un caur ko Viņš arī pasauli ir radījis. Tas, būdams Dieva godības atspulgs un būtības attēls un uzturēdams visu ar savu spēcīgo Vārdu, ir šķīstījis mūs no grēkiem un apsēdies augstībā pie Majestātes labās rokas.

Viņš ir kļuvis tik pārāks par eņģeļiem, cik pārāks ir Vārds, ko Viņš saņēmis mantojumā. Jo kuram gan no eņģeļiem Dievs ir kādreiz teicis: "Tu esi mans Dēls, šodien es Tevi dzemdināju," vai atkal: "Es būšu Viņam par Tēvu, un Viņš būs man par Dēlu"?

Un, kad Viņš pirmdzimto atkal ieved pasaulē, Viņš saka: "Un visi Dieva eņģeļi lai Viņu pielūdz!" Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 
Alleluja.

Svēta diena ir atspīdējusi pār mums,nāciet tautas un pielūdziet Kungu, jo spoža gaisma ir šodien nolijusi pār zemi!

Alleluja.


Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 1, 1-18)

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. Tas bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur Viņu, un bez Viņa nekas nav radies, kas vien ir radies.

Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma, un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to nenomāca.

Bija Dieva sūtīts cilvēks, viņa vārds bija Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai dotu liecību par Gaismu un lai caur viņu visi ieticētu. Viņš nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par Gaismu.

Bija patiesā Gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, kad tā ienāk pasaulē. Vārds bija pasaulē, un pasaule caur Viņu ir radusies, bet pasaule Viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet visiem, kas Viņu uzņēma, Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem — tiem, kas Viņa vārdā tic, kas ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva ir dzimuši.

Un Vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums, pilns žēlastības un patiesības; un mēs redzējām Viņa godību, Viendzimušā godību, kas ir no Tēva.

Jānis liecina par Viņu un skaļi sauc, teikdams: "Viņš ir Tas, par kuru es sacīju: Tas, kurš nāks pēc manis, par mani ir augstāks, jo Viņš bija pirms manis."

No Viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. Jo Likums tika dots caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nāca caur Jēzu Kristu.

Dievu neviens nekad nav redzējis. Viendzimušais Dēls, kas ir Tēva klēpī, pats ir To atklājis. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Vai īsāk: Jņ 1, 1-5.9-14

Lasījumi no "Mieram tuvu"