Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

31.12.2006 - Svētās ģimenes svētki

Lasījums no Sīraha dēla grāmatas (Sīr 3, 3-7.14-17a)

Dievs ir pagodinājis tēvu caur bērniem un pār dēliem nostiprinājis mātes tiesības. Kas godā tēvu, tas iegūs grēku piedošanu un pasargās sevi no tiem, un lūgšanas laikā tiks uzklausīts. Un tāpat dārgumu krājējam līdzīgs ir tas, kas ciena savu māti.

Kas godā savu tēvu, tas redzēs prieku no bērniem un tiks uzklausīts savas lūgšanas laikā. Kas savu tēvu tur cieņā, tas dzīvos ilgu mūžu, un, kas tēvam ir paklausīgs, tas iepriecinās māti. Dēls, atbalsti savu tēvu vecumdienās un neskumdini viņu viņa mūžā! Un, pat ja prāts viņam mazinātos, esi iecietīgs un nenicini viņu nevienā no viņa mūža dienām! Jo žēlsirdība pret tēvu netiks aizmirsta; grēku vietā tā iemājos tevī un tiks ieskaitīta kā taisnīgums. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 128 (127)

Refrēns: Svētīgi ir tie, kas Kunga bīstas!

Svētīgs ir ikviens, kas Kunga bīstas,
kas staigā Viņa ceļus.
Tu ēdīsi no sava roku darba,
tu būsi laimīgs, un tev labi klāsies. R.

Tava sieva kā auglīgs vīnakoks
tava nama sienās.
Tavi bērni kā eļļaskoka atvases
ap tavu galdu. R.

Redzi, tā tiks svētīts cilvēks,
kas Kunga bīstas.
Lai Kungs tevi svētī no Sionas,
ka tu redzētu Jeruzalemes labklājību
visās sava mūža dienās. R.


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem (Kol 3, 12-21)

Brāļi, kā Dieva izredzētie, svētie un mīlētie ietērpieties sirsnīgā žēlsirdībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā un pacietībā. Esiet iecietīgi viens pret otru un piedodiet cits citam, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā Kungs jums ir piedevis, tāpat arī jūs.

Bet pāri tam visam ietērpieties mīlestībā, kas ir pilnības saite! Un jūsu sirdī lai valda Kristus miers, uz kuru jūs esat aicināti vienā miesā. Esiet arī pateicīgi!

Kristus Vārds lai bagātīgi mīt jūsu vidū, visā gudrībā pamāciet un paskubiniet cits citu ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastības iespaidā dziedot Dievam savās sirdīs. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Jēzus Kristus vārdā, pateikdamies caur Viņu Dievam Tēvam.

Sievas, esiet padevīgas saviem vīriem, kā tam jābūt Kunga vārdā. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Bērni, esiet paklausīgi vecākiem visās lietās, jo tas patīk Kungam. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai viņi nezaudē garu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi. 

 

Alleluja.

Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, Kristus vārds lai bagātīgi mīt jūsu vidū!

Alleluja. 

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 2, 41-52)

Jēzus vecāki katru gadu Pashas svētkos gāja uz Jeruzalemi. Un, kad Viņam palika divpadsmit gadu, viņi pēc svētku ieraduma devās uz turieni. Svētkiem beidzoties, viņi gāja atpakaļ, bet zēns Jēzus palika Jeruzalemē, un vecāki to nezināja. Domādami, ka Viņš ir starp ceļa biedriem, tie nogāja dienas gājumu un meklēja Viņu pie radiem un paziņām. Jēzu neatraduši, tie griezās atpakaļ un meklēja Viņu Jeruzalemē.

Pēc trim dienām tie atrada Viņu svētnīcā sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un jautājot. Un visi, kas Jēzu dzirdēja, bija pārsteigti par Viņa gudrību un atbildēm.

Viņu ieraudzījuši, vecāki brīnījās, bet Jēzus Māte Viņam sacīja: "Dēls, kāpēc Tu mums tā izdarīji? Lūk, Tavs tēvs un es ar sāpēm Tevi meklējām." Bet Viņš tiem atbildēja: "Kāpēc jūs mani meklējāt? Vai jūs nezinājāt, ka man vajag būt pie tā, kas attiecas uz manu Tēvu?" Bet viņi neizprata vārdus, ko Viņš tiem teica.

Tad Viņš aizgāja tiem līdzi un nonāca Nazaretē, un bija viņiem paklausīgs. Bet Viņa Māte visus vārdus paturēja savā sirdī.

Un Jēzus pieņēmās gudrībā un gados, un žēlastībā pie Dieva un pie cilvēkiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Lasījumi no www.mieramtuvu.lv