Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

14.08.2007 - Sv. Meinards — Latvijas aizbildnis

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas (Jer 1, 4-10)

Man atklājās Kunga vārds: "Pirms es tevi izveidoju mātes miesās, es tevi pazinu, un, pirms tu nāci pasaulē, es tevi svētīju un izredzēju tevi par pravieti tautām."

Un es sacīju: "Ak, Kungs Dievs! Es taču neprotu runāt, jo esmu vēl jauneklis."

Bet Kungs man atbildēja: "Nesaki: "Esmu vēl jauneklis," — jo tu iesi, pie kā vien es tevi sūtīšu, un runāsi visu, ko vien tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglābtu," saka Kungs.

Un Kungs izstiepa savu roku un pieskārās manai mutei. Un Kungs man sacīja: "Lūk, es devu savus vārdus tavā mutē. Redzi, šodien es tevi iecēlu pār tautām un pār valstīm, lai tu aizvāktu un noārdītu, lai sagrautu un izklīdinātu, lai būvētu un dēstītu." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 96 (95)

Refrēns: Sludiniet Dieva godu visām tautām!

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
dziediet Kungam, visa zeme!
Dziediet Kungam, teiciet Viņa vārdu,
Viņa pestīšanu sludiniet no dienas dienā! R.

Teiciet Viņa godu pagānu ļaudīm,
visām tautām — Viņa brīnišķos darbus!
Dodiet Kungam jūs, visas tautas,
dodiet Kungam godu un atzīstiet varu! R.  

Dodiet Kungam Viņa vārda godu,
nesiet upurus un ejiet Viņa pagalmos,
pielūdziet Kungu svētajā spožumā!
Viņa vaiga priekšā nodrebi, visa zeme! R.

Sakiet pagānu ļaudīm:
"Kungs ir Valdnieks!"
Viņš nostiprināja pasauli, lai tā nekustas.
Viņš tiesās tautas pēc patiesības. R.  

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem (2 Kor 3, 1-6a)

Brāļi, vai mēs atkal lai sākam paši sevi ieteikt? Vai tad mums kā dažiem citiem ir vajadzīgi ieteikšanas raksti pie jums vai arī no jums?

Jūs esat mūsu vēstule, kas ierakstīta mūsu sirdī un ko pazīst un lasa visi cilvēki. Visiem ir zināms, ka jūs esat Kristus vēstule, pateicoties mūsu kalpošanai, vēstule, kas rakstīta nevis ar tinti, bet ar dzīvā Dieva Garu, un nevis uz akmens plāksnēm, bet uz dzīvajām sirds plāksnēm.

Tāda paļāvība uz Dievu mums ir, pateicoties Kristum. Ne tāpēc, ka mēs būtu spējīgi paši no sevis kaut ko domāt, bet mūsu spējas ir no Dieva. Viņš arī darīja mūs spējīgus kalpot Jaunajai derībai. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


Alleluja.

Ejiet un māciet visas tautas:
es esmu ar jums visās dienās
līdz pat pasaules beigām.

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 28, 16-20)

Pēc Jēzus augšāmcelšanās vienpadsmit mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un, Viņu ieraudzījuši, tie Viņam atdeva godu. Bet daži šaubījās.

Tad Jēzus, piegājis klāt, viņus uzrunāja, sacīdams: "Man ir dota visa vara Debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā un mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis.

Un, lūk, es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv