Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

28.10.2007 - XXX svētdiena

Lasījums no Sīraha dēla grāmatas (Sīr 35, 15b-17.20-21)

Dievs ir Tiesnesis, un Viņam nav svarīgs personas lielums. Viņš neņems vērā personu nabagam par sliktu, un Viņš uzklausīs pārestību cietušā lūgumu. Viņš nenievās bāreņu lūgšanu, nedz atraitni, kad tā izdveš nopūtu vārdus.

Kas godina Dievu, tas tiks uzņemts ar prieku, un viņa lūgšana aizies līdz mākoņiem. Pazemīga lūgšana izies cauri mākoņiem un nerimsies, līdz aizsniegs mērķi, un neatkāpsies, līdz Visaugstais sāks skatīties un taisnīgais Tiesnesis dos taisnīgu spriedumu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 34 (33)

Refrēns: Dievs uzklausa nabagus.

Es teikšu Kungu katrā laikā,
Viņa slava vienmēr būs uz manām lūpām.
Mana dvēsele leposies Kungā;
pazemīgie lai dzird un lai priecājas! R.

Bet Kunga vaigs ir vērsts pret tiem,
kas dara ļaunu,
lai iznīcinātu viņu piemiņu virs zemes.
Taisnīgie sauca, un Kungs uzklausīja
un atbrīvoja viņus no visām bēdām. R. 

Kungs ir tuvu tiem, kas satriekti sirdī,
un Viņš atpestīs tos, kas salauzti garā.
Kungs atpestīs savu kalpu dvēseli,
un tie, kas cer uz Viņu, netiks sodīti. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules Timotejam (2 Tim 4, 6-9.16-18)

Es drīz tikšu upurēts, un mans šķiršanās laiks ir tuvu. Es izcīnīju labu cīņu, gaitas pabeidzu, ticību saglabāju. Beigās man ir atlikts taisnības kronis, ko Kungs, taisnīgais Tiesnesis, man pasniegs tajā dienā, un ne tikai man, bet arī visiem, kas mīl Viņa atnākšanu.

Pasteidzies drīz atnākt pie manis! Pirmoreiz man aizstāvoties, neviena nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. Lai nu tas viņiem netiek ieskaitīts! Bet Kungs man stāvēja klāt un mani stiprināja, lai caur mani izpildītos Evaņģēlija sludināšana un lai visas tautas to dzirdētu. Un es tiku izglābts no lauvas rīkles.

Kungs mani atbrīvos no ikviena ļauna darba un atpestīs savā Debesu valstībā. Viņam lai ir gods mū?u mū?os! Amen. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Dievs pasauli caur Kristu samierināja ar sevi un mums deva samierināšanās vārdu.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 18, 9-14)

Tajā laikā dažiem, kas sevi uzskatīja par taisnīgiem un nievāja citus, Jēzus pastāstīja šo līdzību: "Divi cilvēki iegāja svētnīcā lūgties. Viens bija farizejs, un otrs — muitnieks.

Farizejs nostājās un pie sevis lūdzās tā: "Dievs, es Tev pateicos, ka neesmu tāds kā citi cilvēki — laupītāji, krāpnieki, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divas reizes nedēļā, dodu desmito daļu no visa, kas man ir."

Bet muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās ne acis pacelt uz debesīm, bet sita sev krūtīs, sacīdams: "Dievs, esi žēlīgs man, grēciniekam!"

Es jums saku: šis aizgāja uz mājām attaisnots, bet otrs ne, jo ikviens, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet, kas sevi pazemina, tiks paaugstināts." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv