Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

04.11.2007 - XXXI svētdiena

Lasījums no Gudrības grāmatas (Gudr 11, 22 - 12, 2)

Kungs, visa zemeslode Tavā priekšā ir kā puteklis uz svaru kausiem un kā pirmsausmas rasas lāse, kas nokritusi uz zemes. Bet Tu esi žēlsirdīgs visiem, jo Tu vari visu; Tu izliecies neredzam cilvēku grēkus, lai tik viņi atgrieztos. Jo Tu mīli visu, kas pastāv, un neko neienīsti no tā, ko esi radījis, tādēļ ka, kaut ko ienīzdams, Tu to nebūtu darījis.

Kā gan kaut kas varētu pastāvēt, ja Tu to negribētu? Vai arī saglabāties kaut kas, ko Tu nebūtu aicinājis? Bet Tu visus saudzē, jo viņi ir Tavi, Kungs, kas mīli dvēseles. Jo visos ir Tavs neiznīcīgais Gars. Tāpēc Tu mēreni sodi pārkāpējus un tajā, kur ir grēkojuši, viņus pamāci un izlabo, lai, atstājuši ļaunumu, viņi Tev, Kungs, ticētu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 145 (144)

Refrēns: Es slavēšu Tevi, Dievs, mans Valdniek!

Es Tevi slavēšu, mans Dievs un Karali,
Tavu vārdu es teikšu vienmēr un mūžam.
Katru dienu es godāšu Tevi,
Tavu vārdu slavēšu uz mūžīgiem laikiem. R.

Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs,
lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
Kungs ir labs pret visiem,
un žēlsirdība ir visos Viņa darbos. R. 

Lai slavē Tevi, Kungs, visi Tavi darbi,
un lai Tavi svētie Tevi cildina!
Lai viņi stāsta par Tavas valstības slavu
un Tavu varenību lai sludina! R.

Kungs ir uzticīgs visos savos vārdos
un svēts ir visos savos darbos.
Visus, kas krīt, Kungs atbalsta
un visus nospiestos pieceļ. R.  

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules tesalonīkiešiem (2 Tes 1, 11 - 2, 2)

Brāļi, mēs vienmēr lūdzamies par jums, lai mūsu Dievs jūs padarītu sava aicinājuma cienīgus un īstenotu spēkā katru cenšanos pēc laba, kā arī ticības darbu, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus vārds tiktu pagodināts jūsos un jūs — Viņā, saskaņā ar mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus žēlastību.

Bet, kas attiecas uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu sapulcēšanos ap Viņu, tad mēs jūs lūdzam, brāļi, lai jūs pārāk ātri nesāktu šaubīties savā prātā un nenobītos nedz no gara, nedz vārda, nedz no šķietami mūsu rakstītas vēstules, it kā Kunga diena būtu jau klāt. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu viendzimušo Dēlu;

ikviens, kas Viņam tic, iegūst mūžīgo dzīvi.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 19, 1-10)

Tajā laikā, iegājis Jērikā, Jēzus gāja tai cauri. Un, lūk, tur bija kāds cilvēks, vārdā Zahejs, muitnieku priekšnieks un bagāts vīrs. Viņš gribēja redzēt Jēzu, kas Viņš ir, bet aiz ļaužu pulka nevarēja, jo bija maza auguma. Un, aizskrējis uz priekšu, Viņš uzkāpa sikomores kokā, lai varētu Viņu saskatīt, jo tur Viņam vajadzēja iet garām.

Jēzus, tajā vietā nonācis un paskatījies uz augšu, viņam sacīja: "Zahej, kāp steigšus zemē, jo šodien man jāapstājas tavā namā." Un tas steidzīgi nokāpa zemē un ar prieku Viņu uzņēma. Bet, to redzot, visi kurnēja, sacīdami: "Viņš ir iegriezies pie grēcinieka!"

Bet Zahejs piecēlies sacīja Kungam: "Redzi, Kungs, pusi savas mantas es atdodu nabagiem un, ja kādu esmu apkrāpis, tam atdošu četrkārtīgi."

Bet Jēzus viņam sacīja: "Šodien šim namam ir nākusi pestīšana, tādēļ ka arī viņš ir Ābrahama dēls. Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt to, kas bija pazudis." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv