Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

25.11.2007 - Jēzus Kristus Pasaules karalis

Lasījums no Samuēla otrās grāmatas (2 Sam 5, 1-3)

Tajās dienās visas Izraēļa ciltis sanāca pie Dāvida uz Hebronu un sacīja: "Lūk, mēs esam tavi kauli un tava miesa. Bet arī vakar un aizvakar, kad Sauls bija ķēniņš pār mums, tu Izraēli izvedi un atkal pārvedi atpakaļ. Un Kungs tev bija sacījis: tu ganīsi manu tautu Izraēli un Izraēlim būsi par vadoni."

Arī visi Izraēļa vecākie atnāca pie ķēniņa uz Hebronu. Un Hebronā ķēniņš Dāvids noslēdza ar viņiem derību Kunga priekšā. Un viņi svaidīja Dāvidu par Izraēļa ķēniņu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 122 (121)

Refrēns: Priecīgi iesim Kunga namā! 

Es priecājos, kad man teica:
"Iesim uz Kunga namu!"
Mūsu kājas jau soļo,
Jeruzaleme, tavos vārtos. R. 

Uz turieni iet ciltis, Kunga ciltis,
pēc Izraēļa Likuma slavēt Kunga vārdu,
jo tur stāv tiesnešu krēsli,
Dāvida nama sēdekļi. R.


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem (Kol 1, 12-20)

Brāļi, ar prieku pateicieties Tēvam, kas jūs ir darījis cienīgus kļūt par svēto mantojuma dalībniekiem gaismā. Viņš mūs izrāva no tumsības varas un pārcēla sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums ir pestīšana un grēku piedošana. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo Viņā ir radīts viss, kas ir radīts debesīs un virs zemes, redzamais un neredzamais, troņi un valdīšanas, priekšniecības un varas. Viss caur Viņu un Viņā ir radīts, un Viņš ir pirms visa, un viss pastāv Viņā.

Un Viņš ir Miesas — Baznīcas — galva. Viņš ir sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem, lai pats būtu pirmais starp visiem, jo Dievam labpatika, ka Viņā mājotu visa pilnība un ka caur Viņu un Viņa dēļ visu samierinātu ar sevi — gan to, kas ir Debesīs, gan to, kas virs zemes, — nodibinot ar Viņa krusta asinīm mieru. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Slavēts, kas nāk Kunga vārdā!
Slavēta lai ir mūsu tēva Dāvida valstība!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 23, 35-43)

Tajā laikā uz Golgātas Augstās padomes locekļi izsmēja Jēzu, sacīdami: "Citus Viņš glāba; lai izglābj pats sevi, ja Viņš ir Kristus, Dieva Izvēlētais!" Arī kareivji ņirgājās par Viņu un, pieiedami klāt, sniedza Viņam etiķi, sacīdami: "Ja Tu esi jūdu ķēniņš, izglāb sevi!" Virs Viņa bija arī uzraksts: "Šis ir jūdu ķēniņš."

Bet viens no ļaundariem, kas tur karājās, zaimoja Viņu, sacīdams: "Vai tad Tu neesi Kristus? Izglāb pats sevi un mūs!" Bet otrs atbildot aprāja to un sacīja: "Un tu nemaz nebīsties Dieva, lai gan esi tāpat notiesāts? Mums tas ir taisnīgi, jo mēs saņemam to, ko esam pelnījuši par saviem darbiem! Bet Viņš nekā ļauna nav darījis."
Tad viņš teica: "Jēzu, piemini mani, kad ieiesi savā valstībā!" Bet Jēzus viņam atbildēja: "Patiesi, es tev saku: šodien tu būsi ar mani Paradīzē." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv