Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

02.12.2007 - Adventa I svētdiena

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 2, 1-5)

Vārds, kas tika parādīts Isajam, Amosa dēlam, par Jūdu un Jeruzalemi:

Un pastarā laikā Kunga nama kalns stāvēs uz stipra pamata pašā augstākajā virsotnē un pacelsies pāri pakalniem, un pie tā plūdīs visas pagānu ciltis.

Un daudzas tautas ies un sacīs: "Nāciet, kāpsim Kunga kalnā, Jēkaba Dieva namā, lai Viņš mums māca savus ceļus, ka mēs staigātu Viņa takās!",

jo no Sionas izies Likums un Kunga Vārds no Jeruzalemes. Viņš spriedīs tiesu pagānu ciltīm un izteiks spriedumu daudzām tautām. Tad tās pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem. Tauta pret tautu vairs nepacels zobenu, nedz arī mācīsies karot.

Jēkaba nams, nāciet, staigāsim Kunga gaismā! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 122 (121)

Refrēns: Priecīgi iesim Kunga namā! 

Es priecājos, kad man teica:
"Iesim uz Kunga namu!"
Mūsu kājas jau soļo,
Jeruzaleme, tavos vārtos. R. 

Uz turieni iet ciltis, Kunga ciltis,
pēc Izraēļa likuma slavēt Kunga vārdu,
jo tur stāv tiesnešu krēsli,
Dāvida nama sēdekļi. R.

Lūdziet Jeruzalemei mieru:
"Lai tiem labi klājas, kas mīl tevi!
Miers lai ir tavos mūros
un drošība tavās pilīs!" R. 

Savu brāļu un draugu dēļ es teikšu:
"Miers lai ir tevī!"
Kunga, mūsu Dieva, nama dēļ es lūgšos
par tavu labklājību. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 13, 11-14)

Brāļi, izprotiet pašreizējo laiku: jau ir pienākusi stunda jums celties no miega. Jo tagad mums pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad ieticējām.

Nakts ir pagājusi, un diena ir tuvu. Tāpēc atmetīsim tumsas darbus un ietērpsimies gaismas bruņās! Dzīvosim godīgi kā dienā: nevis dzīrēs un skurbumā, nevis izvirtībā un izlaidībā, nevis ķildās un skaudībā. Ietērpieties Kungā Jēzū Kristū un rūpes par miesu nepārvērtiet kārībās! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Savu žēlsirdību mums rādi, Kungs, un esi mūsu glābējs!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 24, 37-44)

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Kā bija Noasa laikā, tā būs arī ar Cilvēka Dēla atnākšanu. Jo, tāpat kā dienās pirms ūdens plūdiem cilvēki ēda un dzēra, ņēma sievas un gāja pie vīra līdz pat tai dienai, kad Noass iegāja šķirstā, un viņi nesaprata, līdz nāca plūdi un aizrāva visus, — tāpat būs ar Cilvēka Dēla atnākšanu. Tad divi būs tīrumā: vienu paņems, otru atstās; divas mals dzirnavās: vienu paņems, otru atstās.

Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs atnāks. Bet ņemiet vērā to: ja namatēvs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, viņš noteikti paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls atnāks stundā, kuru jūs nezināt." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv