Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

09.12.2007 - Adventa II svētdiena

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 11, 1-10)

Tajā laikā izaugs atvase no Jesses celma un no viņa saknes uzplauks zieds. Un pār viņu dusēs Kunga Gars: gudrības un saprāta Gars, padoma un stipruma Gars, zināšanas un Kunga bijības Gars. Un viņam patiks Kunga bijība. Viņš tiesās ne pēc tā, ko acis redzējušas, un spriedīs ne pēc tā, ko ausis dzirdējušas, bet tiesās nabagus pēc taisnības un pēc patiesības spriedīs par zemes lēnprātīgajiem. Viņš šaustīs zemi ar savas mutes rīksti un ar savu lūpu dvesmu nokaus ļaundari. Un taisnība būs saite ap viņa gurniem, un uzticība — josta viņa viduklim. Vilks dzīvos kopā ar jēru, un pantera apgulsies kopā ar kazlēnu; teļš un lauva ganīsies līdzās viens otram, un tos ganīs mazs puisēns. Govs ganīsies ar lāču māti, viņu mazuļi gulēs kopā, un lauva ēdīs pelavas kā vērsis. Zīdainis rotaļāsies pie odzes alas, mazs bērns stieps savu roku čūskas midzenī.

Visā manā svētajā kalnā neviens vairs nedarīs ļaunu un nepostīs, jo zeme piepildīsies ar Kunga pazīšanu, kā jūru piepilda ūdens.

Tajā dienā Jesses atvase kļūs par zīmi tautām. Viņu meklēs pagānu ciltis, un viņa atdusas vieta būs godības pilna. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 72 (71)

Refrēns: Viņa dienās uzplauks miers un taisnība. 

Dievs, dod karalim savu tiesneša gudrību
un savu taisnību karaļa dēlam,
lai viņš tiesā Tavu tautu taisnīgi
un Tavus nabagus — pēc patiesības. R. 

Viņa dienās uzplauks pilnīgs miers un taisnība,
kamēr vien būs mēness.
Viņš valdīs no jūras līdz jūrai
un no upes līdz zemes robežām. R.

Jo viņš atbrīvos nabagu, kas vaimanā,
un apspiesto, kam nebija palīdzības.
Viņš žēlos trūcīgo un vārgo
un izglābs dzīvību nabagiem. R. 

Lai viņa vārds tiek slavēts mūžīgi,
lai saulei līdzi pastāv viņa vārds!
Un viņā svētība lai ir visām zemes ciltīm,
lai visas tautas viņu cildina! R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 15, 4-9)

Brāļi, viss, kas agrāk ir rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācībai, lai ar pacietību un iepriecinājumu, ko nes Raksti, mēs uzturētu cerību.

Bet pacietības un iepriecinājuma Dievs lai dod jums vienprātību savā starpā pēc Jēzus Kristus piemēra — ka jūs saderīgi vienā balsī slavētu Dievu un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu.

Tāpēc pieņemiet cits citu, kā Kristus ir jūs pieņēmis Dieva godam. Jo es saku: Kristus ir kļuvis apgraizīto kalps, lai parādītu Dieva uzticību, lai apstiprinātu tēviem dotos solījumus un lai pagānu tautas slavētu Dievu Viņa žēlsirdības dēļ, kā ir rakstīts: "Tāpēc es Tevi slavēšu tautu vidū un dziedāšu Tavam vārdam." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Gatavojiet Kungam ceļu,
dariet taisnas Viņa takas;
Dieva pestīšanu redzēs katrs cilvēks.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 3, 1-12)

Tajās dienās nāca Jānis Kristītājs, kas sludināja Jūdejas tuksnesī, sacīdams: "Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu!" Viņš ir tas, par kuru runāja pravietis Isajs, sacīdams: "Saucēja balss tuksnesī: gatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas!" Bet pats Jānis nēsāja kamieļspalvas apģērbu un ādas jostu ap gurniem. Un viņa barība bija siseņi un meža medus.

Tajā laikā pie viņa izgāja Jeruzaleme un visa Jūdeja, un visa Jordānas apkaime un, atzīdamies savos grēkos, pieņēma Jordānas upē no viņa kristību.

Bet viņš, redzēdams nākam pie kristības daudzus no farizejiem un saducejiem, tiem sacīja: "Jūs, odžu dzimums! Kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības? Nesiet tad atgriešanās cienīgus augļus!

Un nedomājiet runāt sevī: "Mums Ābrahams ir tēvs." Jo es jums saku, ka Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahama bērnus.

Cirvis jau ir pielikts pie koku saknēm: tātad ikviens koks, kas nenes labus augļus, tiks nocirsts un iemests ugunī.

Es jūs kristīju ar ūdeni grēku nožēlošanai, bet Tas, kurš nāks pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Es neesmu cienīgs nest Viņa kurpes. Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni.

Viņa rokās ir vēteklis, un Viņš iztīrīs savu klonu. Savus kviešus Viņš savāks klētī, bet pelavas sadedzinās nedziestošā ugunī." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv