Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

23.12.2007 - Adventa IV svētdiena

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 7, 10-14)

Tajās dienās Kungs runāja, sacīdams Ahazam: "Prasi no Kunga, sava Dieva, sev zīmi vai no pazemes dziļumiem, vai no debesu augstumiem." Bet Ahazs atbildēja: "Es nelūgšu un nekārdināšu Kungu."

Tad Isajs sacīja: "Tad klausies, Dāvida nams! Vai tad jums nepietiek ar cilvēku apgrūtināšanu, ka jūs kļūstat nepanesami arī manam Dievam?

Tāpēc Kungs pats dos jums zīmi. Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārds būs Emanuēls." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 24 (23)

Refrēns: Nāc, Kungs, godības Karali! 

Kungam pieder zeme un viss, kas zemes virsū,
pasaule un viss, kas tur dzīvo,
jo virs jūrām Viņš to ir uzcēlis,
Viņš to ir nolicis gar upju krastiem. R.

Kas uzkāps Kunga kalnā,
un kas stāvēs Viņa svētajā vietā?
Tas, kam skaidra sirds un tīras rokas,
kas pie tukšībām savu dvēseli nesaista
un nedod netaisnu zvērestu. R. 

No Kunga viņš saņems svētību
un atlīdzību no Dieva, sava Pestītāja.
Šī ir paaudze, kas Viņu meklē,
kas meklē Jēkaba Dieva vaigu. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 1, 1-7)

Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izvēlēts sludināt Dieva Evaņģēliju, ko Dievs bija iepriekš apsolījis caur saviem praviešiem Svētajos Rakstos.

Tas ir Evaņģēlijs par Viņa Dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida cilts, bet pēc svētuma Gara līdz ar augšāmcelšanos no miroņiem ir atklājies kā Dieva Dēls, — Evaņģēlijs par Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Caur Viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustuļu sūtību Viņa vārda dēļ pakļaut ticībai visas tautas. Un pie tām piederat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie.

Visiem Dieva mīlētajiem, aicinātajiem svētajiem, kas ir Romā: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu,

un Viņa vārds būs Emanuēls: Dievs ir ar mums.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 1, 18-24)

Ar Jēzus Kristus dzimšanu bija tā: kad Viņa Māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, pirms viņi sanāca kopā, izrādījās, ka viņa ir mātes cerībās no Svētā Gara. Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja viņu klusām atstāt.

Bet, kamēr viņš par to domāja, lūk, Kunga eņģelis parādījās viņam sapnī, sacīdams: "Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo, kas viņā dzimis, Tas ir no Svētā Gara. Un viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem."

Bet tas viss notika, lai piepildītos, ko Kungs bija runājis caur pravieti, sakot: "Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu un Viņu nosauks vārdā Emanuēls", kas tulkojumā ir "Dievs ar mums".

Uzmodies no miega, Jāzeps izdarīja tā, kā Kunga eņģelis bija viņam pavēlējis, un pieņēma savu sievu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv